Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Công văn 504/HKT-QLHN V/v đăng ký hành nghề năm 2015.

Tiêu đề Công văn 504/HKT-QLHN V/v đăng ký hành nghề năm 2015. Ngày đăng 2015-07-09
Tác giả Admin Lượt xem 378

         Kính gửi:  Các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ kế toán

                                             – Các Cơ sở tư nhân hành nghề kế toán

         

– Căn cứ QĐ
47/2005/ QĐ – BTC, ngày 14/7/ 2005 của Bộ TC về việc Chuyển giao  cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc
quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán.

– Căn cứ quy định
tại khoản 2 và 3 của Thông tư số 72/2007/TT-BTC, ngày 27/6/2007 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, hàng năm trước
ngày 30/10 các doanh nghiệp dịch vụ kế toán và cá nhân hành nghề kế toán phải
đăng ký hành nghề cho năm sau.

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam hướng dẫn việc đăng
ký hành nghề kế toán năm 2015 cho các doanh nghiệp và các cơ sở tư nhân hành
nghề kế toán, như sau:

 1) Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký hành nghề
năm 2014,
hồ sơ đăng ký hành
nghề năm 2015 bao gồm:

    
03 bản Danh sách
đăng ký hành nghề kế toán năm 2015 (theo mẫu 03/KET);

    
01 bản Báo cáo
cập nhật kiến thức năm 2014 cho từng Kế toán viên hành nghề (theo mẫu 03/BCCNKT
quy định trong Công văn số 65/HKT-QLHN ngày 14/5/2008 của Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam
– đính kèm);

    
Các bản sao Giấy
chứng nhận cập nhật kiến thức năm 2014 của mỗi cá nhân
(Trường hợp các kế toán viên hành
nghề là người nước ngoài hoặc người có số giờ cập nhật khác với số giờ công
khai trên trang website của VICA);

    
Trường hợp DN có
tổ chức tự cập nhật kiến thức (10h), Đơn vị cần gửi kèm theo hồ sơ cập nhật
kiến thức gồm: Chủ đề đã cập nhật, thời điểm cập nhật, thời lượng cập nhật, báo
cáo viên, danh sách học viên dự cập nhật (như mẫu báo cáo số 4 kèm theo)

Trường hợp doanh nghiệp có người mới được cấp chứng
chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên hoặc do tuyển dụng mới thì
doanh nghiệp phải đăng ký danh sách bổ sung. Hồ sơ của cá nhân được bổ sung
phải đầy đủ giống như đăng ký lần đầu.

 

2) Đối với cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán đã đăng ký
hành nghề năm 2014
,
hồ sơ đăng
ký hành nghề năm 2015 bao gồm
:

    
02 đơn đăng ký
hành nghề kế toán năm 2015 có dán ảnh 3×4 (theo mẫu 01/KET);

    
01 bản Báo cáo
cập nhật kiến thức năm 2014 (theo mẫu 03/BCCNKT quy định trong Công văn số
65/HKT-QLHN, đính kèm);

    
Các bản sao Giấy
chứng nhận cập nhật kiến thức  năm 2014
của cá nhân.

3) Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sáp
nhập, chia tách, bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán … khi đăng ký
hành nghề kế toán lần đầu
phải nộp các hồ sơ sau:

          – 03 bản
danh sách đăng ký hành nghề kế toán năm 2015 (Theo mẫu 03/KET)

          – Bản
sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty.

          – Bản
sao công chứng (hoặc) có chữ ký và dấu xác nhận của giám đốc DN dịch vụ kế
toán) chứng chỉ hành nghề kế toán  hoặc
chứng chỉ Kiểm toán viên của từng người trong danh sách đăng ký hành nghề kế
toán;

          – 01
bản hợp đồng lao động của cá nhân với DN

        – 02
đơn đăng ký hành nghề kế toán (có dán ảnh 3×4) gửi DN dịch vụ kế toán và được
giám đốc Công ty xác nhận đủ điều kiện đăng ký (Mẫu 02 KET)

          – Quyết
định chấm dứt hợp đồng lao động ở DN trước (Nếu năm trước đã đăng ký hành nghề
ở DN dịch vụ kế toán, kiểm toán khác).

4) Đối với cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ
kế toán lần đầu
,
hồ sơ đăng ký
bao gồm
:

– 03 đơn đăng lý hành nghề kế toán năm 2015 có dán ảnh
3×4 (Mẫu 01KET)

– Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc
chứng chỉ kiểm toán viên

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế

– Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ở DN trước
(Nếu năm trước đã đăng ký hành nghề ở DN dịch vụ kế toán, kiểm toán khác) .

         – Bản
sao giấy chứng nhận được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên (đối với
người nước ngoài).

         

5) Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) không xác
nhận đăng ký hành nghề đối với kế toán viên hành nghề chưa cập nhật kiến thức
đủ 40 giờ/năm (gồm cả 10 giờ đơn vị tự tổ chức cập nhật), trừ trường hợp nghỉ
thai sản, ốm, hoặc có lý do đặc biệt khác, … thì phải có đơn trình bày của KTV
hành nghề và có xác nhận của Công ty kèm bản phô tô giấy chứng nhận, xác nhận
liên quan để Hội xem xét.

 Hồ sơ đăng ký gửi về:

Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam: số 192 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 15/11/2014
./.

 

 

 

Nơi nhận:

 – Như trên;

 – Vụ CĐKT&KT, BTC

 – Lưu: VT, QLHN.

       TM.BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng
Văn Thanh

 

 

 


Mẫu số 03/BCCNKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2014

Họ và
tên…………………………………………………………………………

                            Số chứng chỉ: (KTV, Kế toán
viên hành nghề):…………………………….
                                   
                            Mã số đăng ký hành nghề kế
toán:……………………………………………..

 Đơn vị công tác:……………………………………………………………………

 

TT

Các đợt CNKT

đã tham dự

Tên khoá

Ngày bắt đầu và
kết thúc

Đơn vị tổ chức

Giấy chứng nhận
số

Số giờ cập nhật
kiến thức

 

Lớp học tập trung

Hội thảo, toạ đàm

Tham gia giảng dạy, hướng
dẫn hội thảo, toạ đàm

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.…, ngày     tháng   
năm 200

                   Người hành
nghề kế toán

(Ký tên)

 

Ghi chú: Gửi kèm theo bản
photo các giấy chứng nhận, xác nhận…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số
02/CNKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN XIN HOÃN CHƯƠNG TRÌNH CNKT NĂM 2014

 

 

Kính gửi: Chủ tịch
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

 

 

Họ và tên:…………………………………………………………………….

Chứng chỉ số (Kiểm toán viên hoặc Kế toán viên hành nghề):………………

Mã số đăng ký hành nghề kế toán:…………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Trong năm 200x, tôi chưa hoàn thành đủ số giờ cập nhật kiến thức để đủ
điều kiện đăng ký hành nghề kế toán năm 200y.

Lý do: (Nêu lý do có bằng chứng đi kèm như nghỉ sinh thì có giấy khai
sinh của con (phôto), nghỉ ốm có giấy của bệnh viện (hoặc sổ y bạ bác sĩ đã ghi
ngày nhập viện, ngày ra viện- bản phôto)… và kèm theo báo cáo cập nhật kiến
thức trong năm 200x (mẫu 03/BCCNKT).

Tôi làm đơn này xin được tiếp tục đăng ký hành nghề kế toán năm 200y.

Tôi cam đoan trong năm 200y sẽ tham dự bổ sung cập nhật kiến thức cho
năm 200x để đảm bảo đủ số thời gian và nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu cập
nhật kiến thức cho năm tiếp theo.

 

 

Xác
nhận của doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu)

………., ngày  
tháng    năm 200

Người
hành nghề kế toán

(ký tên)

 


 

 


BiÓu
sè 01/KET

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

 

 

§¬n §¨ng ký hµnh
nghÒ kÕ to¸N
NĂM
2015

 

            KÝnh göi: Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam (VAA)

 

Hä vµ tªn (ch÷ in hoa)……………………….…………. Nam
……..N÷………………………………………

Ngµy
th¸ng n¨m sinh………………………………………………………………………………………………..

Quª
qu¸n (hoÆc quèc tÞch ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi):………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………


Chøng minh th­ (hoÆc hé chiÕu ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi)……………………………………….

Ngµy
cÊp………………….N¬i cÊp (TØnh/Thµnh phè)………………………………………………………….

GiÊy
chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè:…………………Ngµy cÊp…………………………………..

C¬ quan cÊp:………………………………………………………………………………………………………………….

§Þa chØ V¨n phßng:………………………………………………………………………………………………………..

§iÖn
tho¹i:…………….Fax:…………..Email…………….Website…………………………………….. …….

Tr×nh ®é chuyªn m«n:

Tèt nghiÖp: §¹i häc:…………………Chuyªn ngµnh:……………………..N¨m:…………………………

                  
§¹i häc:………………….Chuyªn ngµnh:………… …………N¨m:…………………………..

Häc vÞ:……………….N¨m:…………Häc hµm:…………………………..N¨m:………………………………

Chøng chØ hµnh nghÒ (kÕ to¸n, kiÓm
to¸n)sè:………………………………Ngµy……………………..

Qu¸ tr×nh lµm viÖc:

Thêi gian tõ….®Õn…..

C«ng viÖc, chøc vô

N¬i lµm viÖc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T«i
xin ®¨ng ký hµnh nghÒ kÕ to¸n c¸ nh©n vµ cam ®oan chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c
quy ®Þnh ®èi víi ng­êi hµnh nghÒ kÕ to¸n t¹i LuËt KÕ to¸n, NghÞ ®Þnh sè
129/2004/N§-CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi
thµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong ho¹t ®äng kinh doanh vµ Th«ng
t­ sè 72/2007/TT-BTC, ngµy 27/6/2007 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn viÖc ®¨ng ký vµ
qu¶n lý hµnh nghÒ kÕ to¸n.

KÝnh
®Ò nghÞ xem xÐt, chÊp thuËn.

 

Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam
x¸c nhËn

¤ng/Bµ………………………………..

®· ®¨ng ký hµnh nghÒ kÕ to¸n n¨m….…..t¹i VAA

Hà Nội, ngày,… tháng,… năm 20…

Chñ tÞch Héi

(Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

 

 

…………., ngµy…..th¸ng…..n¨m
200……

Ng­ười lµm ®¬n

(Ch÷ ký, hä tªn)

Ghi chú:   – 
Biểu này dùng cho cá nhân đăng ký hành nghề kế toán

         –  Đơn này lập thành ba bản, sau khi được Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam xác  nhận, 01
bản lưu tại VAA, 01 bản gửi cho Bộ Tài chính, 01 bản gửi cho cá nhân.

 

 

 

 


BiÓu
sè 02/KET

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

 

 

§¬n §¨ng ký hµnh
nghÒ kÕ to¸n
NĂM
2015

 

            KÝnh göi: ¤ng/Bµ………………………………………………………..

                                   Gi¸m
®èc c«ng ty…………………………………………..                                 

 

Hä vµ Tªn (ch÷ in hoa):……………………….………Nam: ……..N÷:……………………………………….

Ngµy
th¸ng n¨m sinh:………………………………………………………..                                              

Quª
qu¸n (hoÆc quèc tÞch ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi):………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

HiÖn ®ang lµm viÖc t¹i:………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tr×nh ®é chuyªn m«n:

Tèt nghiÖp: §¹i häc:…………………Chuyªn ngµnh:………………..N¨m:………………………………

                  
§¹i häc:………………….Chuyªn ngµnh:……………….N¨m:………………………………..

Häc vÞ:………………….N¨m:……….Häc hµm:……………………N¨m:……………………………………..

Chøng chØ hµnh nghÒ (kÕ to¸n, kiÓm to¸n)
sè:……………………….Ngµy:…………………………..

§iÖn tho¹i…………………………….

Qu¸ tr×nh lµm viÖc:

Thêi gian tõ….®Õn…..

C«ng viÖc, chøc vô

N¬i lµm viÖc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi xem xét có đủ điều kiện, tôi xin đăng ký hành nghề kế toán trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán của công ty 

Cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với
hành nghề kế toán tại Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ – CP, ngày
31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh và Thông tư số 72/2007/TT –
BTC, ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành
nghề kế toán.

Kính đề nghị Ông/Bà giám đốc xem xét, chấp thuận.

 

X¸c nhËn cña doanh nghiÖp

Ng­êi hµnh nghÒ kÕ to¸n nãi trªn
®ñ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ kÕ to¸n trong n¨m…….

……….,
ngµy…..th¸ng…n¨m 200……

Giám đốc công ty

(Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

 

…………., ngµy…..th¸ng…..n¨m
200……

Ng­ười lµm ®¬n

(Ch÷ ký, hä tªn)

 

 

 

Ghi chó: MÉu nµy dïng cho nh÷ng ng­êi
hµnh nghÒ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp kÕ to¸n, doanh nghiÖp kiÓm to¸n, doanh
nghiÖp kh¸c cã cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n göi cho Gi¸m ®èc doanh nghiÖp n¬i cã c¸
nh©n ®ang lµm viÖc.

– Khi doanh nghiÖp ®¨ng ký
hµnh nghÒ kÕ to¸n víi VAA, ®¬n nµy ®­îc göi kÌm theo víi biÓu 03/KET.


Tªn doanh nghiÖp:……….

§Þa chØ …………………..


BiÓu
sè 03/KET

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa
ViÖt Nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

Danh s¸ch ®¨ng ký
hµnh nghÒ kÕ to¸n n¨m 2015

           

KÝnh göi: Héi KÕ
to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam

 

C«ng ty
……………………….…………..®¨ng ký Danh s¸ch ng­ười hµnh nghÒ kÕ to¸n trong n¨m……………như­
sau:

 

TT

Hä vµ tªn

N¨m sinh

Quª qu¸n

(quèc
tÞch)

Chøng chØ
kÕ to¸n viªn hµnh nghÒ hoÆc chøng chØ KTV

Thêi h¹n
®¨ng ký hµnh nghÒ kÕ to¸n

Nam

Sè chøng chØ

Ngµy

§Õn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C«ng ty xin chÞu
tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông ng­êi ®¨ng ký hµnh nghÒ kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh
hiÖn hµnh cña Nhµ n­ước.

 

Héi KÕ to¸n vµ
KiÓm to¸n ViÖt Nam (VAA) x¸c nhËn:

Danh s¸ch ng­êi hµnh nghÒ kÕ to¸n nãi trªn ®· ®¨ng ký hµnh nghÒ kÕ
to¸n n¨m
….…………..
t¹i VAA.

Hµ Néi, ngµy…..th¸ng.…n¨m 200……

                                                               Chủ tịch Hội

(Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

 

…………., ngµy…..th¸ng…..n¨m
200……

Giám đốc công ty

(Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)

 

Ghi chó: – Danh s¸ch
nµy ®­îc göi theo hå s¬ cña tõng c¸ nh©n cã tªn trong danh s¸ch ®¨ng ký hµnh
nghÒ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp lÇn ®Çu. Danh s¸ch nµy lËp thµnh 03 b¶n: 01 b¶n
l­u t¹i VAA, 01 b¶n göi Bé Tµi chÝnh, 01 b¶n göi cho doanh nghiÖp.

          – 
Tr­êng hîp ®¨ng ký lÇn thø hai hoÆc ®¨ng ký bæ sung còng sö dông mÉu nµy
vµ ghi thªm ch÷ “Bæ sung”.

 


 

Tªn
doanh nghiÖp:……….

§Þa
chØ …………………..


BiÓu sè 04

 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

B¸O C¸O Tù CËP
NHËT KIÕN THøC N¡M 2014

           

 

STT

Néi dung ®· cËp nhËt

Thêi ®iÓm cËp nhËt (ngµy, th¸ng, n¨m)

Thêi l­îng cËp nhËt (giê)

Hä tªn vµ chøc vô
b¸o c¸o viªn

Danh s¸ch kÕ to¸n
viªn hµnh nghÒ tham dù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó: – C¸c hå s¬
cËp nhËt nãi trªn, ®¬n vÞ ph¶i l­u ®Ó xuÊt tr×nh khi VAA kiÓm tra chÊt l­îng
dÞch vô)

 

 

 

…………., ngµy…..th¸ng…..n¨m
200……

giám đốc công ty

(Ch÷ ký, hä tªn, ®ãng dÊu)


 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *