Nghiên cứu trao đổi

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẰM KIỂM SOÁT CHI HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Tiêu đề CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NHẰM KIỂM SOÁT CHI HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG LẬP Ngày đăng 2020-08-25
Tác giả Admin Lượt xem 369

Tổ chức công tác kế toán góp phần vào việc điều hành có hiệu quả mọi tình hình hoạt động phát sinh tại đơn vị, nhất là công tác kiểm soát các khoản chi hoạt động – nội dung dễ phát sinh sai sót tại các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sử dụng ngân sách Nhà nước nói riêng. Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán, nhằm kiểm soát chi hoạt động với mục đích cung cấp một cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu thực hiện tổ chức công tác kế toán phù hợp hơn đối với loại hình đơn vị này.
Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán, chi hoạt động, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.
Abstract
Structure of accounting and accounting organization contributes to the effective management of all the transactions arising at the unit, especially the control of operating expenses which usually content the errors occurred at non-business administrative units in general, state educational institutions based on the state budget in particular. During the past time, the situation of fraud and embezzlement has caused waste of state budget is massively distributed in many localities throughout the country. This article presents a number of factors that influence completing the structure of accounting and accounting organization to control operational expenses in order to provide a theoretical basis for further research into the implementation of this kind of research.
Keywords: Structure of accounting and accounting organization, operating expenses, state educational institutions

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh* – TS Bùi Quang Hùng* – * Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *