Nghiên cứu trao đổi

Quy định mới về kiểm toán ngân hàng, kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng

Tiêu đề Quy định mới về kiểm toán ngân hàng, kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng Ngày đăng 2012-10-20
Tác giả Admin Lượt xem 192


Về phạm vi kiểm toán, định kỳ hàng năm,TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lậptheo quy định của Thông tư này để kiểm toán độc lập 2 nội dung là báo cáo tàichính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, NHNN yêu cầuTCTD sử dụng một hoặc một số dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiếttrong các trường hợp sau: TCTD có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặcbiệt; TCTD được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; TCTD được tổchức lại theo quy định tại Điều 153 Luật các TCTD; Các trường hợp khác theo quyđịnh của pháp luật. Ngoài ra, việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báocáo quyết toán dự án hoàn thành và các công việc kiểm toán khác của TCTD, chinhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật cóliên quan. 

NHNN khuyến khích TCTD, chi nhánh ngân hàngnước ngoài sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán đối với các hạn chếnhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nướcngoài. 

Liên quan đến thời gian lựa chọn tổ chức kiểmtoán độc lập, Thông tư quy định rõ: Trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chinhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quyđịnh của Thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thốngkiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo. Trường hợp tổ chức kiểm toán độc lậpđã được lựa chọn nằm trong Danh sách không được kiểm toán cho năm tiếp theo doNHNN công bố, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn một tổ chứckiểm toán khác đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thôngtư này để thay thế. Thời hạn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thay thế tối đakhông quá 30 ngày kể từ ngày NHNN công bố danh sách không được kiểm toán. 

Về nội dung kiểm toán độc lập, đối với báocáo tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm toán: Bảng cânđối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;Thuyết minh báo cáo tài chính. Đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộcủa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm toán: Kiểm toán tuân thủ quyđịnh của pháp luật hiện hành, quy định của NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộcủa TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kiểm toán hoạt động đối với hệ thốngkiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm các yêu cầu sau: Hiệu quả và an toàn hoạt động;bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực; Hệ thốngthông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịpthời. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể vềthẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; Ý kiến, kết quả kiểm toán; Điềukiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập; Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hànhnghề tham gia kiểm toán TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Trách nhiệm củacác cá nhân, tổ chức liên quan đến việc kiểm toán độc lập đối với TCTD, chinhánh ngân hàng nước ngoài. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2012 và thay thế Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thốngđốc NHNN ban hành quy chế về kiểm toán độc lập đối với TCTD. Đối với những hợpđồng kiểm toán được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật đượctiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết.

                                                                                                                        (Theowww.sbv.gov.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *