KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "SỬ DỤNG DỮ LIỆU & CÔNG NGHỆ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ- CHÌA KHÓA NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP"

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
"SỬ DỤNG DỮ LIỆU & CÔNG NGHỆ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
CHÌA KHÓA NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP"

>>Xem chi tiết

Mời tham dự hội thảo: "Đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ số" tại TP.HCM

Hội thảo: "Đổi mới quy trình Kế toán trong thời đại công nghệ số",...
>>Xem chi tiết

THƯ MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU KHOA HỌC QUỐC TẾ

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - VAA,...
>>Xem chi tiết

Thư mời tham dự Hội thảo: "Đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ số"

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối hợp cùng Bộ Tài chính và Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW),...
>>Xem chi tiết

KỶ YẾU KHOA HỌC QUỐC TẾ: "Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế".

Kỷ yếu Khoa học quốc tế: "Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và các thông lệ quốc tế".
>>Xem chi tiết

CÔNG VĂN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA CÔNG TY MIRAI

Công văn góp ý Dự thảo Luật Quản lý Thuế của Công ty Mirai.
>>Xem chi tiết

THƯ MỜI HỘI THẢO CÁCH THỨC XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ HIỆU QUẢ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Hiệp Hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) phối hợp cùng Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA),...
>>Xem chi tiết