Nghiên cứu trao đổi

Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính

Tiêu đề Kết hợp mô hình M-Score Beneish và chỉ số Z-Score để nhận diện khả năng gian lận báo cáo tài chính Ngày đăng 2019-11-05
Tác giả Admin Lượt xem 13173

Tiếp tục kế thừa các nghiên cứu trước, tác giả tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đề tài về gian lận báo cáo tài chính (BCTC) với mục tiêu nhận diện những biến độc lập có khả năng phát hiện gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tác giả đã tiến hành thu thập 450 BCTC của 150 công ty thuộc các nhóm ngành khác nhau được niêm yết trên HOSE. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, sáu biến độc lập có ảnh hưởng đến khả năng gian lận BCTC đó là chỉ số phải thu khách hàng trên doanh thu thuần (DSRI), chỉ số lợi nhuận gộp biên (GMI), chỉ số chất lượng tài sản (AQI), chỉ số đòn bẩy tài chính (LVGI), hệ số nguy cơ phá sản (Z-Score) và biến phát hành cổ phiếu trong năm (ISSUE).
Từ khóa: Gian lận Báo cáo tài chính, M-Score Beneish, Z-Score.
Abstract
The research is focused on Financial Statement Fraud with these purposes: (1) Identifing independent variables that could detect fraud on financial statement of listed company on Ho Chi Minh Stock Exchange, (2) Predicting the capacity of identifing financial statement fraud through research method.The research collected 450 financial statement from 150 listed companies on HOSE. The research reveals six independent variables that staticticaly relate to financial statement fraud. Those independent variables are: the Day sales in Receivables index, Gross Profit Margin index, Asset quality index, leverage index, Z score and issue index. This result, the author wishes to provideauditors, investors and other stakeholders with a new method to detect financial statement fraud. This is a simple method to apply with high reliability.
Keywords: Financial Statement Fraud, Beneish M-Score, Z-Score.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2019 của Ths. Phạm Thị Mộng Tuyền.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *