Tin trong nước

Những điểm mới của Luật thuế sửa đổi, bổ sung các Luật thuế

Tiêu đề Những điểm mới của Luật thuế sửa đổi, bổ sung các Luật thuế Ngày đăng 2014-12-05
Tác giả Admin Lượt xem 526

Để tạo thuận lợi
cho việc thực hiện Luật thuế sửa đổi, bổ sung các Luật thuế từ tháng 1/2015, Bộ
Tài chính vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở
Tài chính, các cục thuế triển khai ngay những điểm mới về Luật thuế đến người
dân và doanh nghiệp.
Tại công văn này, nhiều
điểm mới về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế
tài nguyên sẽ được thực hiện từ tháng 1/2015 đã được đề cập khá cụ thể và chi
tiết.

Thuế TNCN tính theo tỷ
lệ doanh thu đối với từng lĩnh vực
Theo quy định của Luật
thuế sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua, thì cá nhân kinh doanh nộp
thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành
nghề sản xuất kinh doanh như sau: phân phối, cung cấp hàng hóa 0,5%; dịch vụ,
xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có
gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh
doanh khác là 1%. 
Riêng hoạt động cho thuê
tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp có mức thuế là
5%.
Cũng tại Luật thuế sửa
đổi, bổ sung, từ 1/1/2015 sẽ miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương,
tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước
ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ
tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực
tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của
thuyền viên làm việc trên tàu.
Đối với thu nhập từ
chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá
chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế
trước đây. Không quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng
khoán.
Đối với thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá
chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02
phương pháp tính thuế trước đây.

Quy định đối với hộ gia
đình, cá nhân kinh doanh

Cụ thể, thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có
doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn
định trong 1 năm. Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ
sở xác định thuế khoán năm 2015 (theo mẫu).
Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế, UBND quận,
huyện chỉ đạo chi cục thuế tổ chức phối hợp với phòng kinh tế kiểm tra thực tế
đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng ngành nghề kinh doanh,
nhất là hộ, cá nhân kinh doanh nhà hàng ăn uống, thương mại, kinh doanh vận
tải…để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù hợp với thực tế kinh doanh
của hộ, cá nhân kinh doanh.
Việc tính thuế theo quy định mới phải đảm bảo
các yêu cầu sau: Tăng mức thuế so với mức thực tế thực hiện năm 2014 tối thiểu
16% theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2015, phù hợp với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá. Đảm bảo nhiệm
vụ dự toán thu ngân sách 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện quyết định.
Doanh số phù hợp với thực tế quy mô kinh doanh,
phạm vi kinh doanh, phù hợp nguyên tắc đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí đầu vào
của sản xuất kinh doanh (chi phí thuê mặt bằng hoặc tương đương; chi phí nguyên
nhiên vật liệu, chi phí điện nước, chi phí giá vốn hàng hoá bán ra; chi phí
thuê nhân công và tiền công cần thiết của những người trực tiếp kinh
doanh,…).
Trên cơ sở đó, chi cục thuế dự kiến mức doanh
thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai  trước ngày 25/12/2014
tại  Trụ sở UBND phường, xã; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ … đồng
thời cập nhật đầy đủ số liệu về số hộ, mức doanh thu, mức thuế… của từng hộ
vào cơ sở dữ liệu của cục thuế, Tổng cục Thuế.
Cục thuế có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp
luật tổ chức công tác giám sát, kiểm tra trên cơ sở đó cho ý kiến bằng văn bản
trước ngày 10/1/2015 đối với từng chi cục thuế, trong đó chỉ rõ những đối tượng
hộ, cá nhân kinh doanh chưa được xác định phù hợp thực tế quy mô kinh doanh.
Qua kết quả tổng hợp ý kiến phản ảnh về doanh
thu, mức thuế khoán, chi cục thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến hội đồng tư vấn
thuế xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 chậm nhất là ngày
10/1/2015.
Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh
doanh, kết quả điều tra thực tế, biên bản họp với hội đồng tư vấn thuế xã,
phường, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo, yêu
cầu của cục Thuế, chi cục thuế thực hiện lập và duyệt sổ bộ thuế chậm nhất
trước 15/1/2015. Trên cơ sở Sổ bộ thuế đã được duyệt, chi cục thuế, cục thuế
thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế
chậm nhất trước ngày 30/1/2015.
Chi cục thuế rà soát các đối tượng là hộ, cá
nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp kê khai trước đây, trường hợp
đáp ứng yêu cầu của Luật Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở
lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh
không đáp ứng điều kiện thành lập doanh nghiệp thì khai thuế theo mẫu đối với
hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

Quy định đối với cá nhân cho thuê tài sản
Đối với trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng
thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì
không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai đã nộp.
Chi cục thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản
khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 1/1/2015 để làm cơ sở xác định thuế GTGT,
thuế TNCN theo mẫu. Chi cục thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê
tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê phù
hợp.
Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế
một lần theo từng hợp đồng cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn thanh
toán trên hợp đồng vào kho bạc hoặc ngân hàng thương m 4/12/2014ại được Nhà nước ủy nhiệm
thu ngân sách theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Đối với dịch vụ cho thuê tài sản, Luật thuế sửa
đổi, bổ sung quy định chi cục thuế chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan trên
địa bàn (quản lý nhà đất, quản lý đăng ký thường trú…) để quản lý đầy đủ đối
với hộ, cá nhân có nhà cho thuê; có biện pháp đấu tranh phòng chống tình trạng
cho thuê không kê khai nộp thuế, cho thuê với danh nghĩa cho mượn, cho ở nhờ…
Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, chi cục thuế các quận căn cứ giá đất do UBND các tỉnh quy định; căn cứ
đơn giá xây dựng; căn cứ giá tài sản cho thuê; căn cứ giá bình quân thị trường
cho thuê nhà đất, ô tô, tài sản xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cho thuê bất động
sản, tài sản trên địa bàn theo từng tuyến phố, từng loại hình tài sản (ôtô, tàu
thuyền…) làm cơ sở quản lý thuế, xác định đối tượng rủi ro về giá tính thuế
để thực hiện công tác tham vấn kiểm tra về thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê
tài sản.
Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong tổ chức thực
hiện nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc thì đề nghị UBND các cấp, cục
thuế, chi cục thuế báo cáo, phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính.

Nhiều ưu đãi về thuế
GTGT
Luật thuế sửa đổi
cũng đã bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu
đánh bắt xa bờ; chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất
5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm,
vật nuôi; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
Thuế Tài nguyên
Đối với thuế tài
nguyên, chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối
với nước thiên nhiên dung cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp 
Theo quy định của
Luật quản lý thuế, trong tháng 12/2014 UBND quận, huyện, các chi cục thuế phải
triển khai hướng dẫn đến từng hộ cá nhân kinh doanh những nội dung quan trọng
sửa đổi của Luật thuế TNCN và tổ chức in, phát tờ khai, hướng dẫn các hộ, cá
nhân kinh doanh kê khai doanh số làm cơ sở xác định doanh số để tính mức thuế
khoán ổn định cho năm 2015.

 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *