Nguyên tắc hoạt động và tổ chức Hội

Ngày tạo: 20/10/2012 10:57:12 SA - Số lần đọc: 218Tổ chức của Hội 

           1. Cơ quan lãnh đạo của Hội, gồm:

           a) Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội;

           b) Ban Chấp hành Trung ương Hội;

           c) Ban Thường vụ Trung ương Hội;

           d) Ban Kiểm tra.

           2. Văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức trực thuộc.

3. Các hội thành viên, bao gồm: hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương và hội kế toán hoặc hội kế toán và  toán tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

Việc thành lập các hội kế toán hoặc kiểm toán chuyên ngành Trung ương, hội kế toán hoặc hội kế toán và kiểm toán tỉnh theo quy định của pháp luật.

    4. Chi hội: các đơn vị cơ sở có từ 10 hội viên trở lên, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán thì được thành lập chi hội.