Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần 9, khóa V, họp ngày 09/03/2019 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Ngày tạo: 19/03/2019 3:29:05 CH - Số lần đọc: 127
Kính gửi: - Các Ông/bà ủy viên BCH/BKT Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)
                 - Các hội/ phân hội/ chi hội thành viên của VAA


Văn phòng VAA kính gửi Quý vị Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần 9, Khóa V, họp ngày 09/03/2019.
Xin mời xem file kèm theo:
NQ lan 9-2019.pdf

Trân trọng cảm ơn!