Văn bản pháp luật

Hướng dẫn quản lý kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu đề Hướng dẫn quản lý kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Ngày đăng 2020-04-29
Tác giả Admin Lượt xem 5011

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư số 22 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), bao gồm lập kế hoạch, rà soát, xây dựng, thẩm định TCVN, QCKT.

Thông tư này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo hướng dẫn, có 3 nguồn kinh phí xây dựng, bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành; nguồn tài trợ, hỗ trở của các tổ chức, cá nhân khác; các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, công tác quản lý, xây dựng TCVN, QCKT là nhiệm vụ theo chức năng của các bộ, ngành, địa phương được cấp có thẩm quyền quy định. Trong phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, căn cứ vào kế hoạch, kế hoạch xây dựng TCVN, QCKT trong năm, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm định TCVN, QCKT cho phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Thông tư số 22 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/6/2020. Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước theo quy định tại thông tư này thực hiện đến hết năm 2020.

Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/5/2018.

  • theo thoibaotaichinh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *