Hoạt động hội

Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 4/2022, 223)

Tiêu đề Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 4/2022, 223) Ngày đăng 2022-06-30
Tác giả Admin Lượt xem 847

       Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-BNV đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng và là bước ngoặt của quá trình phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.

       Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được Đại hội III nhiệm kỳ 2005 – 2009 biểu quyết thông qua; được Đại hội IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014 sửa đổi, bổ sung; tại Đại hội đại biểu toàn quốc VAA lần thứ VI đã biểu quyết và nghị quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Vị thế và vai trò của Hiệp hội với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp, đã được khẳng định và nâng cao. Hiệp hội và các hội viên cần làm tất cả mọi việc để xứng đáng với vị thế mới, vai trò mới và sự kỳ vọng của xã hội về sự minh bạch, tin cậy của thông tin kinh tế tài chính.

     Tạp chí xin giới thiệu những nội dung cần quan tâm của Điều lệ Hiệp hội, những nhận thức mới và những giải pháp cần triển khai, để triển khai Điều lệ. Trong số này, xin giới thiệu về tổ chức hoạt động của Hiệp hội, để đảm bảo cho tổ chức nghề nghiệp phát triển bền vững và ngày càng nâng cao về chất lượng.

Từ khóa: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán, VAA, tổ chức hoạt động, Ban Chấp hành.


     Tiếp theo Tạp chí số tháng 3/2022, đã nêu những quy định của Điều lệ Hiệp hội, về cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, gồm:

  1. Đại hội của Hiệp hội.
  2. Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội.
  3. Ban Thường vụ (BTV) Hiệp hội.
  4. Ban Kiểm tra Hiệp hội.
  5. Văn phòng Hiệp hội.
  6. Các Ban Chuyên môn.
  7. Các Đơn vị trực thuộc.
  8. Các Tổ chức thành viên.

     Trong số tháng 3/2022 đã trình bày khá chi tiết về Đại hội Hiệp hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Trong Tạp chí lần này, giới thiệu các quy định của Điều lệ về BCH Hiệp hội, cơ quan điều hành các hoạt động của Hiệp hội.

Thứ hai, BCH Hiệp hội

      BCH Hiệp hội do Đại hội Hiệp hội bầu, trong số các hội viên của Hiệp hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn UV BCH, do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của BCH cùng với nhiệm kỳ Đại hội. Đối với hội viên là tổ chức khi được bầu làm UV BCH Hiệp hội thì người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, đó là UV BCH Hiệp hội.

Theo quy định của Điều lệ, BCH Hiệp hội có những nhiệm vụ và quyền hạn:

       (1) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội.

       (2)  Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội.

       (3) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động hàng năm của Hiệp hội.

       (4) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Ban hành quy chế hoạt động của BCH Hiệp hội, Ban Kiểm tra, cơ quan Thường trực Hiệp hội; quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội; quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

        (5) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, UV BTV Hiệp hội, bầu bổ sung UV BCH Hiệp hội, Ban Kiểm tra. Số UV BCH Hiệp hội bầu bổ sung không quá 1/3 (một phần ba) so với sô lượng UV BCH Hiệp hội đã được Đại hội quyết định.

Theo quy định của Điều lệ, BCH Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc sau đây:

      Một là, BCH Hiệp hội hoạt động theo quy chế của Hiệp hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; BCH các nhiệm kỳ, trong đó có BCH nhiệm kỳ VI đã thảo luận và thông qua quy chế làm việc của BCH.

      Hai là, BCH Hiệp hội họp định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 2/3 (hai phần ba) tổng sổ UV BCH Hiệp hội. Trên thực tế, BCH Khóa VI đã họp 7 kỳ, trong gần 3 năm qua, do có nhiều công việc đột xuất cần thảo luận và nghị quyết. Đặc biệt là, thảo luận và nghị quyết về việc miễn nhiệm UV Thường vụ, UV BCH theo nguyên vọng cá nhân, bầu bổ sung UV Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội.

     Ba là, các cuộc họp của BCH Hiệp hội là hợp lệ, khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) UV BCH Hiệp hội tham gia dự họp. BCH Hiệp hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Việc quy định hình thức biểu quyết do BCH quyết định; hội viên nhận được yêu cầu lấy ý kiến trong thời hạn theo quy định, quá thời hạn không nhận được văn bản phản hồi thì xem như là ý kiến thống nhất. Trên thực tế, do nhiều lý do, nhiều UV BCH không thể tham dự cuộc họp hoặc do tình hình dịch bênh Covid-19, một số cuộc họp đã phải họp trực tuyến hoặc không có sự tham dự đầy đủ các UV BCH. Hiệp hội đã chủ động lấy ý kiến của các UV BCH qua email.

     Bốn là, các nghị quyết, quyết định của BCH Hiệp hội được thông qua, khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số UV Hiệp hội dự họp biểu quyết tán thành.

Thứ ba, BTV Hiệp hội

    Điều 16 của Điều lệ quy định về BTV cơ quan lãnh đạo thường trực của Hiệp hội. BTV Hiệp hội do BCH bầu trong số các UV BCH. BTV gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và một số UV; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn UV BTV do BCH quyết định nhưng không quá 1/2 (một phần hai) số lượng UV BCH đã được Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của BTV cùng với nhiệm kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ VI có 14 UV Thường vụ, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Điều lệ quy định, BTV có các quyền hạn và nhiệm vụ

    Một là, thay mặt BCH triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định của BCH; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp BCH.

    Hai là, chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp BCH.

    Ba là, quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của BCH; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội; kết nạp và khai trừ hội viên ra khỏi Hiệp hội.

Điều lệ cũng quy định nguyên tắc hoạt động của BTV

     Nguyên tắc thứ nhất, BTV hoạt động theo quy chế do BCH ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

     Nguyên tắc thứ hai, BTV mỗi kỳ họp, 06 (sáu) tháng một lần, có thể họp bất thường, khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số UV BTV.

     Nguyên tắc thứ ba, các cuộc họp của BTV là hợp lệ, khi có trên 1/2 (một phần hai) UV BTV tham gia dự họp. BTV có thể biểu quyết, bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do BTV quyết định.

     Nguyên tắc thứ tư, các nghị quyết, quyết định của BTV được thông qua, khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số UV BTV dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp, số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

                                                                (Còn nữa)

  • theo Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *