Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 - 2014)

Nhiệm kỳ 2009-2014 là nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế xã hội có nhiều khó khăn thách thức nhưng sẽ tiếp tục phát triển, bền vững, hội nhập sâu và toàn diện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đến năm 2020. Phương hướnghoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là tiếp tục phát triển, đổi mớivà nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là một tổ chức nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ IV cần tập trung vào những việc sau:
Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Về Kế toán doanh thu bán hàng theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT - BTC (viết tắt là TT200) thay thế QĐ15/2006/BTC, nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong công tác kế toán thực tiễn. Tuy nhiên, Thông tư cũng làm phát sinh những vấn đề mới cần được làm rõ và có giải pháp khắc phục. Bài viết này, đề cập về kế toán doanh thu bán hàng và đưa ra một số khuyến nghị đối với hướng dẫn theo TT200 nhằm giúp doanh nghiệp (DN) cũng như các nhà làm chính sách tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh theo hướng hội nhập sâu hơn với thông lệ kế toán quốc tế và phù hợp với thực tiễn công tác kế toán trong các DN