Hoạt động trung ương hội

THÔNG BÁO CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VAA

Tiêu đề THÔNG BÁO CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VAA Ngày đăng 2015-08-04
Tác giả Admin Lượt xem 289

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-BNV ngày 04/ 03/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác hội năm 2015, Quyết định số 277/QĐ-BNV ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác hội năm 2015; Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ngày 15/6/2015.  Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong năm qua. Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động như: Nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội với các hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, chính sách, chế độ về tài chính, kế toán và kiểm toán; tích cực tham gia có hiệu quả các dự án liên quan đến vấn đề kinh tế, tài chính, đặc biệt là Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Kế toán; phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện Kế hoạch  Chiến lược tài chính, Chiến lược phát triển kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Hội đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức cho hội viên; chú trọng công tác kiện toàn tổ chức Hội nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo các hoạt động của Hội. Những hoạt động tích cực của Hội góp phần vào sự phát triển ngành kế toán, kiểm toán của nước nhà.

2. Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội; trong thời gian tới, Hội cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của Hội; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Hội đối với hội viên và xã hội; ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật về Hội và quy định của Điều lệ Hội đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
Bộ Nội vụ thông báo để Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam biết và tổ chức thực hiện.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *