Tin trong nước

Hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Tiêu đề Hướng dẫn mới về chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ Ngày đăng 2014-10-17
Tác giả Admin Lượt xem 319

 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Theo đó, Thông tư quy định, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộtài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành;phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh, quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân đối với từng trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản,tiền vốn.

Công ty chứng khoán phải quản lý vốn, tàisản của công ty chứng khoán tách biệt với vốn, tài sản của khách hàng; khôngđược chiếm dụng vốn, tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức; Tuân thủ cáchạn chế về vay nợ, cho vay, đầu tư theo quy định pháp luật về thành lập, tổchức và hoạt động công ty chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo việcquản lý độc lập và tách biệt tài sản của từng quỹ, từng công ty đầu tư chứngkhoán, vốn và tài sản của khách hàng ủy thác và tài sản của chính công ty quảnlý quỹ; Vốn kinh doanh dành cho hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lýquỹ phải từ nguồn vốn chủ sở hữu, nghiêm cấm việc công ty quản lý quỹ sử dụngvốn huy động để đầu tư tài chính; Tuân thủ quy định về trách nhiệm và nghĩa vụcủa công ty quản lý quỹ, hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ theoquy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Thông tư cũng quy định về điều kiện đểtrích lập dự phòng, cụ thể:

Các loại chứng khoán được công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ ghi nhận theo giá gốc theo quy định của pháp luật vềkế toán. 

Các loại chứng khoán được tự do mua, bántrên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính có giá thực tế trên thịtrường giảm so với giá hạch toán trên sổ sách kế toán.

Chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theoquy định của pháp luật và cổ phiếu quỹ không được trích lập dự phòng giảm giá.

Về dự phòng tổn thất cáckhoản đầu tư tài chính dài hạn, Côngty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cáckhoản đầu tư tài chính dài hạn theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp;Thời điểm trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn làcuối kỳ kế toán khi lập báo cáo tài chính năm. 

Về phân phối lợi nhuận, Thông tư quyđịnh, lợi nhuận thực hiện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sau khibù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộpthuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối như sau:

Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điềulệ; khi số dư bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

Trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính vàrủi ro nghiệp vụ; khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ thì không trích nữa.

Việc phân chia lợi nhuận còn lại do Đạihội cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản lýquỹ quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 21 tháng 11 năm 2014 và được áp dụng kể từ năm tài chính 2014 và thay thếThông tư số 11/2000/TT-BTC ngày 1/2/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quảnlý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn.

 

TT

Theo www.mof.gov.vn

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *