Nghiên cứu trao đổi

ẢNH HƯỞNG CỦA Ý THỨC DOANH NGHIỆP ĐẾN QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tiêu đề ẢNH HƯỞNG CỦA Ý THỨC DOANH NGHIỆP ĐẾN QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ngày đăng 2020-06-22
Tác giả Admin Lượt xem 642

Nghiên cứu này trình bày về sự tác động điều tiết tiềm tàng của ý
thức doanh nghiệp đối với quan hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ
và sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp tại Việt
Nam. Nghiên cứu cung cấp những khái niệm liên quan đến ý thức
doanh nghiệp, cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm
soát nội bộ. Trên quan điểm của lý thuyết trao đổi xã hội và lý
thuyết cơ sở nguồn lực nhóm tác giả đã đề xuất mô hình và các
giả thuyết về sự ảnh hưởng của ý thức doanh nghiệp đến quan
hệ giữa cấu trúc kiểm soát nội bộ và sự hữu hiệu của kiểm soát
nội bộ. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết trong những
nghiên cứu kế tiếp sẽ đưa đến những hàm ý quản trị cho các nhà
quản lý trong việc nâng cao ý thức doanh nghiệp, củng cố cấu
trúc kiểm soát nội bộ nhằm gia tăng sự hữu hiệu của kiểm soát
nội bộ. Từ đó có thể cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh và
thiết lập lợi thế cạnh tranh, thông qua hoạt động kiểmsoát nội bộ.
Từ khóa: Ý thức doanh nghiệp, cấu trúc kiểm soát nội bộ, sự
hữu hiệu của kiểm soát nội bộ, kết quả hoạt động kinh doanh
Abstract
This study presents the potential moderating role of organizational mindfulness in the relationship between internal control
structure and the internal control efficiency in Vietnamese business organizations. The study also provides the theoretical background and analysis regarding organizational mindfulness and
internal control structure and efficiency. Drawing upon the social
exchange theory and the resource-based view, we proposed a
conceptual model and related hypotheses to explain how organizational mindfulness can moderate the link between internal control structure and internal control efficiency. The testing of the
model and the hypotheses in future research could provide managers with practical implications for promoting mindfulness at the
organizational level, as well as improving internal control structure
and internal control efficiency. These outcomes, in turn, foster
firm performance and competitive advantages.
Keywords: Organizational mindfulness, internal control structure,
internal control efficiency, firm performance.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của Từ Thanh Hoài* – TS. Nguyễn Phong Nguyên**
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *