Văn bản của VAA

Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA

Tiêu đề Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán thuộc Hội và các hội thành viên của VAA Ngày đăng 2015-11-25
Tác giả Admin Lượt xem 1560
 HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)
Số: 903/HD-HKT
V/v: Hướng dẫn thành lập Chi hội kế toán, kiểm toán 
thuộc Hội và các hội thành viên của V
AA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   
                                              Hà Nội, ngày  23   tháng  11   năm 2015

Kính gửi:  Chủ tịch các Hội thành viên

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập các Chi hội kế toán, Kiếm toán (thành viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) hoặc thành viên của Hội kế toán các ngành, Hội kế toán tỉnh thành phố). Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hướng dẫn thủ tục thành lập Chi hội như sau: 
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
1- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
2- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành NĐ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính Phủ;  
3- Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009. 
II. THỦ TỤC  
1- Người đại diện Ban vận động (trưởng ban) gửi VAA hoặc Hội kế toán ngành, Hội kế toán  tỉnh (thành phố) các văn bản sau:
 – Đơn đề nghị thành lập Chi hội: (mẫu số 1/CH)
Đơn đề nghị thành lập Chi Hội.doc
 – Sơ yếu lý lịch của trưởng ban vận động có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (mẫu số 2/CH);
Mau so 02 CH- So yeu ly lich Truong ban VD.doc
 – Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập Chi hội: Số lượng thành viên từ 1 đến 3 người (mẫu số 03/CH)
Mau so 03 CH- Danhsach Ban van dong.xls
 – Danh sách hội viên đăng ký tham gia Chi hội, tối thiểu có 10 hội viên trở lên (mẫu số 4/CH)
Mau so 04 CH- Danh sach hoi vien dang ky ban dau.xls
 – Dự kiến Phương hướng hoạt động nhiệm ký đầu của Chi hội
2- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam/ Hội kế toán ngành, Hội kế toán  Tỉnh (Thành phố) xem xét ra quyết định thành lập Chi hội thành viên của mình. 
3- Chi hội tổ chức Đại hội  
  – Công bố Quyết định cho phép thành lập Chi hội
          – Bầu Chi hội trưởng và Chi hội phó theo quy định của Điều lệ Hội.
  – Thông qua Chương trình hoạt động nhiệm kỳ đầu của Chi hội.
  – Thông qua Nghị quyết Đại hội.
4- Báo cáo kết quả Đại hội, hồ sơ báo cáo gửi về Hội gồm có:
  – Công văn báo cáo kết quả đại hội Chi hội 
  – Chương trình hoạt động của Chi hội;

Nơi nhận:
– Như trên                                                                                          
-Lưu VP
 
 TM.BAN CHẤP HÀNH TW HỘI
CHỦ TỊCH

PGS.TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *