Tin trong nước

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2017

Tiêu đề THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2017 Ngày đăng 2017-11-03
Tác giả Admin Lượt xem 670

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Số 211/HKT-VP                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

          THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 91/2017/TT-BTC, ngày 31 tháng 08 năm 2017 Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên và Thông báo số 02/TB-HĐT, ngày 23 tháng 10 năm 2017, về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2017. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ thi kế toán viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Địa điểm 1: Văn phòng đại diện Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tại TP HCM,
Địa chỉ: Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM.

2. Địa điểm 2: Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM

Xin thông báo để thí sinh dự thi được biết. Thí sinh có thể nộp hồ sơ thi kế toán viên tại một trong hai địa điểm trên.

Nơi nhận:                                                            TM BAN CHẤP HÀNH TW HỘI
– Như trên;                                                                      CHỦ TỊCH
– Vụ CĐKT – BTC;
– VP VAA tại TP HCM                                                       (Đã ký)
– Hội kế toán TP HCM
-Chủ tịch, Tổng thư ký VAA VAA;

– Lưu: VP, QLHN                                                   PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *