Tin trong nước

Kinh tế thị trường và câu trả lời của Thủ tướng

Tiêu đề Kinh tế thị trường và câu trả lời của Thủ tướng Ngày đăng 2015-03-11
Tác giả Admin Lượt xem 201

“Kinh tế thị trường là thế nào, định hướng xã
hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể, không chung chung nữa”, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng nêu vấn đề như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
2/2015 vừa diễn ra, khi đề cập đến những đường hướng lớn nhằm tạo đột phá, thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo.

Câu chuyện bắt đầu khi một ý kiến tại phiên họp cho rằng để bảo
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thì trong một số lĩnh vực như giáo dục hay y
tế, nhà nước vẫn phải đầu tư là chính, nếu xã hội hóa quá mức, thì có thể dẫn
tới nguy cơ “chệch hướng”.

Trên thực tế, mới cách đây vài ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị
định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập – một hướng đi được
kỳ vọng là sẽ giúp các đơn vị này, trong đó có các bệnh viện, nhà trường, phát
triển mạnh mẽ. Cổ phần hóa là một hướng đi khác còn mạnh mẽ hơn. Sắp tới, Thủ
tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập
thành công ty cổ phần, theo  hướng thực hiện ngay không làm thí điểm và
phạm vi mở rộng thêm so với dự kiến trước đó…

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa rõ ràng là vấn đề
rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo các giới,
nhưng ý kiến nói trên tại phiên họp Chính phủ cũng cho thấy vẫn còn những khác
biệt trong quan điểm về vấn đề này. Nhiều ý kiến lo ngại rằng việc thực hiện
“triệt để” kinh tế thị trường có thể dẫn tới nguy cơ “chệch hướng” xã hội chủ
nghĩa.

Trả lời ý kiến nói trên tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nói: Không phải tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế hay giáo
dục hay theo cơ chế thị trường là không lo cho người nghèo. Rõ ràng, đã đến lúc
phải thay đổi cách suy nghĩ như vậy.

Nhìn rộng hơn, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tất cả phải đi vào kinh thế
thị trường và đã là thị trường thì phải thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh
tế thị trường, trước hết là giá cả, phân bổ nguồn lực phải theo thị trường. Và
đã thị trường thì phải công khai, minh bạch, bình đẳng”.

Còn định hướng XHCN là Nhà nước sẽ dùng chính sách, dùng công
cụ, dùng nguồn lực của mình để điều tiết, để phân phối, phân phối lại,
 bảo đảm cho tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo… Thủ tướng lấy
ví dụ trong lĩnh vực y tế, giá các dịch vụ phải được tính đúng, tính đủ, còn
người nghèo, đối tượng chính sách phải được chăm lo.

Nhưng để đạt được mục đích đó, chúng ta phải có một cách làm
khác so với trước đây, mà cụ thể là bằng những giải pháp mà Chính phủ đã triển
khai như xã hội hóa, cơ chế tự chủ hay cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công
lập, từ đó phát triển mạnh lĩnh vực y tế, bảo đảm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho
tất cả mọi người, trong đó người nghèo vào bệnh viện cũng được chăm sóc tốt
thông qua bảo hiểm y tế.

“Định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là có bao nhiêu bệnh
viện của nhà nước, không phải là quốc doanh chiếm bao nhiêu, mà là làm sao để
tất cả mọi người dân được hưởng những dịch vụ xã hội cơ bản”, Thủ tướng nói.

Nói cách khác, cần tách bạch rõ ràng vấn đề phúc lợi xã hội và
quan điểm này đã được Thủ tướng, được Chính phủ thể hiện nhất quán. Chẳng hạn,
một trong những định hướng lớn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là phải
tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Cũng
sẽ không có chuyện giữ giá, ví dụ giá điện, ở mức thấp với lý do bảo đảm an
sinh xã hội nữa, Chính phủ kiên quyết xóa bao cấp và không bao cấp tràn lan về
giá, những đối tượng nào thuộc diện chính sách sẽ được Nhà nước hỗ trợ trực
tiếp.

Trên thực tế, những nhận thức nói trên về kinh tế thị trường đã
được người đứng đầu Chính phủ thể hiện qua nhiều chỉ đạo gần đây, mà nhiều ý
kiến cho rằng là sự khởi động cho “làn sóng” đổi mới lần thứ hai. Có thể nhận
thấy điều đó từ Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng, cho tới Nghị quyết số
19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về cải thiện môi trường kinh doanh, những chỉ đạo về
tái cơ cấu khối doanh nghiệp nhà nước hay định hướng xây dựng các Luật Doanh
nghiệp, Luật Đầu tư… “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường” cũng là
giải pháp lớn, bao trùm đầu tiên mà Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương
thực hiện trong dự thảo Nghị quyết mới sắp được ban hành về cải thiện môi
trường kinh doanh – vấn đề mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá là nội dung có
ý nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Những nhận thức, quan điểm đó của Chính phủ và người đứng đầu
Chính phủ chính là câu trả lời cho vấn đề được Thủ tướng đặt ra: “Kinh tế thị
trường là thế nào, định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào, phải nói cụ thể,
không chung chung nữa”.

Cũng cần nhắc lại rằng, mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và
định hướng xã hội chủ nghĩa chính là một trong tám mối quan hệ lớn mà Cương
lĩnh xây dựng đất nước được thông qua tại Đại hội XI yêu cầu “cần phải đặc biệt
chú trọng nắm vững và giải quyết tốt”.

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII đã nêu ra định nghĩa mới
về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mục tiêu, nhiệm vụ cho vấn
đề này trong 5-10 năm tới.

Theo đó, nền kinh tế phải vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy
luật của kinh tế thị trường, theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị
trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế
và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường; Nhà nước đóng vai trò định
hướng, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng
và điều tiết nền kinh tế…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng khẳng định, động lực mà những
cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh và “đây là lúc” chúng ta
cần có thêm động lực. Quan điểm mới nói trên rất có thể sẽ là chìa khóa để
giải quyết những vấn đề lớn lao đòi hỏi tư duy đột phá và tầm nhìn xa, để từ đó
đưa đất nước tiến nhanh vào giai đoạn phát triển mới.

(Theo: Chinhphu.vn)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *