Điểm mới của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế số 15 và những thách thức, tác động đối với ngành viễn thông

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017)

Ths. Đinh Thị Thủy *
* Đại học Công Đoàn
>>Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ - Công cụ kiểm soát tài chính thiết yếu

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T7/2017)
PGS.TS Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam


Yêu cầu mang tính bản chất của hoạt động tài chính là phải an toàn, hiệu quả, minh bạch. Tổ chức kinh tế phải thiết lập và duy trì sự hiện hữu, hiệu lực của ba vòng kiểm soát,...
>>Xem chi tiết

Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính (Independent auditors for the detection of frauds and errors in the financial statements audit)

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017)
Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Huy - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhận: 17/5/2017
Biên tập: 15/6/2017
Duyệt đăng: 23/6/2017
>>Xem chi tiết

Chặng đường 10 năm Dịch vụ Kế toán Việt Nam

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2017)
>>Xem chi tiết