Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Kế hoạch CNKT năm 2012

Tiêu đề Kế hoạch CNKT năm 2012 Ngày đăng 2012-11-07
Tác giả Admin Lượt xem 168


HỘI  KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

 VIỆT NAM

_______


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

           Số:  50/HKT- QLHN

 

             Hà Nội, ngày 21 tháng  03  năm 2012

 

 

                                                                      KẾ HOẠCH

                                                      CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2012

 

                                                   Kính gửi: Các công ty dịch vụ kế toán

         Thực hiện tinh thần Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005 của việc quảnlý hành nghề kế toán và Thông tư 72/2007/TT-BTC, ngày 27/6/2007 Bộ Tài chính vềviệc chuyển giao cho hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc của Bộ Tàichính hướng dẫn việc quản lý và đăng ký hành nghề kế toán. Hội Kế toán và Kiểmtoán Việt Nam (VAA) xây dựng kế hoạch cập nhật kiến thức 2012 cho kế toán viênhành nghề và các cán bộ tài chính kế toán doanh nghiệp, HCSN (sau đây gọi tắtlà kế toán viên) như sau:

I. Tình hình cập nhậtkiến thức của kế toán viên hành nghề năm 2011

Theoquy định hiện hành, các kế toán viên hành nghề cần phải cập nhật kiến thức từ30 – 40giờ/năm. Tuy nhiên, theo tổng hợp của ban quản lý hành nghề thông quacác lớp cập nhật và hội thảo do Hội trực tiếp tổ chức trong năm 2011 thì chỉ có:

– 04/101 người đạt thờilượng cập nhật kiến thức 50 giờ;

– 25/101 người đạt thờilượng cập nhật kiến thức 40 giờ – 45 giờ

– 21/101 người có thờilượng cập nhật kiến thức dưới 40 giờ đến 30 giờ

(Danh sách kế toán viênthiếu giờ cập nhật xem phụ lục kèm theo)

Hội Kế toán và Kiểm toánViệt Namyêu cầu các công ty dịch vụ kế toán và các kế toán viên rút kinh nghiệm để thựchiện nghiêm túc kế hoạch cập nhật kiến thức 2012. VAA yêu cầu các kế toán viênphải cập nhật kiến thức tập trung do Hội tổ chức đủ thời lượng quy định cho2012 là 30giờ (chưa kể 10 giờ do công ty tự tổ chức cập nhật) và số thời lượngcập nhật kiến thức còn thiếu của năm 2010, 2011; Các Kế toán viên không cậpnhật đủ thời lượng nói trên, VAA sẽ không công nhận đủ điều kiện hành nghề chonăm sau. VAA sẽ bố trí kế hoạch cập nhật cho các công ty và kế toán viên, đảmbảo cho tất cả kế toán viên cập nhật đủ thời lượng của 2012 và số thiếu của năm2010, 2011

II. Kế hoạch cập nhậtkiến thức 2012.

Đểthuận tiện cho các công ty và kế toán viên, năm 2012 VAA sẽ tổ chức các lớp tạiHà Nội và TP Hồ Chí Minh theo chủ đề thống nhất (Phụ lục 01 kèm theo). Mỗi lớphọc sẽ  tổ chức khoảng từ 1 đến 2 ngày tùy theo chủ đề. Đồng thời cũng sẽtổ chức một số cuộc hội thảo chuyên đề nhằm mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng,và gia tăng giá trị của dịch vụ kế toán. Các cuộc hội thảo cũng được chứng nhậnsố thời lượng cập nhật theo quy định của VAA.

Các DN tự cập nhật 10hcần báo cáo về Hội kế hoạch, nội dung tự cập nhật và lưu đầy đủ hồ sơ tự cậpnhật của đơn vị để xuất trình khi VAA kiểm tra.

III. Tổ chức thực hiện

– Ban quản lý hành nghềVAA tổ chức các lớp cập nhật kiến thức tập trung tại Hà Nội cho các công ty vàkế toán viên từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Hội Kế toán TP Hồ Chớ Minh tổ chứccác lớp học cập nhật kiến thức tại TP HCM cho các công ty và kế toán viên từThành phố Đà Nẵng trở vào.

–  Trên cơ sở kếhoạch về chủ đề và thời gian (phụ lục kèm theo), Hội kếtoán     TP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cập nhật kiếnthức năm 2012, trường hợp cần bổ sung hoặc thay đổi chuyên đề, đề nghị tổng hợpbáo cáo cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (Ban quản lý hành nghề) trước khitổ chức cập nhật.

– Ban quản lý hành nghềvà Hội kế toán TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cập nhật kiếnthức cho học viên theo số giờ tham dự cập nhật kiến thức thực tế trên cơ sởđiểm danh và đạt điểm kiểm tra từ 5điểm/1 bài trở lên (Nếu có kiểm tra).

– Hội Kế toán TP Hồ ChíMinh có trách nhiệm báo cáo kết quả cập nhật kiến thức và thời lượng cập nhậtkiến thức của từng công ty và kế toán viên hành nghề về VAA để tổng hợp chungvà theo dõi.

– Ban quản lý hành nghềtổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính tình hình cập nhật kiến thức và hội thảo.

 

 

 

Nơi nhận:;

  • Như kính gửi
  • Chủ tịch, Tổng thư ký VAA
  • Vụ CĐKT-BTC
  • Hội Kế toán TP HCM;
  • Lưu VT, BQLHN.

TM BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

Phụ lục:01

Danh mụcchủ đề cập nhật kiến thức năm 2012

 

Số TT

Tên chủ đề

Ghi chú

1

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2011 và các vấn đề vướng mắc kế toán phục vụ lập BCTC năm 2011

Đã cập nhật ở Hà Nội

2

Cập nhật các văn bản kế toán mới  (Kế toán đơn vị chủ đầu tư; Các chuẩn mực kế toán;…)

 

3

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chuẩn  mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán

 

4

Cập nhật nội dung thay đổi của các luật thuế và hướng dẫn thực hiện.

 

5

Mua- bán sáp nhập DN

Kết hợp ACCA

6

Hệ thống kiểm soat nội bộ và quản trị rủi ro

Kết hợp ACCA

7

– Tọa đàm những nội dung cần sửa đổi của Luật Kế toán, Luật DN

– Tọa đàm vướng mắc quyết toán thuế TNCN, kế toán.

 

 

8

Cập nhật nội dung Luật BHXH, BHYT, BHTN

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *