Hoạt động trung ương hội

Dịch vụ kế toán được làm gì theo Luật kế toán 2015

Tiêu đề Dịch vụ kế toán được làm gì theo Luật kế toán 2015 Ngày đăng 2017-05-29
Tác giả Admin Lượt xem 1081

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Số: 93/ CV /HKT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: Dịch vụ kế toán được
làm gì theo Luật kế toán 2015

                                                                 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

                        Kính gửi: – Các Hội viên VICA
                                       – Các Công ty và Hộ kinh doanh Dịch vụ kế toán

Trong khi cập nhật kiến thức cho Kế toán viên, có ý kiến cho rằng: theo luật kế toán 2015, dịch vụ kế toán không được làm tư vấn tài chính và kê khai thuế ? vấn đề này có đúng không ?
Tiếp nhận được ý kiến này, BCH VICA nghiên cứu và báo cáo Lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có ý kiến như sau:
Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn luật không có điều nào quy định Dịch vụ kế toán không được làm tư vấn tài chính và kê khai thuế.

Luật kế toán 2015 Định nghĩa Dịch vụ toán (Khoản 13, Điều 3);
13. Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Tại Điều 4, Luật Kế toán 2015 nêu nhiệm vụ của Kế toán:
Điều 4. Nhiệm vụ kế toán
1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Căn cứ định nghĩa Kinh doanh dịch vụ kế toán tại khoản 13 điều 3 Luật kế toán 2015, trong đó có bao gồm “các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”. Căn cứ Nhiệm vụ Kế toán nêu tại điều 4 luật kế toán 2015, trong đó nhiệm vụ: 3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán; 4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Từ những căn cứ trên, chúng ta khẳng định dịch vụ kế toán hoàn toàn được làm Tư vấn tài chính và kê khai thuế.
Tại khoản 3, điều 8 Luật kế toán 2015 quy định về đối tượng của công tác kế toán :

“3. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, …., gồm:
a) Tài sản;
b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
c) Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác;
d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;
đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;
e) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.”

Như vậy phần hành kế toán thuế là một trong những phần hành của công tác kế toán, là đối tượng của công tác kế toán. Khi doanh nghiệp khách hàng đi thuê dịch vụ kế toán ( họ có thể thuê làm toàn bộ hoặc từng phần hành kế toán theo thỏa thuận), và trường hợp họ thuê dịch vụ Kế toán trưởng thì khi đó đương nhiên Doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải làm toàn bộ các công việc nêu trên của kế toán.

Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý là: khi Doanh nghiệp Dịch vụ kế toán không đăng ký hành nghề đại lý thuế thì sẽ không ký tên trong tờ kê khai thuế mà Công ty khách hàng họ sẽ trực tiếp ký tên trên hồ sơ thuế của họ, vì vậy đối với phần dịch vụ của kế toán, Doanh nghiệp dịch vụ kế toán nên ghi nội dung này trong hợp đồng là “Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước” thay vì ghi là “dịch vụ kê khai thuế” để tránh đụng chạm tới phần dịch vụ đại lý thuế.

Trên đây là ý kiến và hướng dẫn của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Đề nghị các hội viên, các Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh Dịch vụ kế toán nghiên cứu thực hiện đúng các quy định của pháp luật. (Ngày 19/05/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT, hướng dẫn sửa đổi một số Điều của Thông tư 117/2012/TT – BTC, ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính, theo đó cho phép các kế toán viên và doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký làm đại lý thuế (nếu có nhu cầu), và như vậy vấn đề dịch vụ “kê khai thuế” sẽ không còn vấn đề gì vướng mắc nữa)./.

Nơi nhận:                                                 TM. BCH TRUNG ƯƠNG HỘI
– Như trên                                                           CHỦ TỊCH
– Bộ trưởng Bộ TC
– Vụ trưởng Vụ CĐKT&KT                                     (Đã ký)
– Lưu VP
                                                                 PGS.TS Đặng Văn Thanh

PGS-TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *