Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

CÔNG KHAI LẦN 3 DANH SÁCH HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016

Tiêu đề CÔNG KHAI LẦN 3 DANH SÁCH HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2016 Ngày đăng 2016-07-26
Tác giả Admin Lượt xem 700

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Số 171/HKT-QLHN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v công khai lần 03 danh sách 
hành nghề kế toán năm 2016                                           
                                   

                                                                                 Hà Nội, ngày 25 tháng  07  năm 2016

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
       – Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố;
       – Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 55 của Luật Kế toán ngày 17/6/2003; Khoản 1, 2 Điều 46 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Điểm 1, Điều 1 Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam việc quản lý hành nghề kế toán; Điểm 4.6, Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo những quy định trên những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người (hoặc cá nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán), không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo công khai lần 03 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2016 và danh sách doanh nghiệp/cá nhân báo giảm sau khi đã đăng ký hành nghề kế toán(danh sách kèm theo).
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị do các cá nhân, doanh nghiệp không có tên trong danh sách thông báo công khai nói trên ký./.

Nơi nhận:
Nh¬¬ư trên;                                                                                              VT, QLHN.TM BCH TRUNG ƯƠNG
Các cty có tên trong danh sách;
Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT, TC Thuế, UBCKNN, Cục TCDN, Vụ HCSN;           HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
Trang web của BTC, VAA;
Tạp chí Kế toán (để đăng tin);
Hội Kiểm toán viên hành nghề;                                                                                     CHỦ TỊCH
Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh;
Chi hội Kế toán hành nghề VN                                                                                      (Đã ký)
– L¬¬ưu:                                                                                                                               

                                                                                                                              PGS TS Đặng Văn Thanh

Danh sach cong khai lan 3 nam 2016.pdf

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *