Tin trong nước

Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp 2015

Tiêu đề Thẩm định tín nhiệm Doanh nghiệp 2015 Ngày đăng 2015-11-19
Tác giả Admin Lượt xem 251
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Số  891/HKT-QLHN 
V/v: Thẩm định tín nhiệm DN 2015

                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                         Hà Nội, ngày 13  tháng 11  năm 2015

             Kính gửi: Các Công ty Dịch vụ kế toán
Đăng ký hành nghề tại Hội Kế toán và Kiểm toán VN

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhận được công văn số 203/2015 CV-CRC ngày 26/10/2015 và số 188/2015 CV-CRC ngày 30/09/2015 của Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về việc thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp 2015 đối với các doanh nghiệp.
Bằng văn bản này, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam thông báo để các đơn vị tự đánh giá về doanh nghiệp của mình và tự nguyện tham gia nếu có nhu cầu. (Hội gửi kèm theo các công văn và hướng dẫn đăng ký của Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)
Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp 2015 cần gửi đơn đăng ký cho Trung tâm thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp, đồng thời gửi 1 bản đăng ký cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam để tiện cho việc theo dõi.
Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:
 Như trên
 Lưu VT, QLHN
                                                                                                                   TM. BCH TRUNG ƯƠNG HỘI
                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                       PGS.TS Đặng Văn Thanh

catalogue TT.pdf
cv 1880001.pdf
cv 2030001.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *