Nghiên cứu trao đổi

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tiêu đề Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết Ngày đăng 2020-01-15
Tác giả Admin Lượt xem 947

Phương pháp vốn chủ sở hữu đã được ban hành từ lâu trong chuẩn mực
kế toán quốc tế (IAS), nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung của Mỹ
(GAAP) và cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo IAS28, tất cả
các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có khoản đầu tư
vào công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh phải ghi nhận khoản
đầu tư của mình theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính
hợp nhất. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện nay phương pháp vốn chủ sở hữu
chưa được quan tâm chú ý nhiều. Hầu hết các giáo trình về kế toán chủ
yếu chỉ đề cập đến phương pháp giá gốc. Vì vậy, bài viết trình bày và phân
tích những sự khác biệt giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn
chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết, giúp người
đọc có cách tiếp cận dễ dàng hơn với phương pháp vốn chủ sở hữu.
Từ khóa: đầu tư vào công ty liên kết, phương pháp giá gốc, phương pháp
vốn chủ sở hữu.
Astract
Equity method has been issued long time ago by IAS, GAAP and also
VAS. According to IAS28, all listed companies in the stock market, which
have investments in subsidiaries, associates and joint ventures, must account their investments under the equity method. However, in Vietnam,
equity method has not been currently paid much attention. Most of the accounting books mainly refer to the cost method. Therefore, the aim of this
article is to present and analyze the differences between the cost method
and the equity method in accounting for investments in associates. From
there, helping the readers have an easier approach to understandthe equity method.
Keywords: Investment in associates, cost method, equity method.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Th.s Phan Hồng Nhung*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *