Giới thiệu

Thông tin về VAA

Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Federation of Accountants and Auditors, viết tắt là VAA) ra đời năm 1996 với nhiệm vụ là tổ chức nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam.

VAA đã trở thành thành viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) cũng như là thành viên của Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN (AFA). Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam còn được sự bảo trợ chính thức của Bộ Tài chính.

Tính đến ngày 31/12/2006, ở Việt Nam đã có 120 công ty kiểm toán độc lập.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được thành lập năm 1994, số hội viên lên tới gần 10.000 người.

Nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở chính tại Hà Nội, có tư cách pháp nhân, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình. Cơ quan ngôn luận Trung ương Hội là Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Hội có biểu tượng, con dấu, tài sản, tài chính và tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.