VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC NHIỆM KỲ V (2014-2019)

Ngày tạo: 16/07/2015 5:08:39 CH - Số lần đọc: 811


vĂN KIỆN
 ®¹i héi §¹i biÓu toµn quèc

NhiÖm kú V (2014 - 2019)

                                                     Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2014

 

      Dự thảo

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2009-2014)

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V (2014-2019)

CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM


                 
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), (trước đây là Hội Kế toán Việt Nam) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm nghề kế toán và kiểm toán tại Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10 tháng 01 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. Hội là thành viên chính thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA).

 

Nhiệm kỳ 2009-2014 hoạt động của Hội diễn ra dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong bối cảnh cả nước thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) do Đại hội XI đề ra. Bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập  kinh tế quốc tế đem lại, đất nước nói chung và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, kế toán  kiểm toán ở Việt Nam vẫn có sự chuyển đổi và phát triển rất cơ bản trong quá trình phát triển và hội nhập với khu vực và thế giới, từng bước nâng cao vị thế và vai trò của tổ chức nghề nghiệp, trong chuyển giao chức năng quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán từ cơ quan Nhà nước sang tổ chức nghề nghiệp, dịch vụ kế toán, kiểm toán có những phát triển đáng khích lệ.

 

Phần thứ nhất

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÀ SỰ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ

PHÁT TRIỂN CỦA NGHỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

 Ở VIỆT NAM TRONG 5 NĂM (2009 - 2014)

 

I- NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP  

(1)- Hội và các thành viên của Hội đã tham gia tích cực vào hoạt động tư vấn khoa học, phản biện xã hội, đóng góp có hiệu quả việc tiếp tục phát triển và hoàn thiện Hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam

Với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội và các thành viên của Hội đã thể hiện vai trò tư vấn khoa học và phản biện xã hội bằng cách chủ trì hoặc tham gia trực tiếp, gián tiếp vào các dự án Luật, các văn bản pháp quy về tài chính, kế toán, kiểm toán. Trong 5 năm qua Hội đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào dự thảo các đề án và dự án Luật quan trọng, như: Hiến pháp 1992 (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước 2002 (sửa đổi); Luật Đầu tư công, Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế; các luật Thuế bổ sung, sửa đổi (như Luật Quản lý thuế, Luật Thuế TNCN, TNDN , GTGT...), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán độc lập và các Nghị định, Thông tư  hướng dẫn; Chiến lược tài chính 2020; Chiến lược phát triển hệ thống Kế toán, Kiểm toán Việt Nam và  kế hoạch triển khai Chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030; phối hợp chủ trì nhiều cuộc hội thảo về Đề án sửa đổi Luật Kế toán 2003… Hội đã tích cực tham gia vào Đề án tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp xử lý nợ đọng trong nền kinh tế.

Hội đã cử hội viên có năng lực tham gia vào một số Ban xây dựng chính sách của Bộ, Ngành như: Ban xây dựng Chuẩn mực Kế toán, Ban xây dựng Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước, chuẩn mực Kiểm toán độc lập. Hội được giao và trực tiếp chủ trì biên soạn một chuẩn mực kế toán; tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán 2003; tham  gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán v.v... Nhiều ý kiến tham gia của Hội đã được các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc trong quá trình chỉnh sửa và ban hành Luật, Nghị định và chính sách.

Văn phòng Trung ương Hội, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Hội Kế toán TP Hà Nội, Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán Kiểm toán tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc... là những đơn vị thực hiện tích cực, có hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

 

Phụ lục số 01- Hoạt động Tư vấn, phản biện và giáp định XH.

(2)- Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức

Tính đến cuối năm 2013, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có 27 đơn vị thành viên (gồm 09 Hội kế toán tỉnh thành phố, 02 Hội kế toán, kiểm toán chuyên ngành, 05 Phân hội kế toán ngành, 08 Chi hội kế toán trực thuộc, 02 hội viên tổ chức, 01 tổ chức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc). So với cuối nhiệm kỳ trước (năm 2009) đã tăng thêm 07 đơn vị thành viên. Các tổ chức trực thuộc có 03 (Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Ban Quản lý hành nghề kế toán). Các ban chuyên môn có 05 (Ban Quản lý và phát triển hội viên, Ban Phương pháp và chuẩn mực kế toán kiểm toán, Ban Nghiên cứu khoa học và đào tạo, Ban Thông tin tuyên truyền và cập nhật kiến thức, Ban Quan hệ quốc tế).

Phụ lục số 02- Các đơn vị thành viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

 

Nhìn chung, các tổ chức, đơn vị đã duy trì hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Điều lệ Hội, trong đó có nhiều đơn vị, tổ chức hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển và nâng cao vị thế nghề nghiệp như: Hội Kế toán thành phố Hà Nội, Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kế toán tỉnh Bến Tre, Hội Kế toán tỉnh Đăk Lăk, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Phân hội Kế toán Công Thương, Phân hội Kế toán Địa chất, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Chi hội Kế toán công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam, Chi hội Hành nghề kế toán Việt Nam, Công ty Cổ phần MISA, Ban Quản lý hành nghề kế toán, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán…..

 

 Việc củng cố và phát triển Hội theo hướng chuyển dần từ tính chất xã hội - nghề nghiệp sang tính chất nghề nghiệp, tăng cường các họat động dịch vụ xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế. Thể hiện rõ nhất là việc thành lập và đưa vào hoạt động Chi hội Hành nghề kế toán Việt Nam, tổ chức mang tính chất hoạt động nghề nghiệp kế toán, chỉ trong 1 năm đầu từ ngày thàng lập đã kết nạp 38 hội viên tổ chức và 124 hội viên cá nhân, trong đó có 117 hội viên chính thức và 7 hội viên liên kết.

Hội viên tại các tổ chức đã được rà soát, sàng lọc để đảm bảo chất lượng, đồng thời kết nạp thêm nhiều hội viên mới là các kế toán viên trẻ, nhiệt huyết để tăng cường về năng lực hoạt động của Hội. Tính đến cuối năm 2013, tổng số hội viên có tên trong danh sách và chịu sự quản lý của các cấp hội là trên 8.000 người. Nhiều tổ chức hội có sự quan tâm trong việc phát triển tổ chức và hội viên: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán tỉnh Đắk Lắk, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Hội Kế toán thành phố Hà Nội, Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, Phân hội Kế toán Địa chất, Chi hội Hành nghề kế toán Việt Nam.

Họat động của Hội và sự tham gia của các hội viên ngày càng năng động và sôi nổi, đã từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp yêu cầu mới và môi trường mới. Trung ương Hội và nhiều tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thường xuyên, tăng cường mối liên hệ gắn kết giữa tổ chức hội với các hội viên, góp phần quảng bá nghề nghiệp và quan trọng hơn là đã nâng cao vị thế nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế.

Việc điều hòa, phối hợp giữa các hội thành viên được triển khai và bước đầu có kết quả trên 5 lĩnh vực: Tuyên truyền quảng bá nghề nghiệp và phát triển hội viên; tư vấn khoa học, phản  biện xã hội các chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán; quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán; huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; chế độ thông tin, báo cáo và phát hành tạp chí .  

(3)- Hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho hội viên được coi trọng và đạt hiệu quả cao 

Trung ương Hội và hội viên Hội đã chủ trì 05 đề tài nghiê cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 04 đề tài NCKH đã được bảo vệ đạt loại khá và giỏi (Phụ lục số 03 - danh mục đề tài nghiên cứu); tham gia  tích cực nhiều đề tài và chuyên đề nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện cập nhật kiến thức, chính sách, chế độ mới cho hội viên thông qua hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn  khoa học kế toán đã tổ chức liên tục các lớp huấn luyện, bồi dưỡng về tài chính, kế toán, kiểm toán, như: bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và đơn vị HCSN, bồi dưỡng cho học viên ôn thi lấy chứng chỉ kế toán viên hành nghề và lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, bồi dưỡng kế toán cho cán bộ ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước.... Đặc biệt đã nghiên cứu xây dựng và triển khai được 50 lớp với số lượng hơn 2.000 học viên theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực quản trị kinh doanh và kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đề án của Chính phủ). 

Ban Quản lý hành nghề kế toán hàng năm đều tổ chức các khóa huấn luyện cập nhật kiến thức cho hàng trăm lượt kế toán viên hành nghề

Các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kế toán thành phố Cần Thơ, Hội Kế toán tỉnh Thái Nguyên, Hội Kế toán tỉnh Hải Dương, Hội Kế toán Kho bạc Nhà nước, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán thành phố Hà Nội, Phân hội Kế toán Công Thương... tổ chức nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với nhiều hình thức phong phú được các hội viên và những cán bộ tài chính, kế toán, kiểm toán trên địa bàn hưởng ứng.

Phụ lục số 04(a,b) - hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 

(4)- Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác, phát triển, quảng bá nghề nghiệp và đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong hoạt động đối ngoại 

Mối quan hệ giữa Hội với các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Kiểm toán Nhà nước, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương…)  được duy trì thường xuyên, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cơ quan trong các họat động của Hội.

            Được Bộ Tài chính bảo trợ và quản lý về nghề nghiệp, nhiệm kỳ qua Hội thường xuyên có sự gắn kết và hợp tác với các đơn vị thuộc Bộ, như: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... Hội đã tham gia có hiệu quả vào một số đề án quan trọng do Bộ chủ trì, đồng thời thường xuyên và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ, ký kết hợp tác và phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên môn với các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ...  

 

            Hội thường xuyên có sự phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước thông qua các hoạt động như: tham gia ban sửa đổi Luật Kiểm toán nhà nước, tham gia Đề án về xây dựng Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn…

Trung ương Hội và các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền về hoạt động của Hội trên nhiều diễn đàn và các phương tiện thông tin trong và ngoài nước. Tại các diễn đàn trong nước và khu vực, tiếng nói nghề nghiệp của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã được nhiều tổ chức và cá nhân quan tâm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tạp chí chuyên ngành, hoạt động của Hội đã được thông tin thường xuyên. Nhiều vấn đề nghề nghiệp đã được truyền tải và trao đổi, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế nghề nghiệp. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - cơ quan ngôn luận của Hội, hoạt động trong điều kiện rất khó khăn, nhưng vẫn phát hành đều đặn hàng tháng và có nhiều tiến bộ cả về hình thức và nội dung. 

Với tư cách là thành viên chính thức của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) và Liên đoàn kế toán Đông Nam Á (AFA), Hội tham gia đầy đủ và có hiệu quả vào các hoạt động của IFAC, AFA. Hội thành viên VACPA tham gia tích cực và có hiệu quả vào hoạt động của CAPA. Trong các diễn đàn nghề nghiệp khu vực, đại diện của Hội luôn tranh thủ cơ hội để quảng bá về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam và chủ động nêu các sáng kiến để tăng cường hợp tác giữa các nước, nâng cao vị thế nghề nghiệp trong khu vực, trong đó phải kể đến: Đề xuất về chương trình hợp tác đào tạo giữa các tổ chức thành viên; trao đổi về báo cáo của Ban thư ký AFA “Thực thi khung hiệp định về dịch vụ kế toán kiểm toán của các nước ASEAN”.... Hội cũng đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của IFAC đặc biệt là yêu cầu về quảng bá Chuẩn mực kế toán quốc tế, Chương trình tuân thủ nghĩa vụ thành viên; hoàn thành bản “Kế hoạch hoạt động” của Hội và đã được đăng trên website của IFAC v.v... Đặc biệt, tháng 8/2010 Hội đã tổ chức thành công Hội nghị Hội đồng AFA lần thứ 101 tại Hà Nội với sự tham gia đầy đủ của các thành viên AFA. Bên lề Hội nghị AFA 101, Hội đã tổ chức thành công Hội thảo với chủ đề “Xu thế và chiến lược phát triển Kế toán và Kiểm toán của Việt Nam và các nước ASEAN”.

             Hội cũng đã thiết lập và duy trì khá tốt các mối quan hệ với các tổ chức nghề nghiệp trong khu vực, ký một số văn bản hợp tác song phương, quan hệ hợp tác và hỗ trợ có hiệu quả với các tổ chức nghề nghiệp đang có Văn phòng đại diện  ở Việt Nam như: CPA Australia, ACCA... Gặp gỡ và trao đổi thông tin với nhiều tổ chức nước ngoài, như: Viện Kế toán công chứng Nhật Bản, Hội Kế toán và Thuế Nhật Bản, Hội Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales, Hội Kế toán quản trị Hoa Kỳ, Bộ Tài chính Mỹ, Hội Tư vấn thuế CHLB Đức... 

(5)- Đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nghề nghiệp kế toán,  kiểm toán do Bộ Tài chính chuyển giao

Thực hiện Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/07/2005 và Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính giao cho VAA và VACPA quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán, Hội đã triển khai nhiều công việc và kết quả thu được là đáng khích lệ, từ việc xác nhận các doanh nghiệp và cá nhân đủ điều kiện hành nghề, tổ chức phổ biến cập nhật kiến thức cho kế toán viên và kiểm toán viên, kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp... đến việc tuyên truyền quảng bá, tổng kết đánh giá hàng năm đều được triển khai tích cực và có chất lượng cao. Số lượng công ty và kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề tham gia và chịu sự quản lý của Hội ngày càng tăng: đầu năm 2009 số kiểm toán viên hành nghề tham gia VACPA là 855 người trong tổng số 58 công ty, đến năm 2013 số hội viên đã là 1.400 người trong tổng số 170 công ty. Đối với VAA, do đến năm 2007 mới khởi động việc đăng ký hành nghề kế toán, nên số lượng công ty và cá nhân hành nghề kế toán mới ở mức thấp, tuy vậy số lượng đã tăng lên hàng năm (bình quân khoảng 30% /năm): năm 2009 có 26 công ty với 61 kế toán viên, đến nay đã có 72 công ty và 164 kế toán viên đăng ký hành nghề. Hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ của các tổ chức VAA và VACPA đối với đội ngũ kế toán viên và kiểm toán viên là đáng ghi nhận (VAA: Hàng năm tổ chức từ 10 đến 15 lớp cập nhật kiến thức với số lượng bình quân 400-500 lượt kế toán viên tham dự; VACPA hàng năm tổ chức từ 25 đến 30 lớp cập nhật kiến thức với số lượng bình quân hàng nghìn lượt kiểm toán viên tham dự). Việc kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp được tiến hành đều đặn với khoảng trên dưới 10 cuộc/năm đối với VAA và từ 35 đến 40 cuộc/năm đối với VACPA...

II. NHỮNG TỒN TẠI, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA YẾU KÉM  

 

Trong nhiệm kỳ 2009-2014 Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã hoạt động khá tích cực và hiệu quả, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, tài chính của đất nước, vào sự nghiệp phát triển hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam cũng như khu vực. Tuy nhiên, cũng phải thấy hết những tồn tại, yếu kém cùng những nguyên nhân của yếu kém để có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng và vị thế của Hội.

 

 (1)- Việc duy trì và phát triển Hội chưa mạnh, chưa đồng đều ở các mặt hoạt động và các tổ chức, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để ra cũng như sự kỳ vọng của xã hội

Trên thực tế chỉ có khoảng 11/27 tổ chức thành viên của Hội hoạt động thường xuyên và có hiệu quả, 1/3 tổng số đơn vị hoạt động yếu hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa, ngay ở một số đơn vị gọi là có họat động thường xuyên nhưng cũng chỉ ở mức duy trì sinh hoạt và không có những hoạt động chuyên môn hiệu quả.

Việc quản lý hội viên ở nhiều cấp Hội còn lỏng lẻo, thậm chí một số tổ chức Hội không cập nhật được thông tin về hội viên và không nắm được danh sách hội viên thuộc tổ chức mình.

Hoạt động hội nhìn chung chưa thật sự đa dạng, sinh động và hấp dẫn, hiệu quả hoạt động trong một số lĩnh vực chưa cao và chưa lan tỏa rộng ra bên ngoài xã hội. Chính vì vậy chưa thể hiện và tạo lập vị thế xứng đáng trong nền kinh tế và chưa đáp ứng yêu cầu của Nhà nước, của sự đòi hỏi và kỳ vọng của các hội viên và toàn xã hội.

(2)- Một số công việc thuộc chức năng và nhiệm vụ của Hội chưa được triển khai tích cực và chưa có hiệu quả hoặc hiệu quả chưa cao.

            Công tác tư vấn nghề nghiệp, phản biện chính sách tuy có tiến bộ so với nhiệm kỳ trước nhưng làm được chưa nhiều, chưa chủ động, kết quả chưa cao nhất là nhiệm vụ tư vấn về nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ cho hội viên chưa có kế hoạch tổng thể và cũng chỉ được tiến hành ở một số đơn vị. Công tác tuyên truyền quảng bá nhằm giới thiệu về Hội, nhằm làm cho xã hội nói chung và các tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán nói riêng hiểu biết về Hội, ủng hộ và tích cực tham gia Hội chưa được nhiều và chưa thường xuyên. Có một số nội dung công việc tuy có đề ra nhưng do chưa có giải pháp cụ thể và thiếu kiểm tra đôn đốc nên chưa thực hiện được.

(3)- Vai trò của Hội chưa được phát huy mạnh, tiếng nói của Hội chưa được dư luận xã hội quan tâm

Với mục đích hoạt động của VAA là "tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ở Việt Nam vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của đất nước; hội nhập với tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán các nước trong khu vực và thế giới" (trích Điều lệ Hội) thì vai trò của Hội là rất quan trọng.

Tuy nhiên, vai trò đó chưa được thể hiện rõ, chưa được phát huy mạnh trong các cấp Hội, hiệu quả mang lại còn hạn chế, chưa được sự đánh giá cao của xã hội. Việc kiểm soát hoạt động của các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán tuy đã được tiến hành thường xuyên, nhưng số cuộc kiểm tra, kiểm soát hàng năm chưa nhiều và mới chủ yếu đánh giá về việc tuân thủ pháp luật và các quy định về kế toán, kiểm toán mà chưa đi sâu vào đánh giá chất lượng của các hoạt động kế toán cũng như kết luận của báo cáo kiểm toán. Về dịch vụ kế toán: tuy việc làm thuê kế toán đã có từ lâu ở Việt Nam, nhưng dịch vụ này mới chỉ được công nhận từ năm 2004 và bắt đầu được quản lý từ năm 2007. Chính thực trạng đó đã gây khó khăn và cản trở rất nhiều cho tổ chức nghề nghiệp (VAA) trong quản lý, kiểm soát hoạt động và nâng cao chất lượng của các công ty cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký. Bởi bên cạnh số lượng quá ít ỏi các công ty và các kế toán viên hành nghề do Hội quản lý, thì có đến hàng nghìn tổ chức, hàng vạn cá nhân đang hành nghề “chui”, và dẫn đến một thị trường cung cấp dịch vụ kế toán lộn xộn, ngoài tầm kiểm soát của Hội cũng như của các cơ quan chức năng. Trong không ít trường hợp, Hội chưa nhận được sự đánh giá đầy đủ của xã hội, của các cơ quan chức năng nhà nước, còn thiếu sự tin tưởng cần thiết về Hội và hoạt động của Hội. Lý do chính là do các hoạt động của Hội chưa đủ sức thuyết phục và sự tuyên truyền, giới thiệu về Hội, về hoạt động của Hội còn quá ít, việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên chưa được chú trọng và hiệu quả chưa nhiều…

            Có thể thấy rõ nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua như sau:

 

Nguyên nhân khách quan

 

Những năm vừa qua, do tình hình kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, lạm phát cao và suy thoái nặng nề, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc phải giải thể. Bối cảnh đó đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến điều kiện và kết quả hoạt động của Hội.

 

Mặc dù Nhà nước đã có sự quan tâm đến các tổ chức và hoạt động hội, nhưng Nhà nước cũng chưa có những quy định pháp lý đủ mạnh để tạo cơ sở giúp Hội có diều kiện hoạt động. Trong khi đó nhận thức về vai trò và vị trí của Hội còn rất mới mẻ và chưa được đầy đủ kể cả ở các cơ quan chức năng Nhà nước đến người dân. Nhà nước chưa tin và chưa mạnh dạn chuyển giao một số nhiệm vụ, chức năng về quản lý nghề nghiệp cho Hội. 

Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí, trụ sở làm việc còn quá thiếu thốn, nhiều cấp Hội phải tự bươn trải trong khó khăn để tồn tại. Trong khi đó lực lượng cán bộ làm công tác Hội vừa thiếu lại vừa yếu, phần lớn cán bộ lãnh đạo Hội làm việc theo chế độ kiêm chức, điều kiện để tham gia và cống  hiến cho Hội rất hạn chế .

 

Nguyên nhân chủ quan

Sự chỉ đạo của BCH Trung ương Hội, trong đó có Ban Thường vụ, Ban Thường trực chưa đem lại hiệu quả cao. Một số Ủy viên BCH do quá bận công việc chuyên môn, chưa thật sự tâm huyết, thậm chí còn thiếu chủ động, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, điều đó dẫn đến vai trò của BCH nhiều khi bị mờ nhạt (có bản kiểm điểm riêng của BCH Trung ương Hội).

 

Hoạt động của Hội chưa thống nhất, chưa gắn lợi ích chung của Hội với lợi ích của các tổ chức thành viên và hội viên, việc điều hòa, phối hợp giữa các tổ chức thành viên cũng như giữa các hội viên còn thiếu thống nhất. BCH Trung ương Hội cũng như các tổ chức thành viên chưa có những giải pháp hữu hiệu nhằm mang lại và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên, vì vậy nhiều hội viên chưa thấy gắn bó với Hội và chưa thật sự hết mình vì sự nghiệp chung của tổ chức nghề nghiệp.

Trong nội bộ hệ thống tổ chức Hội tính thống nhất trong nhận thức, trong công việc chưa cao, còn phân tâm, thiếu thống nhất trong hành động chung, có lúc có nơi đã lơi lỏng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với nghề nghiệp kế toán kiểm toán nói chung và với Hội nói riêng. Đội ngũ cán bộ của Hội còn thiếu và một số cán bộ năng lực còn hạn chế, nhiệt tình công tác và tính chủ động chưa cao. Trên thực tế có rất ít cán bộ gắn bó lâu dài và tâm huyết với hoạt động của Hội.

Trên đây là lý do cơ bản làm cho nhiều công việc của Hội không triển khai được hoặc triển khai chưa đạt kết quả như mong muốn.

 

III. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

 

Từ thực tế hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2009-2014 có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

 

(1)- Bài học thứ nhất

 

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp nên Hội chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở được thực hiện chức năng nhiệm vụ hỗ trợ và quản lý nghề nghiệp. Trong xu thế đổi mới và hội nhập của nước ta hiện nay, muốn phát huy vai trò của Hội, về phía Nhà nước cần mạnh dạn chuyển giao các chức năng nhiệm vụ về quản lý nghề nghiệp cho Hội, từ việc thông tin cập nhật kiến thức, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp đến việc tổ chức chương trình đào tạo và thi tuyển cấp chứng chỉ hành nghề, quản lý và đăng ký hành nghề, kiểm soát chất lượng và đạo đức hành nghề, biên soạn và phổ biến các chuẩn mực kế toán, kiểm toán...Để có thể đảm nhiệm được những công việc đó thì Hội phải khẳng định được vai trò của mình thông qua đội ngũ cán bộ Hội giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ quản lý, tốt về phẩm chất đạo đức, chuyên nghiệp về phong cách làm việc. Có như vậy mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chuyển giao. 

 

(2)- Bài học thức hai

 

Để mọi hoạt động của Hội phát triển bền vững, hiệu quả cao rất cần có giải pháp nhằm củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ Hội cả về số lượng và chất lượng, ở mọi cấp từ cơ quan Trung ương Hội đến các tổ chức thành viên cần phải có lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác Hội, điều kiện vật chất và nguồn lực tài chính cần đủ để đảm bảo cho mọi họat động được tiến hành thường xuyên, hiệu quả cao. Cần thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động và kiên quyết trong thực hiện Nghị quyết của Hội. Tổ chức Hội các cấp chỉ có thể duy trì được hoạt động thường xuyên và hoạt động ngày càng tốt hơn khi trong bộ máy lãnh đạo Hội có cán bộ chuyên trách đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Cần tập hợp lực lượng và trí tuệ cho họat động của Hội bằng chính các hình thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng và hấp dẫn vì quyền lợi của hội viên và phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kế toán, kiểm toán.

 

(3)- Bài học thức ba

 

 Phương châm “Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển” cần được quán triệt và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội. Tổ chức Hội các cấp và mọi hội viên cần đồng lòng, đồng sức và tâm huyết vì mục tiêu chung của Hội, đây sẽ là nhân tố quyết định góp phần vào sự nghiệp phát triển của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam.

   

(4)- Bài học thứ tư

 

Cần tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cơ quan  Nhà nước, trức hết là của Bộ Tài chính. Mọi hoạt động của Hội sẽ thành công hơn và có chất lượng cao hơn nếu nhận được sự hỗ trợ và chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Tài chính. Kinh nghiệm nhiệm kỳ qua đã cho thấy, một khi các Vụ chức năng của Bộ Tài chính, trong đó đặc biệt là Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán tham gia tích cực, toàn diện vào các hoạt động của Hội thì hoạt động của Hội sẽ thuận lợi và thành công nhiều hơn, nếu không thì sẽ ngược lại.

 

 

Phần thứ hai

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ V (2014-2019)

 

Nhiệm kỳ 2014-2019 là nhiệm kỳ thứ V của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Đây là thời kỳ tiếp tục đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế, thời kỳ khôi phục, tăng trưởng, ổn định và phát triển kinh tế bền vững, thực hiện các cam kết quốc tế, hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu thực thi Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung, thời kỳ triển khai mạnh mẽ chiến lược tài chính đến năm 2020 với mục tiêu  xây dựng nền tài chính quốc gia với tiềm lực mạnh, minh bạch và công khai. Chiến lược kế toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cũng đã được phê duyệt và bắt đầu triển khai mạnh mẽ vơi mục tiêu hoàn thiện hệ thống kế toán và kiểm toán Việt Nam. Hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán trên thế giới và trong khu vực đã và đang có những biến đổi sâu sắc. Quá trình thay đổi về nhận thức, về giá trị nghề nghiệp, về sự hoà hợp và thừa nhận lẫn nhau đang diễn ra rất mạnh mẽ. Năm 2015 là năm hoạt động của cộng đồng kinh tế ASEAN và cũng là năm các quốc gia mở cửa toàn diện thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán, là năm thừa nhận chứng chỉ hành nghề trong khu vực.

 

Trong bối cảnh trên và trước yêu cầu mới của nền kinh tế, của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, từ thực tế kinh nghiệm và những bài học đúc rút từ thực tế 20 năm hoạt động, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới, những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng sẽ đối mặt với những thách thức, những đòi hỏi của nền kinh tế, của hội nhập kinh tế quốc tế đối với kế toán và kiểm toán Việt Nam.

 

I. MỤC TIÊU

 

            Hoàn thiện tổ chức Hội, nâng cao chất lượng và giá trị  nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, phát triển mạnh mẽ thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập.

 

 II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:  “Hội tụ - Chuyên nghiệp - Phát triển”

 

 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 

 (1) Tăng cường công tác tư vấn , phản biện xã hội và nghiên cứu khoa học bằng các hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, chính sách, chế độ kinh tế tài chính và kế toán kiểm toán, nâng cao vị thế tổ chức Hội và giá trị nghề nghiệp kế toán Việt Nam  

- Tổ chức và động viên hội viên tham gia tuyên truyền triển khai Hiến pháp nước Công hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, tham gia tích cực vào các dự án Luật sửa đổi theo tinh thần mới và hiến định mới của Hiến pháp.

- Chủ động và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kế hoạch hành động chiến lược tài chính, chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến 2020, tầm nhìn 2030.

- Tổ chức và động viên hội viên tham gia tích cực, có hiệu quả vào các dự án Luật kinh tế, tài chính, đặc biệt là Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kế toán ....

- Bằng nhiều hình thức động viên và tổ chức để hội viên tham gia phản biện các chính sách tài chính, kế toán. Trực tiếp nhận với Bộ Tài chính triển khai một đến hai đề án về kế toán, kiểm toán... như: Đề án thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng mô hình kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tài chính nhà nước, tại các doanh nghiệp; Đề án đào tạo thi kế toán viên hành nghề, kiểm toán viên hành nghề theo chuẩn mực nghề nghiệp khu vực Đông Nam Á.

- Tham gia tích cực, có hiệu quả trong xây dựng chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán nhà nước. Nhận với Bộ Tài chính trực tiếp xây dựng một số chuẩn mực kế toán, biên soạn văn bản hướng dẫn một số chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

- Đăng k‎ý, thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở.  

(2)- Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

- Củng cố và hoàn thiện Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán của Hội. Từng bước xây dựng và triển khai Viện Kế toán.

- Có biện pháp tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ Trung ương Hội đến các cấp hội thành viên.

- Các cấp Hội cần quan tâm, tích cực triển khai kế hoạch về huấn luyện, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên và cán bộ kế toán, kiểm toán thuộc thẩm quyền.

- Trung ương Hội tiếp tục hợp tác với các bộ, ngành, các địa phương để tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng. Tập trung vào mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, các lớp kế toán nâng cao, lớp ôn thi kế toán viên hành nghề, cập nhật kiến thức cho hội viên và đội ngũ những người làm tài chính kế toán.

- Bên cạnh việc tiếp tục các chương trình đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2014-2019, cần tiếp cận với các doanh nghiệp quy mô lớn, các đơn vị Hành chính sự nghiệp để tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên đề tài chính, kế toán, chính sách thuế, chi tiêu công… cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, nghiệp vụ; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và những người làm kế toán. 

- Xúc tiến hoạt động của Văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các lớp huấn luyện cho khu vực phía Nam.

- Hoạt động đào tạo phải đảm bảo và đáp ứng nhu cầu thiết thực của hội viên và xã hội, đồng thời tăng thu nhập nhằm duy trì và phát triển tổ chức Hội.

(3)- Hoàn thiện, nâng cấp tổ chức Hội nghề nghiệp, củng cố và tăng cường hoạt động tổ chức Hội các cấp

- Hoàn thiện về mặt tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam phù hợp yêu cầu và thông lệ cũng như Luật tổ chức Hội của khu vực, của Việt Nam. Xây dựng  đề án nâng cấp Hội thành Tổng hội Kế toán và Kiểm toán, báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức các Hội thành viên trên tình thần tự nguyện và tôn trọng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của tổ chức nghề nghiệp. Củng cố các tổ chức Hội hiện có, phát triển tổ chức nghề nghiệp Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán nội bộ.

- Đẩy mạnh hoạt động và mở rộng phạm vi hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc và Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam.

- Đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên của Văn phòng Hội và các tổ chức trực thuộc. Đưa các Ban chuyên môn vào hoạt động có hiệu quả.

- Các cấp Hội cần có chương trình công tác, có sơ kết, tổng kết và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo cho tổ chức Hội cấp trên. Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các Hội kế toán ngành theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành. Từng bước nâng cấp một số Phân hội, Chi hội thành Hội.

- Nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục rà soát danh sách hội viên theo tiêu chuẩn. Kiên quyết xóa tên những hội viên không đủ điều kiện tham gia hoạt động Hội, đồng thời đẩy mạnh phát triển thêm hội viên theo quy định của Điều lệ mới. Đảm bảo cung cấp thông tin và cập nhật kiến thức cho hội viên và chế độ sinh hoạt định kỳ ở từng cấp Hội theo đúng quy định về quyền lợi và nghĩa vụ đối với hội viên.

- Hàng quý có bản tin chung về hoạt động của Hội trên cơ sở tổng hợp nguồn thông tin do các tổ chức thành viên và hội viên cung cấp.

(4)- Nâng cao chất lựơng và hiệu lực công tác quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán

- Củng cổ Ban Quản lý hành nghề kế toán.

- Tăng cường công tác quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán (đặc biệt là hành nghề kế toán) vào kỷ cương theo quy định của pháp luật, nâng dần chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán.

- Liên hệ chặt chẽ với các đơn vị trong ngành Thuế, phối hợp hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý ngành nghề đối với các doanh nghiệp dịch vụ kế toán.

- Xây dựng, ban hành và  hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiên hệ thống các quy trình nghiệp vụ của dịch vụ kế toán và các quy trình quản lý chất lượng dịch vụ kế toán.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán và kiểm toán các công ty.

- Tạo mối liên hệ thường xuyên và tổ chức cuộc họp thường niên với Chủ tịch hội đồng thành viên và Giám đốc các doanh nghiệp có hành nghề kế toán, kiểm toán.

- Tiếp tục trình Bộ Tài chính có chính sách đặc cách cấp chứng chỉ Kế toán viên hành nghề cho cán bộ quản lý hành nghề kế toán tại VAA và một số người hiện đang hành nghề trong các công ty dịch vụ kế toán có trình độ, kinh nghiệm và lâu năm trong nghề kế toán.

 

 (5)- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Tham dự tích cực các hoạt động của Hiệp hội kế toán Đông Nam Á (AFA). Chủ động đưa ra các sáng kiến nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và hài hòa các chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong khu vực.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động, thực hiện trách nhiệm hội viên theo quy định của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC).

- Tích cực phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị tốt việc triển khai cam kết thừa nhận chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán giữa các nước trong khu vực ASEAN.

            - Tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài khu vực với hình thức và nội dung đa dạng hơn, phong phú hơn. Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) và Hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia) và các tổ chức nghề nghiệp khác, trên cơ sở các biên bản hợp tác đã được ký giữa các bên.

- Chủ động triển khai các công việc đã hợp tác có hiệu quả, tổ chức một số hoạt động với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế tại Việt Nam (ACCA, CPA Australia ...).

            - Chủ động đăng cai một số hoạt động của AFA tại Việt Nam.

(6)- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá nghề nghiệp kế toán và kiểm toán

            - Nâng cao chất lượng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, đảm bảo phát hành thường xuyên, đều đặn, duy trì số lượng phát hành. Tăng cường tuyên truyền về Hội và hoạt động của Hội qua 20 năm qua hoạt động và trưởng thành. Chấn chỉnh bộ máy hoạt động của Tạp chí. Thành lập Chi hội nhà báo tại Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

            - Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng Website của Hội. Coi trọng và duy trì thường xuyên “ Thông tin hoạt động Hội ”, “ Trao đổi, hướng dẫn nghề nghiệp ”,

Diễn đàn nghề nghiệp ”.

 

            - Công tác thông tin tuyên truyền phải nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của Hội cũng như các tổ chức thành viên.

 

(7)- Tiếp tục có ý kiến đề xuất với các bộ, ngành và cơ quan chức năng nhằm có cơ chế chính sách tạo điều kiện giúp cho hoạt động của Hội duy trì và phát triển.

 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

(1) Nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của các Ủy viên BCH Trung ương Hội. Phân công rõ nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.

(2) Cải tiến lề lối làm việc của Thường trực và Cơ quan Trung ương Hội. Đảm bảo sự gắn kết giữa Lãnh đạo Hội với các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Hội.

(3) Bám sát các cơ quan Quản lý nhà nước về nghề nghiệp, đặc biệt là Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước để kịp thời cập nhật thông tin mới về cơ chế, chính sách, Tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan quản lý hoạt động Hội, như Bộ Nội vụ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố, để đó có định hướng họat động Hội phù hợp.  

(4) Duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để triển khai nhiệm vụ Hội có hiệu quả

  

Nhiệm kỳ V (2014-2019) là nhiệm kỳ nâng cao toàn diện chất lượng nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam. Các cấp Hội và toàn thể hội viên cần thống nhất nhận thức về vị trí và vai trò quan trọng của Hội nghề nghiệp, đồng thời quyết tâm hành động với tinh thần tự nguyện, ý thức trách nhiệm cao nhằm tạo khởi sắc mới cho nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Phụ lục số 01

 

  HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI

(Thời gian: từ 2010 đến nay)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị

Phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán và Nghị định Kiểm toán độc lập    

 Vụ Pháp chế Bộ TC, VCCI  

Tháng 10/2010

2

Tham gia ý kiến về tình hình thực hiện Luật thuế GTGT (NĐ 123/2008/N§-CP) và luật thuế TNDN (NĐ 124/2008/NĐ-CP)

Vụ CS Thuế BTC

 

Tháng 12/2010

3

Tham gia việc sửa đổi bổ sung Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Tháng 02/2011

4

Tham gia ý ý kiến dự thảo TT về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Ngân hàng Nhà nước VN

Tháng 8/2011

5

Tham gia xây dựng Luật Kiểm toán độc lập

UB Kinh tế của QH,  Hội Luật gia Việt Nam

Năm 2011, 2012

6

Tham gia xây dựng Hiến pháp 1992 sửa đổi

QH,VUSTA,

VCCI

Năm 2012, 2013

7

Đánh giá và kiến nghị việc thực  hiện QĐ số 47/2005/QĐ-BTC về vic chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán    

 Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Năm 2012, 2013

8

Tham gia dự thảo TT ban ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình 

 

Tháng 8/2012

9

Tham gia ý kiến dự thảo TT thay thế TT số 28/2008/TT-BTC về hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Tổng cục Thuế

Tháng 10/2012

10

Tham gia xây dựng một số chuản mực kế toán

 Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Năm 2012, 2013

11

Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán

Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Năm 2012, 2013

12

Góp ý dự thảo NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Tháng 5/2013

13

Tham gia ý kiến về dự thảo thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về dịch vụ kế toán, kiểm toán

Vụ Chế độ KT &KT,Vụ HTQT Bộ TC 

Tháng 8/2013

14

Tham gia Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam  

Vụ Pháp chế Bộ TC

Tháng 9/2013

15

Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật NSNN

QH, Vụ NSNN BTC

Năm 2012, 2013

16

Tham gia sửa đổi Luật Lao động, BHYT

QH, Vụ Các VĐXH-QH

Năm 2013

17

Tham gia xây dựng Luật Đầu tư công

Bộ KHĐT

Năm 2013

18

Tham gia chương trình nội dung thi tuyển kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề cấp nhà nước  

Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Năm 2012

19

Tham gia dự thảo Chiến lược phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam và kế hoạch tổng thể triển khai chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030

V Chế độ KT &KT Bộ TC 

 

Năm 2013

20

 Tham gia xây dựng một số chuẩn mực kế toán

 Vụ Chế độ KT &KT Bộ TC 

Năm 2013

21

Tham gia sửa đổi Luật Đất đai

Bộ NN&PTNT

Năm 2013

22

Tham gia đề án tái cơ cấu kinh tế

CP, BỘ KHĐT

Năm 2012, 2013

23

Tham gia Chiến lược tài chính 2020

BTC

Năm 2012, 2013

24

Trực tiếp biên soạn 01 chuẩn mực kế toán

Vụ CĐKT - BTC

Năm 2013

25

Tham gia sửa đổi Quyết định ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

BTC

Năm 2013

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Phụ lục số 02

 

 

 

 

 

 

 CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ TỔ CHỨC TRỰC THUỘC
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
(Tính đến tháng 02 năm 2014)

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN HỘI

ĐỊA CHỈ

CHỦ TỊCH HỘI

ĐẠI HỘI
 GẦN NHẤT

SỐ
HỘI VIÊN

I

HỘI KẾ TOÁN TỈNH, THÀNH PHỐ

1

Hội KT thành phố
Hà Nội

Sở Tài chính Hà Nội, số 38B, Hai Bà Trưng, HN

Phạm Công Bình (PGĐ Sở TC HN)

 Khóa V
(01/2013)

850

2

Hội KT thành phố
Hồ Chí Minh

Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh

Phạm Thị Kim Lệ
(Nguyên PGĐ Sở
TC TPHCM)

Khóa V (10/2013)

696
 

3

Hội KT thành phố
Hải Phòng

Sở Tài chính Hải Phòng, số 22 Trần Phú, HP

Lê T.Thu Hương (PGĐ Sở TC HP)

 

362

4

Hội Kế toán - Kiểm
toán TP Cần Thơ

Số 56 Nguyễn Thái Học, TP Cần Thơ

Trương Viết Hùng
(Nguyên đại diện
TC Thuế phia Nam)

Khóa III (01/2014)

78

5

Hội KT tỉnh Hải Dương

Cục Thuế Hải Dương, phố Nguyễn Lương Bằng, HD

Lê Thị Dương (Nguyên Cục trưởng Thuế Hải Dương)

Khóa III (11/2012)

118

6

Hội KT tỉnh
Thừa Thiên-Huế

Sở Tài chính Thừa Thiên Huế, Số 15 Lê Lợi, Thừa Thiên Huế

Trần Bá Mẫn
 (PGĐ Sở TC Thừa
Thiên-Huế)

 

56

7

Hội KT tỉnh Đắk Lắk

Sở TC Đắk Lắk, Số 7 Nguyễn Tất Thành,
Đắk Lắk

Lê Thị Oanh
(PGĐ Sở TC Đắk Lắk)

Khóa II (9/2011)

300

8

Hội Kế toán - Kiểm
 toán tỉnh Thái Nguyên

Sở TC Thái Nguyên- Số 5 đường Đội Cấn, TP TN 

Nguyễn Hòa Bình
(PGĐ Sở TC)

Khóa I (11/2008)

50

9

Hội KT tỉnh Bến Tre

Sở Tài chính Bến Tre

Lê Phi Bằng
(GĐ Sở TC Bến Tre)

 Khóa I
(3/2009)

67

II

HỘI KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHUYÊN NGÀNH

1

Hội Kế toán KBNN
Việt Nam

Số 32 Cát Linh, Hà Nội

 Vũ Khắc Chính
(Vụ trưởng TC KBNN)

Khóa III (11/2013)

2,423

2

Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam

P 504 Toà nhà dự án, Số 4 ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội

Trần Văn Tá
 (nguyên Thứ trưởng
Bộ Tài chính)

 

1,356 
 

3

Hội Kế toán Địa chất

Cục Địa chất khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, HN

Văn Minh Xứng
(nguyên PVT Tài chính Cục ĐCKS)

Khóa I (8/2013)

121

III

PHÂN HỘI KẾ TOÁN NGÀNH

1

Phân hội Kế toán
Công Thương

Vụ Tài chính Kế toán,
Bộ Công Thương

Phạm Công Tham
(Trưởng ban QL HNKT, VAA)

Nhiệm kỳ I (7//2009)

372

2

Phân hội Kế toán
Bưu điện

Ban Tài chính Kế toán - TCT Bưu chính viễn thông, Huỳnh Thúc Kháng, HN 

Nguyễn Văn Nhiễn
(Phó TGĐ Tập đoàn BCVT)

 

1.360
(số liệu cũ)

3

Phân Hội Kế toán
Giao thông vận tải

Vụ Tài chính kế toán - Bộ Giao thông vận tải 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Đỗ Văn Quốc
(Vụ trưởng Tài chính Bộ GTVT)

 

 

4

Phân hội Kế toán NN&PTNT

Vụ Tài chính kế toán- Bộ NN & PTNTSố 2 Ngọc Hà, Hà Nội

 

 

269
(số liệu cũ)

IV

CHI HỘI KẾ TOÁN TRỰC THUỘC HỘI

1

Chi Hội Kế toán
Học viện Tài chính

Khoa Kế toán HVTC -
Đông Ngạc, Từ Liêm, HN

Vũ Văn Việt
(Trưởng Khoa Kế toán, HVTC)

 

100

2

Chi hội KT Trường
Đại học KTQD

Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học KTQD- Số 207 đường Giải Phóng, Hà Nội

 

 

25

3

Chi hội Kế toán TCT
Gang thép Thái Nguyên

Phòng TCKT, Tổng Cty Gang thép Thái Nguyên-Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên

Đỗ Xuân Hòa
(KTT, Công ty Gang thép Thái Nguyên

 

 

4

Chi hội KT C.ty Hợp
danh Kiểm toán VN

Số 17 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, Trung Hoà, HN

 Phan Thanh Nam
(Phó TGĐ công ty CPA Việt Nam)

Khóa II
(11/2012)

20

5

Chi hội Kế toán Cty TNHH VFAM
Việt Nam

Phòng 313 Nhà E3b Yên Hòa, phố Trung Yên 1, Cầu Giấy, HN

Vũ Xuân Tiền
(Chủ tịch HĐTV, công ty VFAM)

Khóa II
(3/2012)

10

6

Chi hội KT hành nghề
Việt Nam 

Số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Đặng Văn Thanh

Khóa I
(01/2013)

130

7

Chi Hội KT Trường
 ĐH Nông Nghiệp HN

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội- quận Long Biên, Hà Nội

Phạm Thị Mỹ Dung
(nguyên Trưởng Khoa Kế toán, ĐH Nông nghiệp HN)

Khóa I
(12/2008)

65

8

Chi hội KT Cty TNHH
Kiểm toán độc lập
Quốc gia VN

Số 5 ngách 19/15 phố Kim Đồng – Hoàng Mai, Hà Nội

Nguyễn Thanh Nam

 

10

9

Công ty TNHH Tư
vấn TCKT  NTC
 (HV tổ chức)

Tập thể ĐH Ngoại ngữ, 
phố Trần Quốc Hoàn,
Cầu Giấy, HN

Đại diện:
Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

10

Công ty CP MISA
(Hội viên tổ chức)

Tòa nhà HOB, Lô B1D, Cụm sản xuất tiểu thủ CN và CN nhỏ,
Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN

ĐD: Lữ Thành Long
(Chủ tịch HĐQT Công ty MISA)

Công nhận
(3/2009)

 

V

TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

1

CLB KTT toàn quốc

Số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ nhiệm
Đặng Thái Hùng

Khóa V
(4/2010)

800

2

Ban Quản lý HNKT

Số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Trưởng ban:
Phạm Công Tham

 

3

3

Trung tâm NC&TV
 khoa học kế toán

Số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Giám đốc:
Vũ Hữu Nam

 

3

4

Tạp chí Kế toán và
Kiểm toán

Số 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

TBT:
Đặng Văn Thanh

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Phụ lục số 03

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

NĂM

CẤP

1

Sử dụng kết quả kiểm toán nhà nước trong thảo luận, quyết định ngân sách nhà nước của Quốc hội

2011-2012

Bộ

2

Phân tích chính sách tài chính trong quy trình lập pháp của Quốc hội

2012-2013

Bộ

3

Căn cứ lý luận và thực tiễn các quy định pháp lý về kế toán và kiểm toán trong Luật NSNN

2013

Bộ

4

Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên KTNN

2013

Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Phụ lục số 04a 

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(Các lớp do Trung ương Hội tổ chức từ năm 2009 đến 2013)

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Cộng

TT

Lớp

 bồi dưỡng

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

 

1

Kế toán trưởng DN và HCSN

 

10

 

626

 

10

 

577

 

7

 

 371

 

8

 

504

 

6

 

420

 

41

 

2.497

2

Hướng dẫn ôn thi lÊy chøng chØ KTV hµnh nghÒ

 

 

 

 

 60

 

 

 1

 

 

35 

 

 

1

 

 

60

 

 

1

 

 

45 

 

 

1

 

 

40

 

 

5

 

 

  240

3

Hướng dẫn ôn thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

180

4

CËp nhËt kiÕn thøc cho KTV hµnh nghÒ

 

 

4

 

 

87

 

 

15   

 

 

 825

 

 

8

 

 

759

 

 

4

 

 

238 

 

 

12

 

 

660

 

 

43

 

 

2.569

5

BD chương trình kế toán nâng cao cán bộ TC Thuế

 

 

 

 3

 

 

 

290 

 

 

 

 3

 

 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 508

6

BD kiến thức cho cán bộ tài chính của tỉnh Lào Cai  

 

 

 

2

 

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 122

7

Kế toán căn bản cho cán bộ Thuế

 

 

 

 

13 

 

 

1.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

1.017 

8

 Cập nhật kiến thức cho cán bộ kiểm soát TCT Xi măng

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100 

9

Cập nhật kiến thức cho cán bộ kiểm soát TĐ` dầu khí   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

65

 

 

 

2

  

 

 

65

10

 BD kiến thức cho GĐ và Kế toán trưởng DN  

 

 

 

 

 

 

3

 

 

80

 

 

 

 

 

 

3

 

 

  80

11

Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

230

 

 

 

23

 

 

 

700

 

 

 

25

 

 

 

1.120

 

 

 

53

 

 

 

2.050

 

 

Tổng cộng

 

20

 

1.184

 

44

 

2.772

 

26

 

1.680

 

36

 

1.487

 

46

 

2.305

 

172

 

9.428

                                                                                               

                                                                                                 (Phụ lục số 04b) 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(Do các đơn vị thành viên tổ chức từ năm 2009 đến 2013)

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Cộng

TT

Lớp bồi dưỡng

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

Số           lớp

Số HV

 

1

Hội KT TP

Hồ Chí Minh

 35

2.576 

29    

1.856

43

2.907

35

2.838

28

2.000

170

12.467

 

Hội KếT-KỉT TP Cần Thơ 

 

 

2

149

1

93

2

89

1

38

6

369

2

Hội Kế toán Hải Dương  

2

800

3

1200

5

1700

10

3.000

3

1500

23

8.200

3

Hội KếT-KỉT Thái Nguyên

 

392

 

 

 

 

 

 

18

1.000

19

1.392

4

Hội Kế toán Bến Tre

 

 

 

 

 

 

3

361

 

 

3

361

5

Hội Kế toán Đăk Lăk

 

 

 

 

 

 

 

508

 

 

 

508

6

Héi KÕ to¸n §Þa chất

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

7

Hội Kiểm toán viên hành nghề

 

3.000

22

 

35

4.855

43

 

 

 

 

 

8

Ph©n héi KT C«ng Th­¬ng 

 

3500

 

400

2

600

1

300

1

400

 

5.200

9

Công ty cổ phần MISA

(HV tổ chức) 

25

1.985

 27

2.218

36

2.926

42

3.120

45

3.200

175

13.431

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự thảo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2009 - 2014

 

      I. VỀ TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA HỘI

 

Ban kiểm tra Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) gồm 05 đồng chí:

1) Ông Phạm Công Tham, UVTV BCH Trung ương Hội- Trưởng ban;

2)      Ông Phạm Mạnh Hùng, UVBCH Trung ương Hội- Ủy viên;

3)      Bà Đậu Thị Thùy Hương, UVBCH Trung ương Hội, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội- Ủy viên;

4)      Bà Bùi Thị Thanh, Nguyên Kế toán trưởng TCT Bia Rượu NGK Hà Nội, UV CLB Kế toán trưởng toàn quốc- Ủy viên;

5)      Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chánh Thanh tra Sở Tài chính Hà Nội- Ủy viên.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA 

          1) Ngay sau Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009 – 2014) của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Ban Kiểm tra đã xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa. Hàng năm có báo cáo tổng kết và lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm tra.

          2) Ban Kiểm tra đã phối hợp với Thường trực Trung ương Hội tiến hành kiểm tra hoạt động của 03 Hội thành viên: Hội Kế toán Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Hội Kế toán TP Hà Nội, Hội Kế toán tỉnh Hải Dương; 03 Phân hội kế toán ngành: Phân hội Kế toán Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phân hội Kế toán Bưu điện, Phân hội Kế toán Giao thông vận tải; 03. Làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty: Tập đoàn Dầu khí Viêt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

         3) Ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra số lượng và danh sách hội viên của các tổ chức Hội, Phân hội, Chi hội thành viên. Phương thức kiểm tra là có văn bản yêu cầu các tổ chức thành viên báo cáo số lượng và danh sách hội viên. Trên cơ sở đó sẽ kiểm tra trực tiếp tại một số tổ chức thành viên.

         4) Ban Kiểm tra đã trình chủ tịch Hội thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính của Văn phòng Hội và các tổ chức trực thuộc Hội (Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán). Niên độ kiểm tra gồm các năm 2010, 2011, 2012, 2013. Đoàn kiểm tra đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả kiểm tra cho Chủ tịch Hội và Trưởng Ban kiểm tra. Kết quả kiểm tra là cơ sở để lập báo cáo công khai tình hình tài chính của Hội trong nhiệm kỳ IV.

         5) Về theo dõi tình hình thực hiện Điều lệ Hội, Chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm của Hội, của BCH Trung ương Hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội:

         Nhìn chung Điều lệ Hội đã được thực hiện đầy đủ, trừ trường hợp về mặt tổ chức còn tồn tại một số Phân hội ngành như Phân hội Kế toán Giao thông vận tải, Phân hội Kế toán Bưu điện, Phân hội Kế toán Công Thương… Thường trực Trung ương Hội đã làm việc với Bộ Nội vụ để hướng dẫn các Phân hội ngành làm thủ tục chuyển thành Hội kế toán ngành. Tuy nhiên cho đến nay các Phân hội ngành đều chưa thực hiện, riêng Phân hội Kế toán Công Thương đề nghị được giữ hình thức hoạt động như hiện tại.

 

Trong nhiệm kỳ Hội đã quyết định thành lập thêm 07 tổ chức thành viên, trong đó Phân hội kế toán Địa chất thành lập năm 2009, đến 2013 đã được nâng cấp thành Hội kế toán Địa chất.

 

         Hàng năm BCH Trung ương Hội đã duy trì nền nếp sinh hoạt 01 lần/năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội họp 02 lần/năm. Các kỳ sinh hoạt đều có nội dung cụ thể, thiết thức, có báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động Hội. Hội nghị BCH và các cuộc họp Thường vụ đều có Nghị quyết và được thông báo đến các ủy viên BCH và các tổ chức thành viên. 

 

         VAA đã thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC), và Liên đoàn kế toán Đông Nam Á (AFA).

 

         VAA đã ban hành mới hoặc bổ sung, sửa đổi một số Quy chế, như: Quy chế làm việc của BCH Trung ương Hội, Quy chế làm việc của CLB Kế toán trưởng toàn quốc, Quy chế tài chính và quản lý tài sản, Quy chế hoạt động Ban Quản lý hành nghề kế toán, nhiệm vụ của các ban chuyên môn, v.v…

 

            Về hoạt động của các tổ chức thành viên: Một số Hội, Phân hội, Chi hội thành viên đã chấp hành tốt Điều lệ VAA; đã duy trì nền nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, BCH, có nhiều hoạt động phong phú, tổ chức cho hội viên sinh hoạt, hội thảo, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt các chế độ chính sách mới, bảo vệ quyền lợi hội viên như: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh, Phân hội kế toán Công Thương, Câu Lạc Bộ KTT toàn quốc, Hội Kế toán TP Hà Nội sau khi được củng cố đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và có nhiều hình thức hoạt động khởi sắc. Bên cạnh đó một số Hội, Phân hội, Chi hội thành viên hoạt động không thường xuyên, Ban Thường vụ, BCH không duy trì nền nếp sinh hoạt, chậm tổ chức đại hội nhiệm kỳ, chậm kiện toàn tổ chức, không nắm chắc danh sách hội viên, không thực hiện việc thu nộp hội phí, không thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động và nộp niên niễm theo quy định của VAA.  

        Tuy các Ban chuyên môn của Hội đã được thành lập, có chương trình hoạt động nhưng các Ban chuyên môn chưa hoạt động thường xuyên, một số Ban hiệu quả hoạt động kém, thậm trí không hoạt động.

 

        6) Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong cả nhiệm kỳ Ban Kiểm tra nhận được 03 đơn thư tố cáo, trong đó 02 đơn có ghi danh, 01 đơn nặc danh. Theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo và Điều lệ VAA, Ban Kiểm tra đã xem xét và báo cáo Chủ tịch VAA giải quyết 01 đơn, chuyển 01 đơn cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam giải quyết, đồng thời nắm tình hình liên quan đối với đơn nặc danh.

 

        7) Đã tham gia 02 lớp tập huấn về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo do VUSTA tổ chức.

 

        8) Đã thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ hàng năm cho Chủ tịch VAA và  Uỷ ban Kiểm tra Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 

Thiếu sót của Ban Kiểm tra Hội là chưa duy trì sinh hoạt Ban thường xuyên ./.

 

Dự thảo

 

 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BCH

TRUNG ƯƠNG HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (2009 - 2014)

 

 

             BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sau đây viết tắt là BCH) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009-2014) bầu ra, gồm 35 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch, 03 phó chủ tịch; 01 Tổng thư ký, Ban Thường vụ 11 đồng chí (trong đó 01 đồng chí là Trưởng ban Kiểm tra).

            Trong tổng số 35 ủy viên BCH có: 06 đồng chí là cán bộ chuyên trách tại cơ quan Trung ương Hội, 17 đồng chí đại diện cho các tổ chức Hội thành viên, 07 đồng chí đại diện cho những người làm tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp, 03 đồng chí làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, 02 đồng chí ở các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học về tài chính kế toán. 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 18 đồng chí có trình độ trên đại học chiểm 51,4 % (02 GS.TS, 02 PGS.TS, 03 TS, 11 Th.sỹ).

            Trong nhiệm kỳ qua, BCH Trung ương Hội đã họp 6 lần, Ban Thường vụ họp 9 lần. Bên cạnh việc kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Hội và các tổ chức thành viên, rút ra những kinh nghiệm thành công, bàn biện pháp khắc phục nhược điểm, các hội nghị BCH Trung ương Hội và của Ban Thường vụ đã đề ra được những giải pháp quan trọng cho mọi hoạt động của Hội trong từng thời kỳ.

            BCH luôn nêu cao trách nhiệm, đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo hoạt động của Hội từ cấp Trung ương đến các cấp hội tỉnh thành phố, hội và phân hội chuyên ngành, các chi hội trực thuộc. Về cơ bản BCH đã triển khai chỉ đạo tốt Nghị quyết và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV do Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua, cũng như chương trình kế hoạch toàn khóa do Hội nghị BCH Trung ương lần thứ hai Khóa IV đề ra. Cụ thể trên các mặt: Duy trì công tác củng cố hoạt động và phát triển hội viên ở các cấp Hội thành viên; đẩy mạnh các hoạt động của Hội, như: công tác nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng, phản biện chính sách, bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức nghề nghiệp cho hội viên cũng như đội ngũ những người làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán, công tác quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, hoạt động thông tin tuyên truyền về nghề nghiệp, hoạt động đối ngoại v.v…

Trong quá trình hoạt động BCH luôn tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cơ quan Đảng và Nhà nước, như: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Phòng Thương mại và  Công nghiệp Việt Nam... BCH cũng đã thường xuyên có quan hệ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực đặc biệt là với các tổ chức có Văn phòng đại diện tại Việt Nam như ACCA, CPA Australia... Chính nhờ những hoạt động và quan hệ đó đã giúp cho BCH có những định hướng đúng đắn trong chỉ đạo và có những điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động của Hội. 

      Về lề lối làm việc, Nhìn chung Ban chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương Hội đảm bảo sinh hoạt đều đặn theo đúng Điều lệ Hội và Quy chế làm việc của BCH. Các cuộc họp, hội nghị được thảo luận dân chủ và tập trung vào những vấn đề chủ yếu và cấp thiết. Tài liệu phục vụ mỗi lần tổ chức Hội nghị BCH đều được chuẩn bị kỹ và gửi trước cho các ủy viên BCH để nghiên cứu và có ý kiến tham gia. Kết thúc mỗi kỳ Hội nghị đều ra được Nghị quyết và thông báo kết quả đến từng thành viên BCH cũng như đến các tổ chức thành viên và hội viên.

Bên cạnh những việc đã làm được, trong hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng còn bộc lộ một số nhược điểm cần được rút kinh nghiệm và khắc phục trong nhiệm kỳ tới:

Trước hết có thể nhận thấy, đa số ủy viên BCH đều không phải là cán bộ chuyên trách công tác hội, phần đông bận nhiều công tác khác nên thời gian và công sức dành cho hoạt động hội bị hạn chế. Mặc dù các cuộc họp của Ban Chấp hành cũng như của Ban Thường vụ đều có nghị quyết, nhiều Hội nghị có sự phân công cụ thể trách nhiệm cho từng Ủy viên, nhưng trong thực tế có một số nội dung công việc tuy có đề ra nhưng không được triển khai hoặc có triển khai nhưng kết quả là không đáng kể.

 Một số đồng chí ủy viên BCH thể hiện ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công chưa được tốt, thậm trí còn bàng quan, không hề quan tâm tới vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình là một Ủy viên BCH. Các cuộc họp của BCH và Ban Thường vụ thường không đảm bảo đủ 100% số lượng, thường chỉ được 50-60% đối với các cuộc họp BCH và 70-80% đối với các cuộc họp Ban Thường vụ, cá biệt có một vài đồng chí trong cả nhiệm kỳ không hề tham gia sinh hoạt hoặc chỉ tham gia một hoặc hai lần, riêng các Ban chuyên môn của Hội thì rất ít sinh hoạt và hiệu quả hoạt động là rất yếu.  

Tóm lại, trong nhiệm kỳ IV (2009-2014), BCH Trung ương Hội đã chỉ đạo tốt việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác toàn khóa do Đại hội đề ra, các mặt hoạt động của Hội đã có nhiều tiến bộ với chất lượng toàn diện hơn. Tuy nhiên, hoạt động của Hội chưa có được những bước tiến đáng kể theo hướng trở thành Hội nghề nghiệp đích thực. Sự sát sao, năng động của BCH và Ban Thường vụ còn hạn chế nhất là việc quản lý nghề nghiệp, đạo đức hành nghề, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Nội dung hoạt động của các tổ chức thành viên còn nghèo nàn, lúng túng. Đó là những vấn đề cần được rút kinh nghiệm để BCH nhiệm kỳ sau hoạt động có hiệu quả hơn.

Có được những kết quả trên đây, trước hết là do sự nỗ lực và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đa số các đồng chí trong BCH, sau đó là và sự ủng hộ của các tổ chức, các cơ quan Đảng và Nhà nước, của các cấp Hội và của mỗi hội viên. Nhân dịp này BCH Trung ương Hội xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và hội viên, hy vọng rằng trong nhiệm kỳ V tới đây sẽ được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn nữa để BCH mới có thể hoàn thành xuất sắc chương trình, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra ./.

Dự thảo

 

 BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 20 NĂM

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (1994-2014)

 

 (Trình bày tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội)

  

                                     

            Hội Kế toán Việt Nam (từ tháng 5 năm 2004 đổi tên thành Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 12/TTg ngày 10/01/1004 của Thủ tướng Chính phủ, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ở Việt Nam.

 

            Từ ngày đầu thành lập với tổ chức tiền thân là Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc chỉ có gần 300 hội viên, đến nay Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã có 27 đơn vị thành viên (gồm 09 Hội kế toán tỉnh thành phố, 02 Hội kế toán, kiểm toán chuyên ngành, 05 Phân hội kế toán ngành, 08 Chi hội kế toán trực thuộc, 02 hội viên tổ chức, 01 tổ chức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc) với tổng số hơn 8.000 hội viên. Cơ quan Trung ương Hội có Văn phòng Hội và 3 tổ chức trực thuộc (Ban Quản lý hành nghề kế toán, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán) làm việc theo chế độ chuyên trách.

 

            Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), từ năm 1998 Hội đã gia nhập và là thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), của Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (tổ chức thành viên của Hội) là thành viên chính thức của Hiệp hội Kế toán Châu Á-Thái Bình Dương (CAPA).

           

Trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán. Trong đó có những đề án và dự án luật quan trọng, như: Luật Kế toán, Luật Thống kê, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Kiểm toán độc lập, các luật Thuế, Chương trình cải cách chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán nhà nước, Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Đề án về việc nhà nước chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán…và mới đây nhất là Chiến lược phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam và kế hoạch triển khai chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020 tầm nhìn 2030, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi…Ngoài việc tham gia vào những đề án quan trọng nêu trên, Hội còn thực hiện việc tư vấn về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán (miễn phí) cho hàng nghìn trăm/người/năm.

 

 Nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho hội viên là lĩnh vực hoạt động được các cấp hội từ Trung ương đến địa phương và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành   đã hoàn thành và được đánh giá cao. Trung ương Hội và các đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán, Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kế toán Hà Nội, Hội Kế toán thành phố Cần Thơ, Hội Kiểm toán viên hành nghề, Hội Kế toán Kho bạc nhà nước, Phân hội Kế toán Công Thương…hàng năm tổ chức nhiều chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức đã thu hút hàng vạn lượt người là hội viên và cán bộ làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán tham gia.    

Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc - tổ chức tiền thân và là hạt nhân của Hội, được thành lập từ năm 1989, đến nay trải qua 25 năm CLB đã tập hợp đông đảo đội ngũ hàng trăm các kế toán trưởng, kiểm toán viên, giám đốc tài chính, các nhà khoa học tài chính kế toán trong phạm vi cả nước, đến nay CLB đã tổ chức được 42 kỳ sinh hoạt chuyên môn với nội dung thiết thực, hấp dẫn và bổ ích. Tại các kỳ sinh hoạt, ngoài phần nội dung chính là phổ biến, thảo luận chính sách mới, CLB đã giành nhiều thời gian để hội viên tọa đàm, trao đổi nghề nghiệp giữa các kế toán trưởng, giữa người làm thực tế với cán bộ quản lý, nhà khoa học. Mỗi lần sinh hoạt là một kỳ hội ngộ giao lưu tình cảm, chia sẻ vui buồn, vướng mắc nghề nghiệp…đã tạo nên mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau giưa các hội viên. Sau mỗi kỳ sinh hoạt CLB đã đưa ra được những căn cứ pháp lý, những cơ sở thực tiễn và những giải pháp để đề xuất với cơ quan nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách.

 

           Tạp chí Kế toán (ra đời năm 2002, đến năm 2011 đổi tên thành Tạp chí Kế toán và Kiểm toán) – cơ quan ngôn luận của Hội liên tục phát hành hàng tháng, đến nay đã xuất bản được 127 số với số lượng  trên 3.000 cuốn/số. Tạp chí luôn đổi mới về nội dung và hình thức, chất lượng ngày càng cao đã thực sự trở thành diễn đàn thông tin, trao đổi nghề nghiệp, đồng thời cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đông đảo đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. 

        

 Ngày 14 tháng 7 năm 2005 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc Nhà nước chuyển giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán bằng Quyết định số 47/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Điều này một mặt thể hiện sự đánh giá đúng đắn và sự tin cậy của Nhà nước đối với tổ chức Hội, mặt khác cũng đánh dấu sự trưởng thành của Hội Kế toán và Kiemr toán Việt Nam. Trên thực tế, từ khi có quyết định 47 nhất là từ năm 2007 đến nay Hội (cụ thể là VAA và VACPA) đã đảm đương rất tốt các nhiệm vụ đã được Bộ Tài chính giao cho. Hàng năm thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán; tổ chức chặt chẽ các cuộc kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán viên; mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho hàng nghìn/lượt kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề…           

Với tư cách là thàng viên chín thức của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) của Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã làm tròn nghĩa vụ của tổ chức thành viên và nỗ lực tham gia có hiệu quả các hoạt động của IFAC và AFA. Hội thường xuyên tham dự và có báo cáo trình bày tại các kỳ họp của Hội đồng AFA được tổ chức định kỳ mỗi năm 3 lần. Đặc biệt, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt Hội nghị kế toán quốc tế tại Hà Nội năm 1996, và với vai trò Chủ tịch Hội đồng AFA nhiệm kỳ 2004-2005 Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 Liên đoàn kế toán các nước ASEAN vào tháng 12 năm 2005, qua đó nâng cao vị thế của Hội và hình ảnh của kế toán, kiểm toán Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Trong 20 năm qua Hội cũng đã thường xuyên và ngày càng phát triển quan hệ hợp tác với các thành viên của IFAC và AFA như: Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA), Hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia), Liên đoàn Kế toán Thái Lan (FAT), Hội Kế toán công chứng Singapore, Malaysia…thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, các cuộc trao đổi thảo luận, các hội thảo khoa học về chuyên môn… Sự hợp tác chặt chẽ này đã đem đến cho Hội nhiều cơ hội để được tiếp cận với thị trường thế giới, vừa được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lại vừa nhận được sự hỗ trợ cả về kinh nghiệm và nguồn lực từ các nước bạn, đồng thời có cơ hội để giới thiệu và quảng bá về tổ chức Hội, về đất nước, con người và đường lối chính sách của Việt Nam nhằm tranh thủ sự đồng tình của bạn bè trên thế giới      

 

Tóm lại, trải qua 20 năm hoạt động từ 1994 đến nay, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững chắc, hoạt động của Hội thực hiện tốt mục tiêu vì sự nghiệp duy trì và phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhàm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế tài chính của đất nước, được xã hội thừa nhận, được các tổ chức nghề nghiệp khu vực và thế giới ngày càng tín nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và công cuộc hội nhập với khu vực và thế giới. Với sự nỗ lực của toàn thể hội viên và các cấp Hội, trong 20 năm qua Hội và các tổ chức thành viên cũng như hội viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, như Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố v.v… 

 

 Có được thành công như trên là do sự lãnh đạo trực tiếp của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự quan tâm và bảo trợ có hiệu quả của Bộ Tài chính, của Bộ Nội vụ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, của các địa phương, của các tổ chức nghề nghiệp khu vực và quốc và trên hết là sự đóng góp đầy tâm huyết, những nỗ lực không mệt mỏi của đa số hội viên.

 

            Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam đang đứng trước những khó khăn đầy thách thức, kế toán và kiểm toán Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập. Để xứng đáng là tổ chức Hội nghề nghiệp thực sự và ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, Hội cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữavđể củng cố và hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của từng hội viên. Có như vậy mới nâng cao được vị thế của Hội và đáp ứng yêu cầu của công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước.    

             

            Thay mặt BCH Trung ương Hội, trong buổi lễ trọng thể kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đối với các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong cả nước, các bạn bè đồng nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí… trong 20 năm qua đã quan tâm chỉ đạo và nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất cho sự phát triển bền vững của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.   

 Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

NHÂN DỊP ĐẠI HỘI V CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

 

I. Huân chương lao động hạng nhì (01 tập thể)

1- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam

II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (03 tập thể)

1- Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc;

2- Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán;

3- Tạp chí Kế toán và Kiểm toán.

III. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

III.1- 04 tập thể

1- Văn phòng Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

2- Hội Kế toán thành phố Hồ Chí Minh;

3- Phân hội Kế toán Công thương;

4- Công ty cổ phần MISA.

III.2- 02 cá nhân

1-Ông Phạm Công Bình- Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Chủ tịch Hội Kế toán thành phố Hà Nội;

2. Ông Phi Văn Tuấn- Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, nguyên Phó chủ tịch Hội Kế toán thành phố Hà Nội.

IV. Bằng khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

IV.1- 02 tập thể 

1. Hội Kế toán và Kiểm toán thành phố Cần Thơ, thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán VN;   

2. Chi hội Kế toán ngành Tài chính,thuộc Hội Kế toán TP Hà Nội. 

IV.2- 16 cá nhân:

1- Ông Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán VN;

2- Ông Đỗ Đình Lâm, Tổng Thư ký Hội Kế toán và Kiểm toán VN;

3- Ông Phạm Công Tham,  Trưởng ban Quản lý hành nghề kế toán;

4- Ông Vũ Hữu Nam, Giám đốc Trung tâm NC và TV kế toán; 

5- Bà Đàm Thị Lệ Dung, Trưởng phòng, Tạp chí Kế toán và  Kiểm toán;

6. Ông Hoàng Tuân- Trưởng phòng Sở Tài chính Hà Nội, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kế toán TP Hà Nội;

7. Bà Bùi Mai Vân- Trưởng phòng Cục Thuế Hà Nội, Ủy viên Thường vụ BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

8- Ông Trương Viết Hùng, Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán TP Cần Thơ;

9- Ông Trịnh Đình Chính, Phó chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán TP Cần Thơ; 

10- Ông Lê Phi Bằng, Chủ tịch Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;

11- Bà Bùi Thị Tuệ - PCT Kiêm Tổng Thư ký Phân hội Kế toán Công Thương;

12- Ông Nguyễn Xuân Thùy, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;

13- Bà Bùi Thị Thanh - Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;

14- Ông Hoàng Thế Hiển, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;

15- Ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;

16- Ông Nguyễn văn Tỳ, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;

V. Giấy khen của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

V.1- 3 Tập thể

1- Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;

2- Chi hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam;

3- Công ty cổ phần MISA.

V.2- 18 Cá nhân

1- Ông Nguyễn Duy Lập, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

2- Bà Đinh Thị Thúy, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

3- Bà Trần Thị Hồng Hoa, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

4- Ông Đặng Trần Kiên, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

5- Bà Đoàn Thị Ngọc Hoa, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

6- Bà Nguyễn Thị Nhẫn, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

7- Ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội;

8- Ông Nguyễn Chí Nguyện, Cán bộ Văn phòng Hội Kế toán Kiểm toán TP Cần Thơ;

9- Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Cán bộ Văn phòng Hội Kế toán Kiểm toán TP Cần Thơ;

10- Bà Trương Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội Kế toán tỉnh Bến Tre; 

11- Bà Trần Ngọc Thủy, Ủy viên BCH Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;   

12- Bà Văn Kim Bình, Ủy viên BCH Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;   

13- Ông Phan Tấn Phát, Ủy viên BCH Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;

14- Ông Trần Đức Cân, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;  

15- Ông Phạm Hợp Châu, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;  

16- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ủy viên BCH Phân hội Kế toán Công Thương;  

17- Ông Đỗ Văn Tá, Kế toán trưởng Trường Đại học Quảng Ninh (thuộc Phân hội Kế toán Công Thương);

18- Bà Nguyễn Thị Hùng, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (thuộc Phân hội Kế toán Công Thương);

VI. Kỷ niệm chương vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

1- Ông Hà Quý Sáng, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Kế toán TP Hà Nội;

2- Bà Mai Thị Lan Phương, Ủy viên BCH Hội Kế toán TP Hà Nội; 

3- Bà Văn Kim Bình, Ủy viên BCH Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;

4- Ông Phan Tấn Phát, Ủy viên BCH Hội Kế toán tỉnh Bến Tre;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héi kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n viÖt nam (vaa)

 

 

 

héi T-CHUY£N NGHIÖP-ph¸t triÓn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham luËn

Cña c¸c ®¹i biÓu t¹i

®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc

NhiÖm kú v (2014 – 2019)

 

 

 

 

 

 

Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2014

 

 

 

 

HỘI KẾ TOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VAA

TRONG NHIỆM KỲ 2014-2019

 

                                      Phạm Công Bình

                                             Chủ tịch Hội Kế toán Hà Nội

 

 Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước; trong thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung, kinh tế trong nước nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, của các bộ ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, các chỉ tiêu KT-XH thành phố đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Thành phố đã vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển với tốc độ GDP hàng năm luôn đạt ở mức cao so với bình quân chung của cả nước.

Trên địa bàn thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế luôn sôi động và ngày càng phát triển, cùng với hoạt động của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn đã thể hiện nhu cầu lớn đối với việc cung cấp thông tin về chính sách tài chính, chế độ kế toán. Điều đó chứng tỏ, việc tham gia là hội viên của tổ chức như hội kế toán là nhu cầu chính đáng của những người làm công tác kế toán, kiểm toán.

Hội Kế toán Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1727/QĐ-UB ngày 22/8/1994 của UBND thành phố Hà Nội. Trải qua 20 năm phát triển, đến nay Hội Kế toán thành phố đã có 26 chi, phân hội với hơn 3.000 hội viên. Việc thành lập mới các chi hội, phân hội đã phản ánh nguyện vọng của những người làm công tác kế toán mong muốn được sinh hoạt trong một tổ chức để giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác. Các hội viên của Hội Kế toán Thành phố là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trong số các hội viên, nữ chiếm tỷ lệ 80%; nhiều hội viên có trình độ học vấn cao như tiến sĩ, thạc sĩ, đa số đều tốt nghiệp đại học và có nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán.

Trong những năm qua, hoạt động của Hội Kế toán Hà Nội thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp chung vào công tác chuyên môn của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đến dự Đại hội hôm nay, chúng tôi cũng xin thông tin về sự đóng góp của Hội Kế toán Thành phố và các chi hội trực thuộc trong việc triển khai các chế độ, chính sách, qui định của nhà nước trong lĩnh vực kế toán đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực tài chính- kế toán- kiểm toán của Thành phố, giúp các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp hoạt động có hiệu quả, hạch toán minh bạch theo quy định của Nhà nước.

Nhằm đáp ứng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, chúng tôi cho rằng, đã là một hội nghề nghiệp thì phải có “sân chơi” cho hội viên gặp nhau thường xuyên để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, để từ đó làm tốt hơn công việc chuyên môn của mình, cho doanh nghiệp mình và cho nền kinh tế xã hội nói chung.

Nhằm góp phần nâng cao năng lực, lành mạnh tình hình tài chính tại từng cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương, chúng tôi xin đề nghị với Trung ương Hội một số giải pháp trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Trung ương Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tôn chỉ, mục đích của Hội đến những người làm công tác kế toán. Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

2. Tiếp tục giới thiệu Tạp chí Kế toán-Kiểm toán (cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội) để các hội thành viên biết và tham gia viết bài về các vướng mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Giới thiệu và quảng bá Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc để các hội viên biết, đăng ký tham gia, từ đó sẽ giúp trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ.

3. Đề nghị Trung ương Hội tham mưu với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam trong thời gian tới. Quá trình đổi mới cấn hướng đến sự bổ sung, điều chỉnh hệ thống chuẩn mực kế toán cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên và các đối tượng có nhu cầu. Đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để đơn giản hóa các công việc nghiệp vụ cho những người làm công tác kế toán

     5. Tạo điều kiện, khuyến khích hội viên áp dụng các sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học để phục vụ công tác chuyên môn. Nghiên cứu những chế độ, chính sách đang áp dụng về lĩnh vực tài chính- kế toán- kiểm toán để tham mưu với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

6. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, hệ thống hóa các văn bản, trao đổi về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Ngân sách, Luật Thuế, Luật doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán … nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức sinh hoạt, nghiên cứu thảo luận kỹ nội dung của cơ chế, chính sách về kế toán nhằm phát huy vai trò phản biện, từ đó áp dụng thiết thực vào công tác chuyên môn.

7. Tăng cường tổ chức sinh hoạt dã ngoại, giao lưu giữa Ban Chấp hành Trung ương Hội với các hội thành viên dưới nhiều hình thức phong phú và thiết thực. Đầu mối tổ chức các buổi giao lưu và hoạt động phong trào giữa các Hội thành viên tỉnh, thành trên cả nước.

 

NÂNG CAO UY THẾ CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ

KIỂM TOÁN VIỆT NAM – VẤN ĐỀ KHẢ THI

 

                                                                         Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

 

Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) được thành lập từ năm 1994, tính đến Đại hội V (2014-2019) lần này cũng đã tròn 20 năm tuổi. VAA phát triển từ một tổ chức xã hội nghề nghiệp nay đã từng bước trở thành một Tổ chức nghề nghiệp của những người hành nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam, có sắp sỉ 10.000 hội viên đến từ các Hội hoạt động ở các tỉnh, thành như Hà Nội, Hồ Chí Minh, cũng như ở các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và các hội thành viên khác như Hội Kiểm toán viên hành nghề (VACPA), Chi hội hành nghề kế toán (VICA) và Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc…

Nhìn lại quá trình phát triển của nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam, những mốc lịch sử quan trọng đáng chú ý là lần đầu tiên 2 công ty dịch vụ kế toán và kiểm toán của Bộ Tài chính là AASC và VACO được thành lập vào năm 1991 để phục vụ chính sách đổi mới kinh tế và kêu gọi đầu tư nước ngoài.  Kế đến, từ những năm 1995 và sau này 6 công ty kiểm toán quốc tế (The Big Six) cũng đã lần lượt có mặt tại thị trường Việt Nam để phục vụ các khách hàng truyền thống của họ là những nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tuy vậy, mãi đến năm 2003, Luật Kế toán đầu tiên của Việt Nam mới được ban hành, tạo một hành lang pháp lý cho hoạt động dịch vụ kế toán và kiểm toán đồng thời điều chỉnh hoạt động của nghề kế toán ở Việt Nam.  Nhắc lại những mốc lịch sử nghề nghiêp này để cho thấy sự hiện diện của VAA đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu của xã hội và phù hợp với chủ trương hội nhập kinh tế thế giới của Nhà nước Việt Nam lúc bấy giờ.

20 năm đã trôi qua với nhiều thành tựu đáng tự hào, VAA tuy đã tạo được một chỗ đứng quan trọng đối với nghề kế toán ở Việt Nam nhưng do đã dành quá nhiều thời gian và công sức để phát triển đội ngũ kế toán viên công chứng (certified public accountant) nên thiếu quan tâm việc tập hợp đội ngũ là các kế toán viên quản trị (certified management accountant), là những người làm kế toán ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.  Đây là thành phần kinh tế có số lượng người kế toán đông đảo nhất, đủ điều kiện để tập hợp một cách quy mô và bài bản để phát triển.

Nhìn sang các nước láng giềng và các nước phát triển khác, nước nào cũng có Hội kế toán quản trị.  Ở Anh, ngoài ACCA như chúng ta đều biết,  còn có Hội kế toán viên quản trị quốc tế (CIMA), một tổ chức nghề nghiệp kế toán mang tầm vóc quốc tế với số lượng hội viên lên đến 218.000 người ở rải rác trên 177 quốc gia. Ở Mỹ, ngoài Hội kế toán viên công chứng Mỹ (IACPA), còn có Hội kế toán viên quản trị Mỹ (IMA). Ở Úc, ngoài Hội kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia) cũng có Hội kế toán viên quản trị Úc (CMA Australia).

Trước trào lưu phát triển của bộ môn kế toán quản trị cũng như vai trò quan trọng của người kế toán trưởng hay giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp ngày nay, nhất là sau những vụ tai tiếng quốc tế của WordComp và Enron của những thập niên từ 2000 đến 2002 và trước phong trào toàn cầu hóa sau này. Giám đốc tài chính (CFO) hay kế toán trưởng ngày nay không còn là người “đếm đậu” như trước đây mà phải là người “trồng đậu”, phải cùng sát cánh với Giám đốc điều hành (CEO), cùng chiến đấu trên các thương trường. Do vậy, việc hình thành Hội kế toán viên quản trị ở các nước phát triển đã trở thành sân chơi của các vị giám đốc tài chính có nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệp nghề nghiệp. 

Với mong muốn sau Đại hội V lần này, VAA nên chăng hình thành ngay Ban vận động thành lập (Chi) Hội kế toán quản trị Việt Nam để sớm tập hợp đội ngũ là kế toán trưởng của các doanh nghiệp dân doanh, các giám đốc tài chính và kế toán trưởng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào (Chi) Hội này, thì bản thân (Chi) Hội này sẽ rất mạnh do tập hợp được nhiều trí tuệ của các thành phần và từ đó uy tín và sức mạnh của VAA sẽ càng nâng cao.  Theo số liệu thống kê không chính thức, nếu 400.000 kế toán trưởng/ giám đốc tài chính từ hơn 400.000 doanh nghiệp trên cả nước tập hợp dưới mái nhà là (Chi) Hội Kế toán quản trị Việt Nam thì những người có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do BTC cấp sẽ có nơi sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp rất là quý báu.

Hơn nữa, (Chi) Hội Kế toán quản trị Việt Nam sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn về kế toán quản trị cho cộng đồng kế toán trưởng/ giám đốc tài chính, nhờ đó sẽ góp phần thiết thực và quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là khắc phục các yếu kém về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước mà báo chí thường đề cập đến. Trong báo cáo khảo sát tình hình sử dụng kế toán quản trị ở Trung quốc vào năm 2010, IMA cho biết Cục Quản Lý Vốn Nhà Nước thuộc Bộ Tài Chính Trung Quốc đã hợp tác với IMA trong việc dịch chương trình đào tạo lấy chứng chỉ kế toán quản trị (CMA) sang tiếng Hoa, và yêu cầu các lãnh đạo Kế Toán – Tài Chính các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc học và thi chứng chỉ này. Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc, có lẽ chúng ta cũng nên tham khảo và học hỏi để tránh bị lạc hậu.

VAA còn một thuận lợi bên ngoài là bản thân IMA của Mỹ cũng đã nhiều lần vào Việt Nam tìm đối tác để hợp tác. Tháng 6 năm 2011 Tiến sĩ Lawson, Phó Chủ tịch IMA đã vào Việt Nam để cùng trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý công nghiệp, tiến hành khảo sát công tác tổ chức kế toán toán quản trị ở vài doanh nghiệp và sau đó cũng có tổ chức hội thảo tại trường.  Đến tháng 10 năm 2011 vị Phó Chủ tịch này quay lại Việt Nam để làm việc với Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh (HAA), và đã nói chuyện với hội viên trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của HAA. Sau đó, TS Lawson đã ra Hà Nội làm gặp PGS TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA, bày tỏ muốn tham dự các buổi họp của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc. Mọi người đều biết IMA hiện nay có khoảng 65.000 hội viên có mặt tại hơn 120 quốc gia, tiền thân là Hội Kế toán giá thành (NACA – National Association of Cost Accountants) được thành lập tại Mỹ vào năm 1919.

Tôi tin rằng nếu VAA thành lập được (Chi) Hội kế toán quản trị sau Đại hội V, uy tín của VAA sẽ được nâng cao, Hội Kế toán quản trị các nước như IMA (Mỹ), CIMA (Anh) sẽ vào Việt Nam để hợp tác và hỗ trợ VAA phát triển các chuyên gia kế toán quản trị giống như ACCA của Anh đã giúp đỡ VAA phát triển những người kế toán viên công chứng từ những năm 2000 đến nay. Và như thế việc giao lưu giữa VAA và các tổ chức nghề nghiệp kế toán quản trị ở các nước trong  khu vực cũng như toàn thế giới càng mở rộng, người kế toán Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển.

Thành lập (Chi) Hội những người làm Kế toán quản trị là đáp ứng kịp thời nhu cầu cần thiết của cộng đồng kế toán Việt Nam, sẽ giúp VAA tập trung được nguồn lực lớn của hơn 400.000 người làm kế toán trưởng/giám đốc tài chính, từ đó sẽ nâng cao vị thế của VAA phát triển ngang tầm các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC -

25 NĂM ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

                                                               

                                                                                   PGS.TS Đặng Thái Hùng

                                                                                            Chủ nhiệm CLB

 

 Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (CLB), tổ chức tiền thân của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), được thành lập năm 1989. Qua 25 năm hoạt động, CLB đã luôn củng cố, tăng cường lực lượng, đổi mới phương thức hoạt động và không ngừng phát triển, trở thành Bộ phận nòng cốt của VAA, cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý Nhà nước và hoạt động nghề nghiệp của những người làm nghề và hành nghề kế toán - kiểm toán của cả nước.

CLB nhim v: TËp hîp ®éi ngò kÕ to¸n trưởng, kÕ to¸n viªn, kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ, c¸c nhµ khoa häc kÕ to¸n cã n¨ng lùc nghiÖp vô, kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ cã nhiÖt t×nh, nh»m gióp nhau båi d­ưỡng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, gi÷ g×n phÈm chÊt, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña ngư­êi kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n; Tham gia nghiªn cøu, phæ biÕn, trao ®æi th«ng tin khoa häc vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, tµi chÝnh; Tæng kÕt, trao ®æi, phæ biÕn kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp kÕ to¸n, kiÓm to¸n; §ãng gãp ý kiÕn vµo viÖc x©y dùng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n. Tham gia tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng vÒ lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n cña ViÖt Nam, gãp phÇn cñng cè, t¨ng c­ưng c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña ®Êt nước.

Qua 25 năm đổi mới và phát triển, có thể đánh giá những thành tựu quan trọng của Câu lạc bộ là:

 1- Về xây dựng tổ chức CLB

Nhớ lại những ngày mới thành lập, tháng 6/1989 với 155 hội viên, được sự quan tâm cổ vũ của đồng chí Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, lúc đó là Thứ trưởng kiêm Chủ nhiệm CLB, qua nhiều năm hoạt động, nhiều thế hệ kế toán trưởng, hội viên CLB đã trưởng thành và được bổ nhiệm giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng trong các cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà Nước, các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp và đơn vị HCSN, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đến nay CLB đã có trên 800 hội viên gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng, trưởng phó phòng TCKT, trưởng ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề trong các Doanh nghiệp và đơn vị HCSN trong cả nước.

Trải qua 25 năm hoạt động, CLB đã 5 lần đại hội, tổ chức 42 kỳ sinh hoạt trải rộng trên nhiều địa phương trong cả nước, các đồng chí đã đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB: Ông Hồ Tế (nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính), Ông Đặng Văn Thanh (nguyên  Phó Chủ nhiệm UBKT&NS của Quốc Hội), Ông Bùi Văn Mai (nguyên Vụ trưởng Vụ CĐKT&KT-BTC), và hiện nay là Ông Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ CĐKT&KT-BTC.

       Ban Chủ nhiệm đã thường xuyên rà soát bổ sung hàng trăm hội viên mới là kế toán trưởng và cán bộ quản lý đương chức ở các doanh nghiệp và đơn vị Hành chính sự nghiệp trong các ngành và các địa phương.

2- Về đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt:

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt là vấn đề Ban chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, đặc biệt nhiệm kỳ V (2010 - 2014) đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức điều hành từng kỳ sinh hoạt và tổ chức các hoạt động giao lưu cho hội viên.

Thường trực BCN đã chuẩn bị tốt nội dung và phương thức điều hành từng kỳ họp Ban chủ nhiệm và từng kỳ sinh hoạt CLB. Tổ chức duy trì sinh hoạt Ban chủ nhiệm và sinh hoạt CLB trong phạm vi toàn quốc mỗi năm hai lần, ngoài ra còn tổ chức một số lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề để cập nhật các chế độ, chính sách mới cho hội viên.

Đã tổ chức các kỳ sinh hoạt 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 tại Hà Nội, Bến Tre, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đà Lạt (Lâm Đồng), TP Hồ Chí Minh, Quy Nhơn (Bình Định)… với các chủ đề đa dạng:“ Chức danh kế toán và kế toán trưởng trong kinh tế thị trường hội nhập”, “Kế toán trưởng với công tác kiểm toán”, “Kế toán trưởng với các chính sách, chế độ mới”, “Vị thế kế toán trưởng trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị HCSN”, “Các chính sách mới vè Tài chính, Kế toán, Thuế và những vướng mắc trong thực tiễn cần tháo gỡ”, “Kinh nghiệm thực tiễn của Kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”, “Đối thoại về những cơ chế chính sách mới về tài chính, thuế , kế toán và kiểm toán”, “Thông tin và đối thoại về những nội dung mới trong chính sách tài chính, thuế và kế toán đối với Doanh nghiệp và đơn vị HCSN”,…

Phương thức điều hành các kỳ sinh hoạt được cải tiến theo hướng chuyển mạnh sang cấp nhật thông tin chế độ chính sách mới và đối thoại giữa hội viên với Lãnh đạo và chuyên gia các Cục, Vụ, Tổng cục của Bộ Tài chính về những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị những vấn đề các cơ quan Nhà nước cần nghiên cứu sửa đổi bố sung.

Nhiều vướng mắc và kiến nghị của hội viên đã được các cơ quan của Bộ Tài chính giải đáp và ghi nhận để báo Bộ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách. Đồng thời sau mỗi kỳ sinh hoạt, thường trực Ban Chủ nhiệm CLB cũng đã tập hợp báo cáo kết quả kỳ sinh hoạt và các kiến nghị của Hội viên cho Bộ Tài chính và VAA.

Các kỳ sinh hoat đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, phổ biến có từ trên 200 đến trên 300 hội viên, kỳ ít nhất là trên 150 hội viên. Chủ đề các kỳ sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị HCSN và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo tỉnh thành phố sở tại và các cơ quan ban ngành của địa phương nơi Câu lạc bộ sinh hoạt. Nhiều kỳ sinh hoạt đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính và Lãnh đạo Tỉnh đến dự và phát biểu đánh giá cao về vai trò và kết quả hoạt động của Câu lạc bộ.

Thực hiện chủ trương vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực (Quyết định số 28/HKT-VP ngày 24/02/2010 và Quyết định số 30/HKT-VP ngày 05/03/2012 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam), Câu lạc bộ đã đề nghị Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức xét  và vinh danh danh hiệu “Sổ Vàng” cho kế toán trưởng mẫu mực 4 lần, với tổng số 59 kế toán trưởng thuộc các ngành trong cả nước được vinh danh trong các năm 2010 đến 2013. Việc tổ chức xét vinh danh kế toán trưởng đã được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng tiêu chuẩn, có tác dụng thúc đẩy đội ngũ kế toán và kế toán trưởng thi đua phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kế toán, chấp hành tốt chính sách, pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán.

3- Tăng cường phát triển thêm các Chi Hội:

Đã quyết định thành lập Chi Hội CLB KTT Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro gồm 17 hội viên là Chánh kế toán và phó Chánh kế toán của XN Liên doanh và các đơn vị thành viên của XNLD Việt - Nga Vietsovpetro.

4- Tăng cường quản lý Hội viên:

Đã thực hiện chủ trương đổi thẻ Hội viên, cho các hội viên CLB và cấp thẻ hội viên cho các hội viên mới gia nhập CLB. Việc đổi thẻ hội viên sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua việc tổ chức các kỳ sinh hoạt, CLB đã tạo điều kiện để các hội viên trao đổi thẳng thắn về các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật, những mâu thuẫn trong các văn bản quy định, hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước, những bất cập về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ,... đã thu hút được rất nhiều ý kiến đối thoại trong hội nghị. Từ những kết quả trên, nhiều đại biểu đã đánh giá CLB là nơi truyền tải và tiếp thu có hiệu quả những chế độ chính sách mới và những vấn đề thực tiễn đặt ra cho các cơ quan soạn thảo chế độ, chính sách nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện.

Phát huy những kết quả đạt được, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đổi mới và tăng cường hoạt động, là nơi giao lưu nghề nghiệp, giúp nhau bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người làm nghề kế toán, góp phần vào công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, công khai, minh bạch hệ thống tài chính cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của nước nhà, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược kế toán kiểm toán và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Các bài học thành công của CLBKTTTQ là

1- Lãnh đạo chủ chôt của CLB và các thành viên Ban chủ nhiệm CLB phải có nhiệt tình, trách nhiệm, thường xuyên quan tâm và ủng hộ cho hoạt động của CLB

2- Nội dung chương trình mỗi kỳ sinh hoạt phải được chẩn bị chu đáo, nhằm đạt mục tiêu về chuyên môn là: phục vụ thiết thực cho hội viên và đơn vị, bổ sung được kiến thức và kinh nghiệm cho hội viên, giải đáp được những vướng mắc và bức xúc của hội viên; về tinh thần là: tạo điều kiện cho hội viên được thưởng ngoạn những phong cảnh hữu tình, những vùng đất mới của đất nước, và với phong cách thư giãn, tình cảm cởi mở, phóng khoáng.

3- Tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Bộ và các Vụ của Bộ Tài chính, của Lãnh đạo Tỉnh và các Ban ngành của địa phương nơi CLB sinh hoạt, của Lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, và đặc biệt là sự quan tâm tài trợ của các Doanh nghiệp và các hội viên của CLB

Với những thành tích trên, CLBKTTTQ đã được các cơ quan: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội KH&KTVN, Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam khen thưởng ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN HỘI KẾ TOÁN CÔNG THƯƠNG-

NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ

BÀI HỌC THÀNH CÔNG

 

                                                  Bùi Thị Tuệ

                                              Phó chủ tịch Phân hội KT Công Thương

 

 

       Phân hội Kế toán Công Thương được thành lập ngày ngày 28-01-2008 trên cơ sở hợp nhất Phân hội kế toán Công nghiệp và Phân hội kế toán Thương mại theo quyết định của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

 

Phân hội có nhiệm vụ:

 

 1. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ké toán và kiểm toán;

1. TËp hîp, ®oµn kÕt, ®éng viªn héi viªn gióp ®ì nhau n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n; giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của ngành.

2. Tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và hướng dẫn các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

3. Tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các đơn vị và hội viên về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.

4. Tổ chức thông tin, cập nhật kiến thức mới về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế cho hội viên

5. Thực hiện vai trò là thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam (VAA).

6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ

       Những năm qua nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán, phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cũng bộc lộ nhiều vấn đề nổi cộm (nợ xấu, đầu tư dàn trải, đầu tư ngoài ngành SXKD chính…); lĩnh vực kế toán, kiểm toán cũng đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung các quy định của pháp luật ; lĩnh vực chính sách Thuế thì sửa đổi bổ sung thường xuyên. Trong điều kiện đó Phân Hội đã cố gắng duy trì các hoạt động, giữ mối liên hệ với hội viên, nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ trong điều kiện có thể. Sau đây là kết quả các hoạt động của Phân hội trong nhiệm kỳ 2009-2014.

1. Về công tác xây dựng và phát triển phân hội

            - Tổng số hội viên hiện có 382, tăng 81 hội viên so với đầu nhiệm kỳ

            - Về tổ chức của Phân hội: Thực hiện điều lệ của VAA, BCH Phân Hội được Đại hội nhiệm kỳ 1 (2009-2014) bầu 31 đồng chí, đến nay có 8 đ/c đã trở thành cán bộ lãnh đạo, 3 đ/c nghỉ Hưu, để đảm bảo hoạt động của Phân hội, BCH đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tại kỳ họp thứ 5,thứ 7 của BCH (ngày 13-1-2012 và ngày 6-7-2013), theo đề nghị của các thành viên BCH và thường trực Phân hội, BCH đã quyết định bổ sung 6 đ/c vào BCH và cho một số đ/c cán bộ lãnh đạo không có điều kiện tiếp tục tham gia nghỉ công tác BCH. Do vậy đến cuối nhiệm kỳ BCH có 35 đông chí. Nhìn chung các đ/c tham gia BCH dù bân rộn công việc nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác của phân hội và hoàn thành nhiệm vụ được BCH phân công.

            - Ban chấp hành và Ban thường vụ Phân hội duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt, kiểm điểm thực hiện chương trình công tác và đưa ra kế hoạch hoạt động định kỳ 6 tháng và năm. Bộ phận thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và 2 nhân viên kiêm nhiệm giúp việc duy trì hoạt động có nền nếp tốt.

2. Về tổ chức các các hoạt động của Phân hội

            - Hàng năm Phân hội đã tổ chức các lớp tập huấn chế độ chính sách mới về dự toán và quyết toán Ngân sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, và các chính sách thuế mới cho Kế toán trưởng và cán bộ kế toán các Doanh nghiệp và đơn vị HCSN ngành Công Thương. Các lớp đã thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Ngoài hội viên, nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp và đơn vị Hành chính sự nghiệp đã tham dự và đánh giá cao các lớp tập huấn và cập nhật kiến thức của Phân hội tổ chức. Tại mỗi lớp các giảng viên đã giới thiệu và trả lời hàng trăm câu hỏi của các đơn vị, qua đó giúp cho hội viên có thêm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề vướng mắc về chế độ, chính sách trong thực tiễn tại đơn vị.

            - Việc tổ chức mỗi lớp tập huấn cập nhật được thường trực chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, mời giảng viên có trình độ, kiến thức, và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng giảng dạy.

            - Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn trong nước, Phân hội đã tổ chức một số đoàn nghiên cứu, học tập và khảo sát kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Hội kế toán các nước (Hồng Kông, Thái Lan, Malaixia, Singapore…). Qua đó đã có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý, kiểm soát chất lượng kế toán kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp,  hội nhập các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế của các quốc gia trên.

            - Đã vận động hội viên của Phân hội tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (CLBKTTTQ). Tại các kỳ sinh hoạt CLB nhiều hội viên của Phân hội đã có tham luận, hội thảo, đối thoại với các cơ quan nhà nước và hội viên tại hội nghị. Nhiều ý kiến tham luận, đề xuất của hội viên đã được hội nghị đánh giá cao và được đại diện cơ quan nhà nước tiếp thu để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chế độ chính sách.

            - Thực hiên chủ trương vinh danh danh hiệu “sổ vàng” cho Kế toán truỏng mẫu mực của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Tại các kỳ sinh hoạt CLBKTTTQ, 37 Kế toán trưởng thuộc ngành Công Thương đã được vinh danh, chiếm 62% tổng số Kế toán trưởng được vinh danh trong cả nước, đó là niềm vinh dự và tự hào của lực lượng làm công tác tài chính kế toán ngành Công Thương của Phân hội .

    - Thu thập ý kiến, nguyện vọng của hội viên  để tổng hợp  trao đổi với cơ quan

liên quan, giải đáp về chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên và kiến nghị các cơ quan

Nhà nước sửa đổi chế độ chính sach, xem xét giải quyết thỏa đáng các vấn đề thanh

tra, kiểm tra, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên. Ngoài ra Phân hội còn tham

gia vào các văn bản dự thảo về chế độ, chính sách, pháp luật khác.

    - Thu thập ý kiến, nguyện vọng của hội viên để tổng hợp trao đổi với cơ quan liên quan và giải đáp về chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Đặc biệt là Phân hội đã phối hợp với Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc trình VAA kiến nghị bằng văn bản với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP HCM xem xét lại quyết định xử phạt về kê khai giảm thuế thu nhập DN của Công ty CP Nước Giải khát Chương Dương (và hàng trăm doang nghiệp tương tự) do niêm yết chứng khoán trong thòi gian 2004-2006 để bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và hội viên. Kiến nghị trên đã được Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Ngoài ra Phân hội còn tham gia vào các văn bản dự thảo về chế độ, chính sách, pháp luật khác (luật kế toán, luật kiểm toán độc lập…)

3. Về hoạt động của Thường trực Phân hội

     - Thường trực Phân Hội đã duy trì tốt mối quan hệ  và hợp tác chặt chẽ với Vụ Tài Chính - Bộ Công thương và tranh thủ sự lãnh đạo và ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Công thương, tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo các đơn vị có hội viên, thông qua các hoạt động nhằm phục vụ tốt cho đơn vị.

     - Thực hiện Nghị quyết của BCH, Thường trực Phân Hội đã thực hiện thu hội phí hàng năm và nộp niên niễm cho VAA đày đủ.

     - Phân hội duy trì chế độ báo cáo tài chính 6 tháng và năm. Ban kiểm tra Phân hội đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm

Bài học thành công của Phân hội là:

    1- Lãnh đạo phân hội (Chủ tịch, Phó CT kiêm tổng thư ký) phải nhiệt tình, có trách nhiệm, quan tâm đến hoạt động của Phân hội, của BCH

    2- Có người thường trực chuyên trách công tác của Phân hội

    3- Duy trì sinh hoạt định kỳ của BCH, Ban kiểm tra. Thường xuyên kiện toàn bổ sung tăng cường BCH trong suốt nhiệm kỳ

    4- Các hoạt động của Phân hội phải thiết thực phục vụ hội viên, phục vụ đon vị có hội viên tham gia phân hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đơn vị và của hội viên

    5- Tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của Lãnh đạo Bộ Công thương, của lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tài chính của Bộ

       Với những thành tích trên, Phân hội và nhiều hội viên đã được các cấp: Liên hiệp các Hội KH&KT VN, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam khen thưởng.

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN,

CƠ QUAN CHỨC NĂNG CHUYÊN NGHIỆP

CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

                                                   

                                                                                       Phạm Công Tham

                                                                                     Trưởng Ban QLHNKT

 

       Ban quản lý hành nghề Kế toán (BQLHN) được thành lập ngày 27-07-2007, là cơ quan chức năng chuyên nghiệp của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), có trụ sở tại số 192 đường Giải phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban có 3 cán bộ, gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban và 1 nhân viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 3/3 tốt nghiệp đại học kinh tế trong đó có 1 thạc sỹ kế toán; 2/3 là Đảng viên CSVN;

       Ban có chức năng, nhiệm vụ: Quản lý hành nghề kế toán (Gồm: Đăng ký hành nghề, cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp kế toán của người hành nghề)

       Trong những năm qua, Ban QLHN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

            1. Công tác quản lý đăng ký hành nghề: Dưới sự chỉ đạo của VAA, Ban QLHN đã có nhiều biện pháp: hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị dịch vụ; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng dịch vụ; có nhiều kiến nghị với các cơ quan chức năng Nhà nước trung ương và địa phương trong việc phối hợp quản lý lực lượng hành nghề và bảo vệ lợi ích hợp pháp của lực lượng hành nghề kế toán; đấu tranh nhằm giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh của thị trường dịch vụ, do vậy trong những năm qua lực lượng hành nghề dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đăng ký hành nghề kế toán tại VAA đã không ngừng phát triển với tôc độ bình quân trên 30-40%/năm.

Cụ thể:

Năm

Số lượng DN đăng ký

Số KTV hành nghề đăng ký

Số DN

   Tỷ lệ % so với năm liền trước

Số KTV

Tỷ lệ %

2009

26

144,44

61

132,61

2010

37

142,31

91

149,18

2011

44

120%

101

111%0

2012

2013

59

82

134%

139%

142

190

139,6%

134,0%

    

2. Về cập nhật kiến thức: Đã tổ chức 57 lớp cập nhật kiến thức và hội thảo, với khoảng 3.139 lượt người tham dự, năm 2013 tăng hơn 6 lần so với 2009

          3.  Về quản lý chất lượng dịch vụ kế toán:

            - Đã xây dựng hướng dẫn hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán trình VAA ban hành, làm cơ sở cho các đơn vị dịch vụ kế toán tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

          - Đã xây dựng và trình VAA ban hành Quy chế đánh giá chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ kế toán để áp dụng cho các đơn vị dịch vụ kế toán

                        - Đã kiểm tra 59 đơn vị dịch vụ kế toán, qua kiểm tra đã giúp các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ, kiểm soát thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, nâng cao uy tín với khách hàng

         4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác:

         - Đã thành lập Chi hội kế toán hành nghề VN. Đã ban hành trên 20 văn bản (Quyết định, Quy chế, Kế hoach hoạt động) điều chỉnh hoạt động của Chi hội và hội viên. Đã thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của Chi hội (VICA), và vận hành trang website: www.vica.org.vn. Đã kiện toàn tổ chức của VICA gồm 2 Văn phòng (Văn phòng VICA HN, Văn phòng VICA HCM)  và 4 ban chuyên trách (Ban Đào tạo, Ban Nghiên cứu Pháp luật và Tư vấn, Ban Kiểm tra soát xét Chất lượng hành nghề, Ban Đối ngoại)

         - Tham gia ban soạn thảo Chuẩn mực kế toán với Bộ Tài chính và chủ trì soạn thảo 1 Chuẩn mực kế toán;

         - Tham gia thông tư sửa đổi Chế độ kế toán DN (Quyết định 15/2006/QĐ- BTC);

         - Tham gia ý kiến về sửa đổi, bổ sung các luật Kế toán, Kiểm toán, luật Ngân sách Nhà nước và nhiều chế độ chính sách khác;

         - Tham gia tích cực các công việc khác của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam và Liên hiệp Hội.

        Các bài học thành công của Ban QLHN kế toán:

         - Xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, quy chế đánh giá chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ, quy trình dịch vụ, mẫu các văn bản sử dụng trong hợp đồng dịch vụ, giúp các đơn vị dịch vụ kế toán non trẻ nhanh chóng quản trị tốt doanh nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ của mình, các 

         - Điều hành kiên quyết, có biện pháp quản lý cụ thể và hiệu quả, như lập kế hoạch công việc đều xin ý kiến các công ty, thông báo kịp thời cho các đơn vị các kế hoạch triển khai công việc trong năm và từng thời kỳ;

         - Thường xuyên tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc. Theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị;

         - Tận dụng được trang bị công nghệ thông tin thông qua trang website của VICA để truyền tải thông tin kịp thời đến từng cá nhân, đơn vị.

        Với những thành tích trên, Ban QLHNKT đã được các cấp khen thưởng nhiều năm liên tục (Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội KH&KHVN, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héi kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n viÖt nam (vaa)

 

 

 

héi T-CHUY£N NGHIÖP-ph¸t triÓn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh s¸ch ®¹i biÓu

 Tham dù ®¹i héi toµn quèc

NhiÖm kú V (2014 - 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2014

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHẦN KHÁCH 

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VAA NHIỆM KỲ V

 

 

1

 Văn phòng TW Đảng

 

1. Ban Kinh tế TW: Ông Vương Đình Huệ

2

Văn phòng Quốc hội

 

1. Chủ tịch QH: Ông Nguyễn Sinh Hùng

 

2. Phó chủ tịch QH: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

 

3. Đại diện lãnh đạo UB Ngân sách Quốc hội

 

4.Đại diện lãnh đạo UB Kinh tế Quốc hội

3

Văn phòng Chính phủ

 

1. Phó Thủ tướng Chính phủ: Ông Nguyễn Văn Ninh, Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ông Vũ Đức Đam 

 

2. Đại diện lãnh đạo VP Chính phủ

4

Bộ Tài chính

 

1. Bộ trưởng: Ông Đinh Tiến Dũng

 

2. Các Thứ trưởng

 

3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ

 

4. Đại diện lãnh đạo Vụ TCCB

 

5. Lãnh đạo Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán  

 

6. Đại diện lãnh đạo Vụ Tài chính HCSN

 

7. Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính

 

8. Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng

 

9. Đại diện lãnh đạo KBNN

 

10. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế

 

11. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan

 

12. Đại diện lãnh đạo UBCK nhà nước

 

13. Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế

 

14. Đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách thuế

5

Bộ Nội vụ

 

1. Đại diện lãnh đạo Bộ

 

2. Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ

6

Kiểm toán Nhà nước

 

1. Tổng KTNN: Ông Nguyễn Hữu Vạn

 

2. Phó Tổng KTNN: Ông Đoàn Xuân Tiên  

 

3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng KTNN

 

4. Đại diện lãnh đạo Vụ TCCB

7

Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật VN

 

1. Chủ tịch: Ông Đặng Vũ Minh 

 

2. Các Phó Chủ tịch: Ông Hùng, Ông Tân

 

3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng

 

4. Đại diện lãnh đạo Ban TCCB

8

Ban Đối ngoại TW

 

1. Đại diện lãnh đạo Vụ Đối ngoại nhân dân

9

Phòng Thương mại & Công nghiệp VN

 

1. Chủ tịch

 

2. Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế

10

Ban Thi đua Khen thưởng TW

 

1. Đại diện lãnh đạo 

 

2. Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng II

11

Liên minh các HTX Việt Nam

 

1. Đại diện lãnh đạo

12

Ngân hàng Nhà nước VN

 

1. Đại diện lãnh đạo

13

Doanh nghiệp 

 

1. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn dầu khí VN

 

2. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn VNPT

 

3. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn điện lực VN

 

4. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn hóa chất VN

 

5. Đại diện lãnh đạo TCT VINASHIN

 

6. Đại diện lãnh đạo Công ty In Tài chính

14

Các trường

 

1. Đại diện Ban giám đốc HVTC

 

2. Đại diên Ban giám hiệu Trường ĐH KTQD

 

3. Đại diên Ban giám hiệu Trường ĐH Tài chính-QTKD  

 

4. Đại diên Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ

 

5. Đại diên Ban giám hiệu Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

15

UBND thành phố

 

1. Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội 

 

2. Đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh

16

Sở Tài chính  

 

1. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội

 

2. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

 

3. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Vĩnh Long

 

4. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Hậu Giang

 

5. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Bình Dương

 

6. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Đồng Nai

 

7. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng

 

8. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An

 

9. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh

 

10. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa

 

11. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Nam Định

 

12. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Thái Bình

 

13. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Vĩnh Phúc

 

14. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Quảng Ninh

 

15. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Phú Thọ

17

Tổ chức nghề nghiệp trong nước

 

1. Đại diện lãnh đạo Hội Tư vấn thuế  

 

2. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm

 

3. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN (VAFI)

 

4. Đại diện lãnh đạo Hội vật giá VN

 

5. Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán VN

 

6. Đại diện lãnh đạo Hội Kinh tế Việt Nam

18

Hội nghề nghiệp và tổ chức Quốc tế

 

1. Đại diện Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC)

 

2. Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA)

 

3. Đại diện lãnh đạo Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)

 

4. Đại diện lãnh đạo Hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia)

 

5. Trưởng đại diện Văn phòng ACCA tại Việt Nam

 

6. Trưởng đại diện Văn phòng CPA Australia tại Việt Nam

 

7. Chủ tịch BICPA, Brunei

 

8. Chủ tịch KICPAA, Cambodia

 

9. Chủ tịch MAC, Myanmar

 

10. Chủ tịch PICPA, Philippines

 

11. Chủ tịch FAP, Thailand

 

12. Chủ tịch IAI, Indonesia

 

13. Chủ tịch LICPA, Lao PDR

 

14. Chủ tịch MIA, Malaysia

 

15. Chủ tịch ISCA, Singapore

 

16. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại VN

 

17. Đại diện Ngân hàng thế giới (WB)  tại VN

 

18. Đại diện VP Liên minh Châu Âu (EU) tại VN

 

19. Đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

19

Cán bộ tài chính lão thành

 

1. Ông Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

2. Ông Lý Tài Luận, nguyên Chủ nhiệm UB Kinh tế-Ngân sách QH

 

3. Ông Vũ Mộng Giao, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

4. Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch QH

20

 Cán bộ VAA đã nghỉ làm việc 

 

1. Ông Vương Hữu Nhơn, nguyên Chủ tịch VAA

 

2. Ông Hà Ngọc Son, nguyên Phó chủ tịch VAA

 

3. Ông Vũ Lục, nguyên Phó chủ tịch VAA

 

4. Ông Vũ Huy Cẩm, nguyên Chánh VP Hội 

 

5. Ông Nguyễn Văn Mục, nguyên Chánh VP Hội 

 

6. Ông Nguyễn Đình Hựu, nguyên Giám đốc Trung tâm NC&TV KHKT

 

7. Ông Ngô Đạt Đạo, nguyên PGĐ Trung tâm NC&TV KHKT

 

8. Ông Trần Cành, nguyên Phó Văn phòng VAA

21

Các nhà tài trợ vàng

22

Cơ quan báo chí

 

1. Báo Nhân dân

 

2. Báo Hà Nội mới

 

3. Thời báo Kinh tế

 

4. Thời báo Tài chính

 

5. Tạp chí Kế toán

 

6. Báo Kiểm toán

 

7. Tạp chí Tài chính

 

8. Tạp chí Chứng khoán

 

9. Báo Khoa học và Đời sống (của VUSTA)

 

10. Đài truyền hình VN

 

11. Đài truyền hình Hà Nội

 

12. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC1