CLB Kế toán trưởng toàn quốc

Đôi nét về Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc

Tiêu đề Đôi nét về Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc Ngày đăng 2012-10-29
Tác giả Admin Lượt xem 675

 

   

 ĐIỀU LỆ 

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC

(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-HKT ngày21/5/2010 của

Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

 

Chương I

MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG SINH HOẠT

 

Điều 1. Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, sau đây gọi là Câu lạc bộ Kế toán trưởng (viết tắt là CLB KTT); tên giao dịch quốc tế là Chief Accountant Club (viết tắt làCAC) là tổ chức nghề nghiệp, tự nguyện của các kế toán trưởng, kiểm toán viên,kế toán viên hành nghề, các chuyên gia, các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý vàgiảng viên về kế toán và kiểm toán. Hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự chịutrách nhiệm về mọi hoạt động trong khuôn khổ quy định của Điều lệ Hội Kế toánvà Kiểm toán Việt Nam.

      Câu lạc bộKế toán trưởng trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và là tổ chức hạt nhân của Hội Kế toán vàKiểm toán Việt Nam.

 

Điều2. Mục đích hoạt động của Câu lạcbộ Kế toán trưởng

      – Tập hợpđội ngũ kế toán trưởng, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, các nhàkhoa học kế toán có năng lực nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu và có nhiệt tình,nhằm giúp nhau bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạođức nghề nghiệp của người kế toán và kiểm toán;

      – Thamgian nghiên cứu, phổ biến, trao đổi thông tin khoa học về kế toán, kiểm toán vàcác vấn đề kinh tế, tài chính;

      – Tổngkết, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

      – Đóng gópý kiến vào việc xây dựng các chế độ, chính sách và chuẩn mực kế toán, kiểmtoán. Tham gia tích cực các hoạt động về lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, góp phầncủng cố, tăng cường công tác quản lý nền kinh tế của đất nước.

Điều3. Câu lạc bộ Kế toán trưởng hoạtđộng chủ yếu dưới hình thức Hội thảo định kỳ (hoặc) bất thường theo chuyên đề,với các nội dung sau đây:

      1. Tuyêntruyền, phổ biến và hướng dẫn các chế độ, chính sách mới ban hành về quản lýkinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán. Tổng kết kinh nghiệm và phổ biến phươngpháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

      2. Thôngbáo các thông tin khoa học về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán ởtrong nước và nước ngoài. Cung cấp tư liệu cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy vàthực hành.

      3. Hội thảocác chuyên đề khoa học về tài chính, kế toán và kiểm toán. Tham gia ý kiến vềcác đề án cải cách chế độ, thể lệ và phương pháp kế toán, kiểm toán. Tham giaxây dựng nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo về kế toán, kiểm toán.

      4. Thuthập ý kiến của cơ sở và hội viên về các chính sách, chế độ kinh tế, tài chính,kế toán và kiểm toán đã ban hành. Trao đổi kinh nghiệm thực tế về kế toán vàkiểm toán. Phản ánh và đề xuất, kiến nghị với cơ quan Nhà nước về chính sách,chế độ về kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán.

      5. Tạođiều kiện giao lưu giữa những người đồng nghiệp làm nghề kế toán và kiểm toán,giữa kế toán trưởng của các đơn vị, doanh nghiệp, các ngành, địa phương, giữacán bộ thực hành với cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, góp phần hiểu biết và giúpđỡ lẫn nhau,  đặt quan hệ hợp tác, hỗ trợnhau nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

 

Điều4. Câu lạc bộ Kế toán trưởng có thểtổ chức cho hội viên tham quan thực tế các điển hình về quản lý và tổ chức côngtác tài chính, kế toán và kiểm toán, các mô hình kinh doanh mới ở trong nước vànước ngoài, hoặc nghe chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước nói chuyện,giảng bài.

 

Điều5. Định kỳ sinh hoạt chính thức củaCâu lạc bộ Kế toán trưởng mỗi năm từ hai đến ba lần. Ngoài ra có thể sinh hoạtbất thường theo triệu tập của Ban Chủ nhiệm.

 

Chương II

TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ KẾTOÁN TRƯỞNG

 

Điều 6. Hộiviên

Hội viên của Câu lạc bộ Kế toán trưởng bao gồm hộiviên chính thức và hội viên không chính thức.

a- Hội viên chính thức: Hội viên chính thức của Câu lạc bộ Kế toán trưởngđồng thời được thừa nhận là hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam gồm các đốitượng có trình độ đại học trở lên sau:

      1. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán hoặc trưởng, phó phòng (ban) kế toán, tài chính doanhnghiệp, thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế.

      2. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán hoặc trưởng, phó phòng (ban) kế toán, tài chính ở cáccơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xãhội, nghề nghiệp.

      3. Cán bộ nghiêncứu, chỉ đạo công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan Nhà nước vàlãnh đạo các doanh nghiệp.

      4. Giảng viên kế toán, kiểm toán ở cáctrường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

      5. Kiểm toán viên cơ quan Kiểm toán Nhà nước; kiểm toán viên hành nghề, kếtoán viên hành nghề trong các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán; trưởng, phóphòng (ban) kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp.

b- Hội viên khôngchính thức: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng có thể mời thêm hội viên khôngchính thức là các cộng tác viên nghiên cứu các đề tài khoa học ở các bộ,ngành, các trường tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng; mời các phóngviên cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình giúp đỡ việc tuyên truyền, phổbiến các hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyềnhạn của hội viên chính thức

      1. Tích cực tham gia sinh hoạt Câu lạc bộvà đóng Hội phí đầy đủ.

      2. Có quyền tham gia vào mọi hình thứchọat động của Câu lạc bộ. 

      3. Có quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào BanChủ nhiệm Câu lạc bộ.

      4. Có quyền biểu quyết các vấn đề do Đạihội Câu lạc bộ nêu ra.

      5. Có quyền làm đơn xin thôi tham gia Câulạc bộ Kế toán trưởng.

Điều 8. Thủ tục gianhập Câu lạc bộ Kế toán trưởng

     Cá nhân có đủ điều kiện trở thành hội viênchính thức, muốn gia nhập Câu lạc bộ Kế toán trưởng phải thừa nhận “Điều lệ Câulạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc”; làm đơn xin gia nhập Câu lạc bộ Kế toántrưởng (theo mẫu) kèm theo bản sao các chứng chỉ nghề nghiệp hoặc được thủtrưởng cơ quan đơn vị xác nhận gửi Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 9. Thể thức xóa tên hội viên

   Hội viên Câu lạc bộ Kế toán trưởng sẽ bị xóatên trong các trường hợp sau:

1. Cá nhân không có nguyệnvọng, không đủ sức khỏe hoặc qua đời.

2. Hội viên vi phạmpháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc Điều lệ Câu lạc bộ (không tham giasinh hoạt 3 lần liên tục hoặc không đóng hội phí 2 năm mà không có lý do chínhđáng…).

 

Quyết định xóa tênhội viên do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định.

 

Điều 10. Tổ chức cơ sở của Câulạc bộ Kế toán trưởng

      Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có thể thành lập Câu lạc bộ Kế toán trưởng tỉnh, thành phố. Việc thành lậpCâu lạc bộ Kế toán trưởng tỉnh, thành phố phải do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kếtoán trưởng toàn quốc quyết định.          

      Câu lạc bộ Kế toán trưởng tỉnh, thành phốhọat động theo Điều lệ của Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

 

Điều 11. Đại hội toànquốc Câu lạc bộ Kế toán trưởng

      Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộKế toán trưởng là Đại hội toàn quốc (hoặc Đại hội đại biểu toàn quốc) tiến hành5 năm một lần.

      Đại hội toàn quốc (hoặc Đại hội đại biểutoàn quốc) có nhiệm vụ: Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động củaCâu lạc bộ trong nhiệm kỳ đã qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt độngtrong nhiệm kỳ mới; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ (nếu có);bầu Ban Chủ nhiệm mới.

 

Điều 12. Ban Chủ nhiệmCâu lạc bộ Kế toán trưởng

       Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởnggồm từ 7 đến 11 thành viên do Đại hội toàn quốc Câu lạc bộ Kế toán trưởng quyếtđịnh và trực tiếp bầu. Ban Chủ nhiệm bầura Ban Thường trực gồm:

   01 Chủ nhiệm;

   02 đến 3 Phó chủnhiệm;

   01 Uỷ viên thườngtrực.

      Ban Chủnhiệm từ 3 đến 6 tháng họp một lần theo triệu tập của Chủ nhiệm.

      Giúp việccho Ban Chủ nhiệm có Bộ phận Thường trực Câu lạc bộ, đặt tại Văn phòng Trungương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Thườngtrực do Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định.

Điều13. Nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm Câulạc bộ Kế toán trưởng

     1. Nghiêncứu, chuẩn bị nội dung và chương trình các kỳ Đại hội và các kỳ sinh hoạt,thông qua các báo cáo, tài liệu được sử dụng trong kỳ sinh hoạt.

     2. Tổ chứcvà điều hành các kỳ sinh hoạt. 

     3. Tập hợpý kiến đóng góp trong các kỳ sinh hoạt để phản ánh lên Hội Kế toán và Kiểm toánViệt Namvà cơ quan Nhà nước có liên quan.  

     4. Nghiêncứu, đề xuất các hình thức hoạt động phong phú và hấp dẫn cho Câu lạc bộ. 

     5. Xem xét,chuẩn y việc phát triển và kết nạp hội viên; bãi miễn hội viên.

     6. Tuyêntruyền, phổ biến các hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng.

     7. Quyếtđịnh mức thu hội phí của hội viên sau khi đã tham khảo ý kiến của hội viên.

Điều14. Câu lạc bộ Kế toán trưởng có condấu riêng và có tài khoản riêng tại ngân hàng.

 

 

Chương III

TÀI CHÍNH VÀ CÁC QUYĐỊNH KHÁC

 

 Điều 15. Tài chính, kế toán của Câu lạc bộ

      Nguồn kinhphí hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng do các hội viên đóng góp theo quyđịnh của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng và sự tài trợ của các đơn vị,cá nhân trong nước và ngoài nước.

      Tài chính,kế toán của Câu lạc bộ đư­ợc quản lý theo Qui chế tài chính của Câu lạc bộ Kếtoán trưởng và theo Quy chế tài chính kế toán của Trung ương Hội Kế toán vàKiểm toán Việt Nam,phù hợp luật pháp tài chính, kế toán của Nhà nước.

Điều 16. Khenthưởng, kỷ luật

      Tổ chức, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trongcác mặt hoạt động của Câu lạc bộ Kế toán trưởng sẽ được Chủ tịch Hội Kế toán vàKiểm toán Việt Nam khen thưởng, hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnkhen thưởng.

      Tổ chức, cá nhân hội viên nếu sai phạm Điều lệ hoặc cóhành động làm ảnh hưởng xấu đến Câu lạc bộ Kế toán trưởng thì bị phê bình hoặcxoá tên trong danh sách hội viên.

Điều 17. Điều khoản thihành

     Bản Điều lệ này gồm 3 Ch­ương, 17 Điều, đãđ­ược Đại hội toàn quốc Câu lạc bộ Kế toán trưởng lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 -2014) thông qua ngày 09/4/2010 và có hiệu lực thi hành theo quyết định phêduyệt của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

      Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởngcó trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này và chỉ có Đại hội toàn thể (hoặcĐại hội đại biểu) Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc mới có quyền sửa đổi, bổsung Điều lệ này./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày ……… tháng ……. năm ………

MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊNCHÍNH THỨC

CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀNQUỐC

 

        Kính gửi:  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán trưởng toànquốc

 

Tôi là:……………………………………………………………………………….Nam/ Nữ………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………. Quê quán:…………………………………… ..

Nơi thường trú:………………………………………………………..……………

Đơn vị công tác:…………………………………………………..……………… .

Chức vụ:…………………………………………………………………..………..

Địa chỉ đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: TN Đại học chuyênngành:…………………………..Năm………  

Học hàm, học vị:…………………………………………………………..……….

Điện thoại CQ:………………………… NR: ……………………….. DĐ:………………………..

Sau khi nghiên cứuĐiều lệ Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, tôi thấy Câu lạc bộ Kế toán trưởnglà tổ chức nghề nghiệp sẽ giúp tôi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.Tôi thấy mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện gia nhập hội viên Câu lạc bộ Kế toántrưởng. Vì vậy tôi làm đơn này xin được trở thành hội viên chính thức của Câulạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

 

Trở thành hội viênCâu lạc bộ, tôi xin hứa: Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Câu lạc bộ,tham gia sinh hoạt đều đặn và đóng hội phí đầy đủ.

 

 Gửi kèm theo:

       – Bản sao Bằng Đại học;

       – Bản sao các chứng chỉ khác (nếu có) như: Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toántrưởng,  Chứng chỉ Kiểm toán viên hànhnghề, Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề;

            – 02 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họtên ở mặt sau ảnh) .     

 

     Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *