Tin trong nước

IFRS 16 – THUÊ TÀI SẢN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiêu đề IFRS 16 – THUÊ TÀI SẢN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày đăng 2020-07-06
Tác giả Admin Lượt xem 493

Tháng 1/2016, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 16 – Thuê tài sản (IFRS 16), có hiệu lực áp dụng từ tháng 1/2019. IFRS 16 thay thế cho Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 17 (IAS 17), vốn đòi hỏi phải phân biệt giữa thuê tài chính (kế toán trên bảng cân đối kế toán) và thuê hoạt động (kế toán ngoài bảng cân đối kế toán), mô hình mới theo IFRS 16 yêu cầu bên đi thuê phải ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê trên bảng cân đối kế toán, miễn trừ tùy chọn cho thuê ngắn hạn và cho thuê tài sản có giá trị thấp. Chính vì vậy, đối với bên đi thuê đã ký kết hợp đồng được phân loại là thuê hoạt động theo IAS 17, IFRS 16 có thể sẽ có tác động rất lớn đến BCTC.
Từ khóa: IFRS 16, thuê tài sản, báo cáo tài chính
Abstract
In January 2016, the international accounting standard board (IASB) issued the international financial reporting standard No16 – Leases (IFRS 16) and it is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2019. From that, there has an enormous change in accounting for leases, especially for the lessee. IFRS 16 will supersede the international accounting standard No 17 (IAS 17) which requires to distinguish between financial lease (accounting on the balance sheet) and operating lease (accounting off the balance sheet). This new model from IFRS 16 requires the lessee to recorgnize almost leasing contracts on the balance sheet; except for short-term lease and the lease that assets have low value. Therefore, for the lessee which has signed the contract classifying operating lease to IAS 17, IFRS 16 could have a huge effect on financial statements.
Keywords: IFRS 16, leases, financial statements

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 200, Tháng 5/2020 của Th.s Lê Thị Thanh Huệ*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *