Nghiên cứu trao đổi

Bản tin pháp luật tháng 7/2014

Tiêu đề Bản tin pháp luật tháng 7/2014 Ngày đăng 2014-08-26
Tác giả Admin Lượt xem 367

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2014

I-                 THUẾ – TÀI CHÍNH – KẾTOÁN – NGÂN HÀNG

1.    Luật số 54/2014/QH13ngày 23/6/2014 của Quốc Hội về Luật Hải quan

Luậtnày thay thế Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 45/2005/QH11 sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Hải quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

2.     Nghị định 63/2014/NĐ-CPban hành ngày 26/6/2014 quy định chi tiết Luật đấu thầu 2014

Nghị định này quy địnhchi tiết về việc lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, được áp dụng kể từ ngày 15/8/2014.

Theo đó, một trongnhững điểm mới của Nghị định này là trường hợp nhà thầu nước ngoài được lựachọn theo quy định của Luật Đấu thầu thì không phải xin cấp giấy phép thầu

Nghị định này thay thếNghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 và Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg  ngày 9/11/2012

Đối với những gói thầuđã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mờituyển, hồ sơ mời thầu, nếu không phù hợp với Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 thì phải điều chỉnh kế hoạch đấu thầu

Đối với hồ sơ mờituyển, hồ sơ mời thầu đã phát hành trước ngày 1/7/2014 vẫn thực hiện theo quyđịnh của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11,Luật sửa đổi số 38/2009/QH12, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP  và Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg  ngày 9/11/2012.

Trong thời gian từ ngày1/7/2014 đến ngày Nghị định này có hiệu lực, việc lựa chọn nhà thầu phải căn cứtheo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan vẫn được ápdụng nếu không trái với Luật Đấu thầu số 43.

Nghị định này có hiệulực từ ngày 15/8/2014.

3.     Nghị định số70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số06/2013/PL-UBTVQH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối .

So với quy định trước đó tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam sẽcó một số thay đổi sau:

Đối với các khoản ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước chogiữ lại một phần hoặc toàn bộ ở nước ngoài, Khoản 1 Điều 5 không bắt buộc”phải chuyển vào tài khoản được phép mở tại ngân hàng ở nước ngoài”như trước.

Ngân hàng Nhà nước sẽ không xem xét bất kỳ trường hợpngoại lệ nào cho phép thanh toán ngoại tệ tiền mặt. Điều này có nghĩa tất cảcác giao dịch thanh toán ngoại tệ đều phải chuyển khoản qua ngân hàng (Khoản 1Điều 5).

Cá nhân có kiều hối từ nước ngoài vẫn được phép nhậnngoại tệ tiền mặt, có thể bán lại cho ngân hàng nhưng không bắt buộc chỉ đổilấy VND như quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP trước đây.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2014,thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP  ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối.

4.Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫnmột số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụngđất:

Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định và thu nộptiền sử dụng đất bao gồm :

        Xác đinh tiền sửdụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

        Xác định tiền sửdụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đổi với tổ chứckinh tế;

        Xác định tiền sửdụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sửdụng đất sang đất ở;

        Phân bổ tiền sử dụngđất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà ở ;

        Xác định hạn mứcgiao đất ở để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nướccho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất;

        Xác định tiền sửdụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ởcó nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014;

Thông tư hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm tiền sử dụngđất, hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Hướng dẫn chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh trướckhi thông tư có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014 vàthay thế cho thông tư 117/2004/TT-BTC, thông tư 70/2006/TT-BTC, thông tư 93/2011/TT-BTC.

5.Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 do Bộ Tàichính ban hành hướng dẫn một số điều chủa nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước :

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định thu nộp tiền thuêđất, thuê mặt nước; miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lýchuyển tiếp. Cụ thể như sau :

Đối với việc xác địnhtiền thuê đất có các nội dung sau :

        Xác định đơn giathuê đất đối với các trường hợp : trả tiền thuê đất hàng năm không qua đấu giá,trả tiền thuê đất một lần không qua đấu giá, xác định giá khởi điểm để đấu giáquyền sử dụng đất thuê;

        Hướng dẫn các xácđịnh diện tích phải nộp tiền thuê đất;

        Xác định tiềnthuê đất;

        Hướng dẫn việc xửlý, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

        Quy định trìnhtự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất.

Ngoài ra thông tư còn hướng dẫn việc xác định thu nộp tiền thuê đất xâydựng công trình ngầm, tiền thuê đất có mặt nước, thuê mặt nước.

Thông tư quy định việc áp dụng miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Hồ sơ, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, cách xác định tiền thuêđất trong trường hợp được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số vấn đề cụ thể.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014.

6.Công vănsố 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 do Tổng cục thuế ban hành giới thiệu nội dung mớicủa Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN:

Văn bản này tổng hợp một số nội dung mới tạithông tư 78/2014/TT-BTC so với Thông tư 123/2012/TT-BTC bao gồm :

        Vềphương pháp tính thuế TNDN ;

        Vềviệc xác định thu nhập tính thuế quy định tại điều 4;

        Vềviệc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1, điều5;

        Vềthời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2,điều 5;

        Vềviệc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp quyđịnh tại khoản 3, điều 5;

        Vềcác khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1,điều 6;

        Vềcác khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2,điều 6;

        Vềcác khoản thu nhập khác quy định tại điều 7;

        Vềthu nhập miễn thuế quy định tại điều 8;

        Vềviệc xác định lỗ và chuyển lỗ quy định tại điều 9;

        Vềviệc trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp quy địnhtại điều 10;

        Thuếsuất thuế TNDN quy định tại điều 11;

        Vềthuế TNDN từ chuyển vốn quy định quy định tại điều 14;

        Vềthuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại điều 15;

        Vềđiều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại điều 18;

        Vềthuế suất ưu đãi quy định tại điều 19;

        Ưuđãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại điều 20;

 

II. LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM :

1.     Luật số46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc Hội về sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Bảo hiểm y tế:

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số25/2008/QH12 về Bảo hiểm ý tế, bao gồm các nội dung sau :

        Đối tượng thamgia bảo hiểm y tế;

        Mức đóng và tráchnhiệm đóng bảo hiểm y tế, theo đó mức đóng tối đa là 6%  tiền lương tháng;

        Phương thức đóngbảo hiểm y tế ;

        Mức hưởng bảohiểm y tế;

        Cơ sở khám chữabện bảo hiểm y tế

        Thanh quyết toánchi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

        Phân bổ và sửdụng quỹ bảo hiểm y tế.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

III.           LĨNH VỰC KHÁC :

1.     Luật số 50/2014/QH13ngày 18/6/2014 của Quốc Hội về xây dựng :

Một trong những điểm mới của Luật này là bổ sung mộtsố công trình được miễn Giấy phép xây dựng, điển hình như:

        Công trình xâydựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạchchi tiết 1/500 đã được thẩm định thiết kết xây dựng;

        Nhà ở thuộc dự ánphát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diệntích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt;

        Công trình sửachữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài nhưng không tiếp giáp với đườngđô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật này,chủ đầu tư bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình đối với các công trình sau: cóảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặcthù; công trình có điều kiện thi công xây dựng phức tạp.

Đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng bắt buộc phảimua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đối với công việc khảo sát xâydựng, thiết kế xây dựng cho công trình xây dựng từ cấp II trở lên

Riêng nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm chongười lao động thi công trên công trường

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này cóhiệu lực.

2. Luật số51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc Hội về Luật Phá sản

Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn,thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảotoàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt độngkinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản và được ápdụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lậptrên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và thaythế cho Luật số 21/2004/QH11 .

3.Luật số53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 của Quốc Hội về Luật công chứng

Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hànhnghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhànước về công chứng

Một trong những điểm mới của Luật này là thu hẹp loạihình hoạt động đối với Văn phòng công chứng. Theo đó, Văn phòng công chứng chỉđược tổ chức và hoạt động dưới loại hình Công ty hợp danh, không được hoạt độngdưới loại hình Doanh nghiệp tư nhân như quy định  tại Luật Công chứng số 82/2006/QH11.

Ngoài ra, Luật này còn bổ sung thêm một số hành vi cấmđối với công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng, điển hình như:

        Quảng cáo trêncác phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình;

        Mở chi nhánh, vănphòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hànhnghề công chứng;

        Công chứng viênđồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên hoặc kiêmnhiệm công việc thường xuyên khác;

        Công chứng viêntham gia quản lý doanh nghiệp ngoài tổ chức hành nghề công chứng; thực hiệnhoạt động môi giới, đại lý.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Luậtcông chứng số 82/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệulực.

4. Thôngtư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 do Bộ Khoa học công nghệ ban hành quyđịnh về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Thông tư này quy định về máy móc thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Điều kiện, thủ tục nhập khẩu máymóc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu.

Theo đó, điều kiện để máy móc thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng điều kiện có thời gian sử dụngkhông quá 5 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.Ngoài ra, thong tư còn hướng dẫn điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợpđặc biệt.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 .

Người sưu tầm tổng hợp

                                                                                    BùiThị Hợp

                                                                                   Uỷ viên BCH

                                                                Thành viên Ban NCPL và Tư vấn -VICA

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *