Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Công văn số 625/HKT-QLHN ngày 09/03/2015 về việc công khai lần 2 danh sách hành nghề kế toán năm 2015 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

Tiêu đề Công văn số 625/HKT-QLHN ngày 09/03/2015 về việc công khai lần 2 danh sách hành nghề kế toán năm 2015 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam) Ngày đăng 2015-07-09
Tác giả Admin Lượt xem 276

Kính
gửi
: – Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ;

     – Sở
Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố;

     – Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 55 của Luật Kế toán ngày
17/6/2003; Khoản 1, 2 Điều 46 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán
áp dụng trong hoạt động kinh doanh; Điểm 1, Điều 1 Quyết định số
47/2005/QĐ-BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao
cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam việc quản lý hành nghề kế toán; Điểm 4.6,
Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Theo những quy định trên những doanh
nghiệp kế toán có ít nhất 2 người (hoặc cá nhân hành nghề kế toán) có chứng chỉ
hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy
đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều
kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người
không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và
thông báo công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế
toán), không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài
chính) và không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thông
báo công khai lần 02 Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký hành nghề
kế toán và được VAA xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán năm 2015 và
danh sách doanh nghiệp/cá nhân báo giảm sau khi đã đăng ký hành nghề năm 2014
(danh sách kèm theo).

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đề
nghị Quý cơ quan hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các quy định trên
và không chấp nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, đơn vị do các cá
nhân, doanh nghiệp không có tên trong danh sách thông báo công khai nói trên
ký./.

 

 

Nơi nhận:

Nh­­ư trên;

Các cty có tên trong danh sách;

Bộ Tài chính (Vụ CĐKT&KT, TC Thuế, UBCKNN, Cục
TCDN, Vụ HCSN;

Trang web của BTC, VAA;

Tạp chí Kế toán (để đăng tin);

Hội Kiểm toán
viên hành nghề;

Hội Kế toán TP Hồ
Chí Minh;

Chi hội Kế toán
hành nghề VN


L­­ưu: VT, QLHN.

TM
BCH TRUNG ƯƠNG
 HỘI
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CHỦ
TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

      PGS TS Đặng Văn Thanh

 

 
Danh sach cong khai lan 2 nam 2015.xls

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *