Văn bản của VAA

Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên tổ chức của VAA/và hội thành viên của VAA

Tiêu đề Hướng dẫn thủ tục gia nhập Hội viên tổ chức của VAA/và hội thành viên của VAA Ngày đăng 2015-11-25
Tác giả Admin Lượt xem 1180
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)
Số: 904/HD-HKT
V/v: Hướng dẫn thủ tục gia nhập 
Hội viên tổ chức của VAA/và hội thành viên của VAA 
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày   23   tháng  11   năm 2015 

Kính gửi: – Chủ tịch các Hội thành viên
  –  Các Tổ chức, Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp
         
Để hỗ trợ các tổ chức có nguyện vọng gia nhập hội viên tổ chức của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc hội viên tổ chức của Hội thành viên của VAA. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục cụ thể như sau: 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
1- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ;  
3- Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009. 
II. THỦ TỤC  
1- Người đứng đầu hoặc người đại diện Tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp…) gửi VAA hoặc Hội thành viên của VAA (nếu muốn gia nhập hội viên tổ chức của hội thành viên của VAA) các văn bản sau:
 – Đơn của Tổ chức đề nghị gia nhập hội viên tổ chức của VAA/ hoặc hội viên tổ chức của hội thành viên của VAA (mẫu số 01/HVTC)
Mẫu đơn hội viên Tổ chức HVTCCT.doc
– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức 
– Bản sao có công chứng Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ kế toán viên hoặc Bằng cử nhân trở lên của người đại diện của tổ chức 
– Quyết định của Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch công ty/Giám đốc đơn vị về việc cử người làm đại diện cho Tổ chức tham gia sinh hoạt với tư cách là hội viên tổ chức chính thức.
2- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam/ hoặc Hội thành viên của VAA xem xét ra quyết định kết nạp Tổ chức là hội viên tổ chức của mình (mẫu số 02/QĐ-HVTC). 
Mẫu QĐ kết nạp HV Tổ chức.doc
3- Sau khi nhận được quyết định kết nạp của VAA/hoặc hội thành viên của VAA, Hội viên Tổ chức có trách nhiệm báo cáo VAA/ hoặc hội thành viên của VAA chương trình hoạt động của hội viên Tổ chức; chấp hành điều lệ của VAA và điều lệ của hội thành viên của VAA.

Nơi nhận:
– Như trên                                                                      
– Lưu VP. 

 TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI
KT.CHỦ TỊCH

Phó chủ tịch Kiêm Tổng thư ký

Phạm Công Tham

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *