Hoạt động hội

Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI – VĂN PHÒNG HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 5/2022, 224)                      

Tiêu đề Điều lệ Hiệp hội – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI – VĂN PHÒNG HIỆP HỘI (Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số Tháng 5/2022, 224)                       Ngày đăng 2022-07-01
Tác giả Admin Lượt xem 760

Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-BNV đổi tên “Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA” thành “Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam – VAA) và phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng và là bước ngoặt của quá trình phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam được Đại hội III nhiệm kỳ 2005 – 2009 biểu quyết thông qua, được Đại hội IV nhiệm kỳ 2009 – 2014 sửa đổi, bổ sung. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc VAA lần thứ VI đã biểu quyết và nghị quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Vị thế và vai trò của Hiệp hội, với tư cách là một tổ chức nghề nghiệp đã được khẳng định và nâng cao. Hiệp hội và các hội viên cần làm tất cả mọi việc để xứng đáng với vị thế mới, vai trò mới và sự kỳ vọng của xã hội, về sự minh bạch, tin cậy của thông tin kinh tế tài chính.

Tạp chí xin giới thiệu những nội dung cần quan tâm của Điều lệ Hiệp hội, những nhận thức mới và những giải pháp cần triển khai, để triển khai Điều lệ. Trong số này, xin giới thiệu về tổ chức hoạt động của Hiệp hội, để đảm bảo cho tổ chức nghề nghiệp phát triển bền vững và ngày càng nâng cao về chất lượng, trong đó tập trung trình bày các quy định về BKT và Văn phòng Hiệp hội.

Từ khóa: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán, VAA, tổ chức hoạt động, Văn phòng Hiệp hội, Ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn.


         Tạp chí số Tháng 3 và Tháng 4/2022 đã trình bày những quy định của Điều lệ Hiệp hội về cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, bao gồm:

 1. Đại hội của Hiệp hội.
 2. Ban Chấp hành Hiệp hội (BCH).
 3. Ban Thường vụ Hiệp hội (BTV).
 4. Ban Kiểm tra Hiệp hội (BKT).
 5. Văn phòng Hiệp hội.
 6. Các ban chuyên môn.
 7. Các đơn vị trực thuộc.
 8. Các tổ chức thành viên.

     Tạp chí đã trình bày khá chi tiết về Đại hội Hiệp hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, về BCH Hiệp hội và BTV Hiệp hội. Trong số này, Tạp chí giới thiệu các quy định của Điều lệ về BKT, Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hiệp hội.

Thứ tư, BKT của Hiệp hội

      Điều lệ quy định, BKT Hiệp hội do Đại hội bầu. BKT gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên. Đại hội quyết định số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên BKT. Đại hội nhiệm kỳ VI đã bầu BKT gồm 05 thành viên, trong đó chỉ có 02 thành viên làm việc tại Văn phòng Hiệp hội có 03 thành viên thực hiện nhiệm vụ, theo cơ chế kiêm nhiệm.

Nhiệm kỳ của BKT cùng với nhiệm kỳ Đại hội

Điều lệ quy định, BKT có 03 nhiệm vụ và quyền hạn:

     – Một là, bầu trưởng ban và phó trưởng BKT. Trong nhiệm kỳ này, Trưởng BKT là T.S. Nguyễn Chí Trang, Ủy viên Thường vụ BCH, Chánh Văn phòng TW  Hiệp hội.

     – Hai là, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết, Quyết định của BCH, BTV, các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, hội viên.

    – Ba là, xem xét, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hiệp hội.

BKT của Hiệp hội hoạt động tuân thủ 05 nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc thứ nhất, BKT hoạt động theo nguyên tắc độc lập, làm việc theo chế độ tập thể.
 • Nguyên tắc thứ hai, chịu trách nhiệm trước Hiệp hội, về công tác kiểm tra của Hiệp hội.
 • Nguyên tắc thứ ba, hoạt động theo quy chế do BCH ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 • Nguyên tắc thứ 4, BKT mỗi năm họp 02 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của trưởng BKT Hiệp hội hoặc trên 1/2 tổng số ủy viên BKT. Hình thức họp tập trung hoặc trực tuyến qua mạng điện tử.
 • Nguyên tắc thứ năm, các quyết định của BKT được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên BKT dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Trưởng BKT.

Thứ năm, Văn phòng Hiệp hội và Văn phòng đại diện của Hiệp hội

     Điều lệ quy định, văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn của Hiệp hội là cơ quan giúp việc BCH, BTV và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch Hiệp hội hoặc phó chủ tịch Hiệp hội được chủ tịch phân công; được tổ chức và hoạt động theo quy chế do BCH, BTV Hiệp hội ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội, quy chế làm việc của BCH, BTV. Việc thành lập và bổ nhiệm nhân sự văn phòng, các ban chuyên môn của Hiệp hội do BTV đề nghị chủ tịch Hiệp hội quyết định.   

     Văn phòng đại diện Hiệp hội là cơ quan trực thuộc Hiệp hội, giúp việc cho Hiệp hội, được thành lập ở các địa phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội. Hiện nay, Hiệp hội có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là văn phòng đại diện cho Chi hội Kế toán viên hành nghề.

      Nhân viên văn phòng, văn phòng đại diện, các ban chuyên môn của Hiệp hội được tuyển dụng, quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ Luật lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Do hạn chế về điều kiện làm việc và phải tự chủ về kinh phí hoạt động nên số người làm việc tại Văn phòng Hiệp hội thường trên dưới 10 người, khóa nhiều nhất là 15 người.

      Riêng nhiệm kỳ VI (2019 – 2020) có 13 người, trong đó tại Văn phòng Hà Nội có 11 người, văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh có 02 người. 06 cán bộ văn phòng là những chuyên gia đầu ngành kế toán, kiểm toán đã từng công tác ở các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp, đã nghỉ hưu, tự nguyện tham gia công tác Hiệp hội.

     Tham gia lãnh đạo Hiệp hội có nhiều người đã từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Viện trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của Bộ Tài chính, của Kiểm toán Nhà nước; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng…

     Làm việc tại văn phòng Hiệp hội, những cán bộ này được giao nhiệm vụ đảm nhiệm những cương vị quan trọng chủ chốt của Hiệp hội, như: chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký, ủy viên thường vụ của Hiệp hội, chánh văn phòng, phụ trách các tổ chức thành viên và trưởng các ban chuyên môn, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ kế toán trưởng; chủ tịch, phó chủ tịch chi hội kế toán viên hành nghề; giám đốc, phó giám đốc trung tâm tư vấn, nghiên cứu và đào tạo; tổng biên tập, phó tổng biên tập, trưởng ban biên tập Tạp chí. Mỗi cán bộ văn phòng phải đảm nhận nhiều công việc. Có cán bộ phải làm hai, ba, thậm chí 04 cương vị lãnh đạo hoặc phụ trách các tổ chức khác nhau. Những cán bộ làm việc tự nguyên này không hưởng lương cố định và các chế độ bảo hiểm mà chỉ nhận khoản thù lao mang tính chất bồi dưỡng, các khoản tiền thưởng tùy theo khả năng tài chính của Hiệp hội.

     Làm việc tại Văn phòng có 07 cán bộ được tuyển dụng theo hợp đồng lao động đài hạn, làm việc theo chế độ lao động của Nhà nước và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động về lương, bảo hiểm xã hội, tiền thưởng… theo Luật Lao động và theo quy chế hoạt động của Hiệp hội.

     Nhiều cán bộ được Hiệp hội tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng… Sau một thời gian đã trưởng thành đảm nhận khá tốt các công việc. Có cán bộ đã được bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng, phó tổng biên tập và tham gia BTV, BCH Hiệp hội. Cũng có không ít cán bộ đã trưởng thành và được tạo điều kiện chuyển công tác, được tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước như Khoa bạc Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, các ngân hàng và các cơ quan Báo, Tạp chí…

     Về cơ cấu tổ chức của văn phòng Hiệp hội, có văn phòng Hiệp hội và 05 tổ chức trực thuộc gồm: Văn phòng; Ban Tư vấn và kiểm soát hành nghề; Trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Chi hội Kế toán viên hành nghề; Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

     Các tổ chức trực thuộc phần lớn có tư cách độc lập tương đối, tự chủ và tự chịu trách nhiệm cũng như sự chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội.

      Tap chí Kế toán và Kiểm toán; Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán; Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc là những tổ chức trực thuộc có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

       Tiền thân là Tạp chí Kế toán thành lập từ năm 1996, đã duy trì đều đặn tử 3 tháng 1 số, lên 2 tháng một số và gần 20 năm nay, đã phát hành đều đặn hàng tháng với hàng nghìn bản, 150 trang mỗi số, với hình thức ngày càng được cải tiến và nội dung ngày càng phong phú. Có thể nói, Tạp chí có chất lượng tốt và là một tạp chí khoa học uy tín trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán Việt Nam. Tạp chí đã hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo chủ trương của Nhà nước. Tạp chí đang tích cực cho hoạt động của Tạp chí Kế toán và Kiểm toán điện tử.

Câu là bộ Kế toán trưởng toàn quốc

        Được thành lập từ năm 1989, hiện có hơn 600 hội viên trong cả nước, đã qua 7 kỳ đại hội, đã và đang hoạt động rất hiệu quả, đóng góp tích cực và quảng bá nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Nâng cao năng lực trình độ cho hội viên, đóng góp tích cực có hiệu quả vào phát triển kế toán, kiểm toán nước nhà.

Chi hội Kế toán hành nghề (VICA)

       Thành lập năm 2012, đang chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm thành lập. là tổ chức nghề nghiệp thành lập muộn nhưng đã sớm định hành là tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao, Chi hội đã phát triển nhanh và đóng góp tích cực vào phát triển thị trường dịch vụ kế toán của Việt Nam.

        Ngoài BKT do Đại hội bầu gồm 05 thành viên, BCH TW Hiệp hội cũng quyết định thành lập 05 ban chuyên môn: Ban Nghiên cứu khoa học và đào tạo; Ban Tư vấn và phẩn biện; Ban Hội viên, Ban Thông tin truyền thông; Ban Đối ngoại. Mỗi Ban có từ 10 – 15 thành viên, do 01 Ủy viên Thường vụ làm trưởng ban và 02 hoặc 03 phó trưởng ban là Ủy viên BCH Hiệp hội. Hiệp hội có Hội đồng Thi đua Khen thưởng gồm 15 thành viên.

       Chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động các Ban, của Hiệp hội đều được xây dựng và phê duyệt của BTV hoặc BCH. Trên thực tế, phần lớn các thành viên các ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên chủ yếu dựa vào lòng nhiệt tình, yêu nghề cùng với tinh thần, trách nhiệm của từng thành viên.

       Theo quy định của Điều lệ, kinh phí hoạt động của văn phòng, vãn phòng đại diện và các ban chuyên môn của Hiệp hội do Tổng Thư ký Hiệp hội dự trù trình BTV Hiệp hội phê duyệt.

(Còn nữa)

 • theo Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *