Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

Đầu tháng 9/2017, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng,...
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 5 NĂM 2017

Bản tin pháp luật tháng 5 năm 2017
>>Xem chi tiết

Nghị quyết 24/2016/QH14

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2016

I.    THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

1.    Thông tư 130/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, thuế TTĐB và Luật quản lý thuế:

>>Xem chi tiết

THÔNG TƯ 70/2015/TT-BTC: BAN HÀNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Thông tư 70/2015/TT-BTC: Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

1766300.DOC
>>Xem chi tiết

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:
>>Xem chi tiết

Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN VỀ QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Tổng Kiểm toán nhà nước vừa ký ban hành Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN về Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán. 

Theo đó, căn cứ làm cơ sở khiếu nại kiểm toán được xác định như sau: 
>>Xem chi tiết

GIẢM MỨC PHẠT TIỀN VỚI HÀNH VI LÀM MẤT HÓA ĐƠN

Theo quy định mới tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP thì hành vi làm mất hóa đơn sẽ chịu mức phạt tiền thấp hơn so với quy định hiện hành tạiNghị định 109/2013/NĐ-CP (từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng). Cụ thể:
>>Xem chi tiết

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 6 NĂM 2016

I.THUẾ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN – NGÂN HÀNG

1.Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn :
>>Xem chi tiết

Thông tư 83/2016/TT-BTC

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.
>>Xem chi tiết