Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 8 (bổ sung giờ CNKT cho KTV)

Ngày tạo: 14/08/2017 9:15:10 SA - Số lần đọc: 227
Thông báo lớp cập nhật kiến thức đơt 8 (bổ sung giờ CNKT cho KTV)

Chi tiết, xem trong file đính kèm:
1. Công văn
lop CNKT.pdf

2. Phiếu đăng ký
PĐK lop CNKT.doc