TẠP CHÍ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN SỐ THÁNG 8/2019

TẠP CHÍ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN SỐ THÁNG 8/2019.
>>Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T3/2019)
>>Xem chi tiết