Tin trong nước

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN BỊ MẤT, HỎNG, CHÁY

Tiêu đề CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP HÓA ĐƠN BỊ MẤT, HỎNG, CHÁY Ngày đăng 2015-08-24
Tác giả Admin Lượt xem 254

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 3216/TCT-CS hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa
đơn bị mất, hỏng, cháy.

Theo đó, tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn bị mất,
hỏng, cháy phải báo cáo các hóa đơn bị mất, hỏng, cháy theo mẫu số BC21/AC được
ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Báo cáo này gồm các nội dung sau: 

– Tên loại hóa đơn; 

– Mẫu số; 

– Ký hiệu hóa đơn;

– Số lượng; 

– Liên hóa đơn;

– Lý do mất, hỏng, cháy hóa đơn; 

– Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự
thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công văn 3216/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành
vào ngày 11/8/2015.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3216/TCT-CS
V/v:
hóa đơn mất, hỏng, cháy

Hà Nội, ngày 11 tháng
08 năm 2015

 

Kính
gửi:
 Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 46613/CT-QLAC ngày 20/7/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội
đề nghị hướng dẫn hồ sơ mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Thông tư số
39/2014/TT/BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường
hợp
 mất, cháy, hỏng hóa
đơn:

“Điều 24. Xử lý trong
trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

1. Tổ
chức
,
hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa
lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản
lý trực tiếp (mẫu số3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)
chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày
xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05)
trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn
được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán
hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc
người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và
người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa
đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của
người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có)
trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người
đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.
Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của
người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng
từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về
tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy,
hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba
là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba
do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán
hoặc người mua theo quy định. ”

Căn cứ mẫu số BC21/AC mẫu
báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số
39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014
của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên
và nội dung trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 46613/CT-QLAC nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như
sau:

Đối với hóa đơn bị mất,
hỏng, cháy đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Theo
hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC tổ
chức, hộ, cá nhân có hóa đơn bị mất, hỏng, cháy phải báo cáo các hóa đơn bị
mất, hỏng, cháy theo mẫu số BC21/AC: Báo cáo cháy, mất, hỏng hóa đơn (được ban
hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC gồm
các nội dung tên loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số lượng, liên hóa đơn,
lý do mất, hỏng, cháy hóa đơn và cam kết của đơn vị.

Do đó, đề xuất của Cục
Thuế TP. Hà Nội về việc căn cứ thủ tục hướng dẫn tại Thông tư số
78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để xử lý về hóa đơn mất, hỏng,
cháy do thiên tai, hỏa hoạn như kèm theo văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan
thuế trực tiếp quản lý giải trình về mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa
hoạn, Biên bản kiểm kê hóa đơn bị mất, cháy, hỏng do doanh nghiệp lập là chưa
phù hợp và tăng thủ tục hành chính cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để
Cục Thuế TP. Hà Nội được biết. Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng
mắc đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội báo cáo, đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế hướng
dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Vụ PC – BTC;
– Vụ PC, Vụ TVQT – TCT;
– Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phi Vân Tuấn

Theo Thuvienphapluat

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *