TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Ngày tạo: 20/10/2012 10:41:50 SA - Số lần đọc: 447
Hội Kế toán thành lập ngày 10/01/1994 trên cơ sở quyết định số 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến ngày18/5/ 2004 đổi tên thành  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam  (QĐ số 35/2004/QĐ – BNV của Bộ Nội vụ)
 
 


Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam.
    Tên giao dich quốc tế: Vietnam Association of Accountants and Auditors
    Tên viết tắt:  VAA, hoặc HKT
Địa chỉ: số 192 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Website: www.vaa.net.vn
và trang www.facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn
Điện thoại: 0438686721, Fax: 0438686722
Email: vaavietnam@gmail.com

Tên gọi
 
1. Tên Tiếng Việt:Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

2. Tên giao dịch quốc tế là : Vietnam Association of  Accountants and Auditors.

3. Tên viết tắt  là VAA.

Tôn chỉ, mục đích 
Hội Kế toán và Kiểm toán  Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. 
Mục đích của Hội tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ở Việt Nam vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu  quản lý kinh tế tài chính của đất nước, hội nhập với các tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán các nước trong khu vực và  thế giới .

Vị trí 
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hoạt động theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của Hội. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế  (IFAC) và Hiệp hội Kế toán Đông Nam Á (AFA).  

Phạm vi hoạt động 
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở chính tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. 
Cơ quan ngôn luận Trung ương Hội là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán.
Hội có biểu tượng, con dấu, tài sản, tài chính và tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.