Văn bản của VAA

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN (HOẶC HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN) TỈNH, THÀNH PHỐ

Tiêu đề HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN (HOẶC HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN) TỈNH, THÀNH PHỐ Ngày đăng 2015-11-25
Tác giả Admin Lượt xem 1375
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
Số  902/ CV-HKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
`                               Hà Nội, ngày  23   tháng  11    năm 2015

                                             
                                  Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh

Để việc thành lập Hội Kế toán các tỉnh được thuận lợi, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập như sau

                                                  HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, THỦ TỤC THÀNH LẬP
                             HỘI KẾ TOÁN (HOẶC HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN) TỈNH, THÀNH PHỐ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2. Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội Vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ;
3. Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV ngày 21/09/2009.
II. THỦ TỤC
1. Thành lập “Ban vận động thành lập Hội”:
– Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội: Gửi Sở Tài chính Tỉnh (Thành phố) để Sở Tài chính ra QĐ công nhận (mẫu số 1)
Mau so 1- Don xin cong nhan Ban VD thanh lap hoi tinh, TP.doc
– Kèm theo đơn đề nghị công nhận Ban vận động (gửi Sở Tài chính), có:
+ Sơ yếu lý lịch của trưởng ban vận động (mẫu số 2);
Mau so 2- So yeu ly lich Truong ban VD.doc
+ Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập Hội: Số lượng thành viên ít nhất 5 người (mẫu số 3)
Mau so 3- Danhsach Ban van dong.xls
2. Sau khi được công nhận, ban vận động thành lập Hội thực hiện các công việc sau:
a. Vận động công dân, tổ chức vào Hội: Ban vận động tiến hành vận động cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn họi viên theo quy định của Điều lệ VAA làm đơn xin vào Hội (mẫu số 4).
Mau 4a- Mau don xin la Hoi vien chinh thuc hoi tinh, TP.doc
Mau 4b- don xin la Hoi vien to chuc.doc
 Lưu ý: Số lượng người đăng ký đủ tiêu chuẩn ít nhất là 50 người.
b. Lập danh sách hội viên đăng ký tham gia Hội (mẫu số 5)
Mau so 5a- Danh sach hoi vien dang ky ban dau.xls
c. Lập danh sách hội viên tổ chức (nếu có) đăng ký tham gia Hội (mẫu số 6)
3. Người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội gửi hồ sơ xin phép thành lập Hội đến UBND Tỉnh (qua Sở Nội Vụ). Hồ sơ xin phép thành lập Hội, gồm có:
1. Đơn xin thành lập Hội (mẫu số 7);
doc Mẫu đơn của Hội kế toán tỉnh, TP.doc
2. Dự thảo Điều lệ Hội (mẫu số 8);
3. Dự kiến phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đầu;
4. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của Sở Tài chính;
5. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập Hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu số 2);
6. Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở  của Hội (có mẫu);
7. Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

4. Nội dung chính của Điều lệ Hội
1. Tên gọi của Hội
2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội
4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội
5. Thể thức vào Hội, ra Hội, thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên
6. Tiêu chuẩn hội viên
7. Quyền, nghĩa vụ của hội viên
8. Cơ cấu, tổ chức, thể thức bầu và miễn nhiệm; nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo, ban kiểm tra, các chức vụ lãnh đạo khác của Hội; nguyên tắc, hình thức biểu quyết.
9. Tài sản, tài chính và phương thức quản lý tài sản, tài chính của Hội
10. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính.
11. Khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, giải quyết khiếu nại trong nội bộ Hội
12. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ.
13. Hiệu lực thi hành.
Chi chú: Nếu có nguyện vọng là thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thì trong Điều lệ (phần vị trí) phải ghi: “Hội….là thành viên chính thức của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam”

5. UBND Tỉnh thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Hội và ra Quyết định cho phép thành lập Hội

6. Tổ chức Đại hội
1. Công bố Quyết định cho phép thành lập Hội
2. Thảo luận biểu quyết Điều lệ
3. Bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội
4. Thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ đầu của Hội
5. Thông qua Nghị quyết Đại hội

7. Báo cáo kết quả Đại hội. Hồ sơ báo cáo gửi UBND tỉnh gồm có:
1. Công văn báo cáo;
2. Dự thảo Điều lệ (đã thông qua Đại hội);
3. Biên bản bẩu BCH, Ban kiểm tra (có DS kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu Hội;
4. Chương trình hoạt động của Hội;
5. Nghị quyết Đại hội

8. Phê duyệt Điều lệ Hội:  UBND Tỉnh phê duyệt

9. Hồ sơ đề nghị Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam công nhận là thành viên, gồm có:
1. Đơn xin gia nhập Hội thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;
2. Điều lệ Hội (đã được phê duyệt)
3. Biên bản bầu BCH, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu Hội;
4. Chương trình hoạt động của Hội
5. Nghị quyết Đại hội

10. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ra Quyết định công nhận là Hội thành viên và công nhận BCH Hội.

Nơi nhận
– Sở Tài chính
– Cục thuế
– Kho bạc
– Lưu VT

                                         TM.BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
                                      CHỦ TỊCH
                                     (Đã ký)

                                 PGS.TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *