MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

Ngày tạo: 04/09/2015 4:15:25 CH - Số lần đọc: 607

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....... , ngày ....... tháng ....... năm ......

 

MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

 

Kính gửi:  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

 

Tôi là: ...................................................................................Nam/ Nữ ....................

Ngày, tháng, năm, sinh: ................................. Quê quán: .........................................

Nơi thường trú:…………..........................................................................................

Đơn vị công tác:……………….................................................................................

Chức vụ:……………………….................................................................................

Địa chỉ đơn vị công tác:……………………………………..………………….......

Trình độ chuyên môn: TN Đại học chuyên ngành:……………......Năm…………..

Các chứng chỉ khác (nếu có)......................................................................................

Điện thoại CQ: ................................ NR: .......................DĐ: …………..................

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, tôi thấy Câu lạc bộ Kế toán trưởng là tổ chức nghề nghiệp sẽ giúp tôi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Tôi thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

 

Gửi kèm theo:

(1 )- Bản sao Bằng Đại học;

(2) - Bản sao các chứng chỉ khác (nếu có) như: Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề, Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề;

- 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên ở mặt sau ảnh).     

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                             Người làm đơn

   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) (2) Trường hợp Đơn xin gia nhập hội viên chính thức Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã được thủ trưởng đơn vị ký xác nhận thì không cần các bản sao này nữa.