Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Hướng dẫn tổng kết hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012

Tiêu đề Hướng dẫn tổng kết hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012 Ngày đăng 2012-10-28
Tác giả Admin Lượt xem 223

1. Để chuẩn bị tổng kết hoạt động dịch vụ kế toán năm2012, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đề nghị các Doanh nghiệp dịch vụkế toán báo cáo về Hội tình hình và kết quả các hoạt động dịch vụ kế toán năm2012 của đơn vị như mẫu báo cáo kèm theo.

Báo cáo củađơn vị cần gửi về Hội trước ngày 30/12/2012.

2. Để động viên kịp thời các DN, Hội Kế toán và Kiểmtoán VN sẽ tổ chức xét khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắctrong việc phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịchvụ kế toán năm 2012, cụ thể như sau:

A. Hình thứckhen thưởng:

            – Bằngkhen của Bộ Tài chính

– Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuậtViệt Nam

– Giấy khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

B. Tiêu chuẩnkhen thưởng:

* Bằng khencủa Liên hiệp hội, Bộ Tài chính.

            CácDoanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán đạt được các tiêu chuẩn sau:

            1.Thực hiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho 50 khách hàng trở lên;

            Trongđó: Số khách hàng đã thực hiện hợp đồng dịch vụ 3 năm liên tục là 30 khách hàngtrở lên và số lượng khách hàng tăng 10% trở lên so với năm 2011;

            2.Doanh thu dịch vụ năm 2012 đạt 3 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10%so với năm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

            – Đãxây dựng được các quy định trong nội bộ Công ty để quản trị các hoạt động củađơn vị (báo cáo cụ thể các quy định Công ty đã xây dựng ban hành để điều hành,quản lý Công ty);

            – Đã xâydựng các quy trình chuyên môn cho các loại dịch vụ( ghi tên từng quy trình);

            – Đãxây dựng quy trình về kiểm tra chất lượng dịch vụ (ghi cụ thể tên quy trình vàsố, ngày, tháng, năm ban hành của Công ty) và thực hiện việc kiểm tra chất lượngdịch vụ cung cấp cho khách hàng…

            – Thựchiện tốt công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty vàhồ sơ hợp đồng dịch vụ của khách hàng (báo cáo cụ thể các vịêc Công ty đã thựchiện);

            – Cócam kết của kế toán viên và người làm kế toán về thực hiện chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp (khách quan, trung thực, bảo mật….)

            – Thựchiện chế độ báo cáo thông tin cập nhật với các cơ quan Nhà nước và Hội  nghề nghiệp. Được khách hàng đánh giá chất lượngdịch vụ tốt.

            5. Đãđược VAA khen thưởng 2 lần trở lên

            Các đơnvị có thành tích xuất sắc hơn sẽ đề nghị Bộ Tài chính khen.

* Bằng khencủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

            1. Thựchiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho dưới 50 khách hàng trong đó có 10 khách hàngCông ty đã ký hợp đồng dịch vụ liên tục 3 năm và số lượng khách hàng có tăng trưởngso với năm 2011;

            2.Doanh thu đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10% trở lên so vớinăm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ:

            Đã thựchiện được phần lớn những nội dung nêu tại điểm 4, mục A. Được khách hàng đánhgiá chất lượng dịch vụ đạt yêu cầu.

            Các đơnvị tự đánh giá và có báo cáo đề nghị mức khen thưởng để Hội xem xét.

           Tên Công ty:

Địa chỉ:

Tel:

Fax:

Email:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2012

I. Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động dịch vụ kếtoán năm 2012

Nêu những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt độngdịch vụ năm 2012 của Công ty

II. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Ứơc thực hiện 2012

% so với 2011

1. Tổng số khách hàng DN thực hiện các loại dịch vụ kế toán.

– Trong đó số Khách hàng đã ký hợp đồng 3 năm liên tục

2. Tổng doanh thu các loại dịch vụ kế toán.

3. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

4. Tổng số lao động thực hiện dịch vụ kế toán:

Trong đó kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề:

 

III. Danh mục các quy định, quy trình, quy chế đã xâydựng để quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán.

Tên quy định, quy trình, quy chế

Đã ban hành

Cấp ban hành

Số

Ngày, tháng, năm

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

IV. Tình hình thực hiện công tác tự kiểm tra chất lượngdịch vụ kế toán và chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trong đơnvị.

  1. Tổ chức công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán trong công ty (báo cáo cụ thể đơn vị đã phân công và đã thực hiện thế nào)
  2. Công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty và hồ sơ hợp đồng dịch vụ cho mỗi khách hàng (báo cáo cụ thể Đơn vị đã làm thế nào)
  3. Tình hình cam kết của kế toán viên và người làm kế toán trong Đơn vị đối với việc chấp hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán (báo cáo cụ thể Đơn vị đã thực hiện thế nào).

V. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Đánh giá chung về hoạt động dịchvụ kế toán của DN

2. Các kiến nghị với VAA và các cơquan Nhà nước

3. Đề nghị hình thức khen thưởngcho đơn vị (đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng, đơn vị tự đánh giá và đề nghịhình thức khen thưởng cho năm 2012)

                                                                   Ngày      tháng    năm

                                                                               GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                             (Ký,đóng dấu)

 

Nơi nhận:

 – Như trên;

 – Vụ CĐKT – BTC;

 – Hội Kế toán TP HCM

 – Chủ tịch, Tổng thư ký VAA;
 – Lưu: VP, QLHN.

TM BCH Trung ­¬ng
Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam
Chñ tÞch

(Đã ký)

PGS. TS Đặng Văn Thanh

1. Để chuẩn bị tổng kết hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đề nghị các Doanh nghiệp dịch vụ kế toán báo cáo về Hội tình hình và kết quả các hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012 của đơn vị như mẫu báo cáo kèm theo.

Báo cáo của đơn vị cần gửi về Hội trước ngày 30/12/2012.

2. Để động viên kịp thời các DN, Hội Kế toán và Kiểm toán VN sẽ tổ chức xét khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012, cụ thể như sau:

A. Hình thứckhen thưởng:

            – Bằngkhen của Bộ Tài chính

– Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuậtViệt Nam

– Giấy khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

B. Tiêu chuẩnkhen thưởng:

* Bằng khencủa Liên hiệp hội, Bộ Tài chính.

            CácDoanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán đạt được các tiêu chuẩn sau:

            1.Thực hiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho 50 khách hàng trở lên;

            Trongđó: Số khách hàng đã thực hiện hợp đồng dịch vụ 3 năm liên tục là 30 khách hàngtrở lên và số lượng khách hàng tăng 10% trở lên so với năm 2011;

            2.Doanh thu dịch vụ năm 2012 đạt 3 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10%so với năm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

            – Đãxây dựng được các quy định trong nội bộ Công ty để quản trị các hoạt động củađơn vị (báo cáo cụ thể các quy định Công ty đã xây dựng ban hành để điều hành,quản lý Công ty);

            – Đã xâydựng các quy trình chuyên môn cho các loại dịch vụ( ghi tên từng quy trình);

            – Đãxây dựng quy trình về kiểm tra chất lượng dịch vụ (ghi cụ thể tên quy trình vàsố, ngày, tháng, năm ban hành của Công ty) và thực hiện việc kiểm tra chất lượngdịch vụ cung cấp cho khách hàng…

            – Thựchiện tốt công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty vàhồ sơ hợp đồng dịch vụ của khách hàng (báo cáo cụ thể các vịêc Công ty đã thựchiện);

            – Cócam kết của kế toán viên và người làm kế toán về thực hiện chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp (khách quan, trung thực, bảo mật….)

            – Thựchiện chế độ báo cáo thông tin cập nhật với các cơ quan Nhà nước và Hội  nghề nghiệp. Được khách hàng đánh giá chất lượngdịch vụ tốt.

            5. Đãđược VAA khen thưởng 2 lần trở lên

            Các đơnvị có thành tích xuất sắc hơn sẽ đề nghị Bộ Tài chính khen.

* Bằng khencủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

            1. Thựchiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho dưới 50 khách hàng trong đó có 10 khách hàngCông ty đã ký hợp đồng dịch vụ liên tục 3 năm và số lượng khách hàng có tăng trưởngso với năm 2011;

            2.Doanh thu đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10% trở lên so vớinăm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ:

            Đã thựchiện được phần lớn những nội dung nêu tại điểm 4, mục A. Được khách hàng đánhgiá chất lượng dịch vụ đạt yêu cầu.

            Các đơnvị tự đánh giá và có báo cáo đề nghị mức khen thưởng để Hội xem xét.

           

 

Nơi nhận:

 – Như trên;

 – Vụ CĐKT – BTC;

 – Hội Kế toán TP HCM

 – Chủ tịch, Tổng thư ký VAA;
 – Lưu: VP, QLHN.

TM BCH Trung ­¬ng
Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam
Chñ tÞch

(Đã ký)

PGS. TS Đặng Văn ThanhTên Công ty:

Địa chỉ:

Tel:

Fax:

Email:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2012

I. Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động dịch vụ kếtoán năm 2012

Nêu những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt độngdịch vụ năm 2012 của Công ty

II. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Ứơc thực hiện 2012

% so với 2011

1. Tổng số khách hàng DN thực hiện các loại dịch vụ kế toán.

– Trong đó số Khách hàng đã ký hợp đồng 3 năm liên tục

2. Tổng doanh thu các loại dịch vụ kế toán.

3. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

4. Tổng số lao động thực hiện dịch vụ kế toán:

Trong đó kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề:

 

III. Danh mục các quy định, quy trình, quy chế đã xâydựng để quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán.

Tên quy định, quy trình, quy chế

Đã ban hành

Cấp ban hành

Số

Ngày, tháng, năm

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

IV. Tình hình thực hiện công tác tự kiểm tra chất lượngdịch vụ kế toán và chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trong đơnvị.

  1. Tổ chức công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán trong công ty (báo cáo cụ thể đơn vị đã phân công và đã thực hiện thế nào)
  2. Công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty và hồ sơ hợp đồng dịch vụ cho mỗi khách hàng (báo cáo cụ thể Đơn vị đã làm thế nào)
  3. Tình hình cam kết của kế toán viên và người làm kế toán trong Đơn vị đối với việc chấp hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán (báo cáo cụ thể Đơn vị đã thực hiện thế nào).

V. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Đánh giá chung về hoạt động dịchvụ kế toán của DN

2. Các kiến nghị với VAA và các cơquan Nhà nước

3. Đề nghị hình thức khen thưởngcho đơn vị (đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng, đơn vị tự đánh giá và đề nghịhình thức khen thưởng cho năm 2012)

                                                                   Ngày      tháng    năm

                                                                               GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                             (Ký,đóng dấu)

1. Để chuẩn bị tổng kết hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đề nghị các Doanh nghiệp dịch vụ kế toán báo cáo về Hội tình hình và kết quả các hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012 của đơn vị như mẫu báo cáo kèm theo.

Báo cáo của đơn vị cần gửi về Hội trước ngày 30/12/2012.

2. Để động viên kịp thời các DN, Hội Kế toán và Kiểm toán VN sẽ tổ chức xét khen thưởng đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ kế toán năm 2012, cụ thể như sau:

A. Hình thứckhen thưởng:

            – Bằngkhen của Bộ Tài chính

– Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuậtViệt Nam

– Giấy khen của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

B. Tiêu chuẩnkhen thưởng:

* Bằng khencủa Liên hiệp hội, Bộ Tài chính.

            CácDoanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán đạt được các tiêu chuẩn sau:

            1.Thực hiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho 50 khách hàng trở lên;

            Trongđó: Số khách hàng đã thực hiện hợp đồng dịch vụ 3 năm liên tục là 30 khách hàngtrở lên và số lượng khách hàng tăng 10% trở lên so với năm 2011;

            2.Doanh thu dịch vụ năm 2012 đạt 3 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10%so với năm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

            – Đãxây dựng được các quy định trong nội bộ Công ty để quản trị các hoạt động củađơn vị (báo cáo cụ thể các quy định Công ty đã xây dựng ban hành để điều hành,quản lý Công ty);

            – Đã xâydựng các quy trình chuyên môn cho các loại dịch vụ( ghi tên từng quy trình);

            – Đãxây dựng quy trình về kiểm tra chất lượng dịch vụ (ghi cụ thể tên quy trình vàsố, ngày, tháng, năm ban hành của Công ty) và thực hiện việc kiểm tra chất lượngdịch vụ cung cấp cho khách hàng…

            – Thựchiện tốt công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty vàhồ sơ hợp đồng dịch vụ của khách hàng (báo cáo cụ thể các vịêc Công ty đã thựchiện);

            – Cócam kết của kế toán viên và người làm kế toán về thực hiện chuẩn mực đạo đứcnghề nghiệp (khách quan, trung thực, bảo mật….)

            – Thựchiện chế độ báo cáo thông tin cập nhật với các cơ quan Nhà nước và Hội  nghề nghiệp. Được khách hàng đánh giá chất lượngdịch vụ tốt.

            5. Đãđược VAA khen thưởng 2 lần trở lên

            Các đơnvị có thành tích xuất sắc hơn sẽ đề nghị Bộ Tài chính khen.

* Bằng khencủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

            1. Thựchiện hợp đồng dịch vụ kế toán cho dưới 50 khách hàng trong đó có 10 khách hàngCông ty đã ký hợp đồng dịch vụ liên tục 3 năm và số lượng khách hàng có tăng trưởngso với năm 2011;

            2.Doanh thu đạt từ 1,5 tỷ đồng trở lên và có tốc độ tăng trưởng 10% trở lên so vớinăm 2011;

            3. Thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế);

            4. Quảnlý chất lượng dịch vụ:

            Đã thựchiện được phần lớn những nội dung nêu tại điểm 4, mục A. Được khách hàng đánhgiá chất lượng dịch vụ đạt yêu cầu.

            Các đơnvị tự đánh giá và có báo cáo đề nghị mức khen thưởng để Hội xem xét.

           

 

Nơi nhận:

 – Như trên;

 – Vụ CĐKT – BTC;

 – Hội Kế toán TP HCM

 – Chủ tịch, Tổng thư ký VAA;
 – Lưu: VP, QLHN.

TM BCH Trung ­¬ng
Héi KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n ViÖt Nam
Chñ tÞch

(Đã ký)

PGS. TS Đặng Văn ThanhTên Công ty:

Địa chỉ:

Tel:

Fax:

Email:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN NĂM 2012

I. Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động dịch vụ kếtoán năm 2012

Nêu những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt độngdịch vụ năm 2012 của Công ty

II. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Ứơc thực hiện 2012

% so với 2011

1. Tổng số khách hàng DN thực hiện các loại dịch vụ kế toán.

– Trong đó số Khách hàng đã ký hợp đồng 3 năm liên tục

2. Tổng doanh thu các loại dịch vụ kế toán.

3. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

4. Tổng số lao động thực hiện dịch vụ kế toán:

Trong đó kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề:

 

III. Danh mục các quy định, quy trình, quy chế đã xâydựng để quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán.

Tên quy định, quy trình, quy chế

Đã ban hành

Cấp ban hành

Số

Ngày, tháng, năm

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

IV. Tình hình thực hiện công tác tự kiểm tra chất lượngdịch vụ kế toán và chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trong đơnvị.

  1. Tổ chức công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán trong công ty (báo cáo cụ thể đơn vị đã phân công và đã thực hiện thế nào)
  2. Công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty và hồ sơ hợp đồng dịch vụ cho mỗi khách hàng (báo cáo cụ thể Đơn vị đã làm thế nào)
  3. Tình hình cam kết của kế toán viên và người làm kế toán trong Đơn vị đối với việc chấp hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán (báo cáo cụ thể Đơn vị đã thực hiện thế nào).

V. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

1. Đánh giá chung về hoạt động dịchvụ kế toán của DN

2. Các kiến nghị với VAA và các cơquan Nhà nước

3. Đề nghị hình thức khen thưởngcho đơn vị (đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng, đơn vị tự đánh giá và đề nghịhình thức khen thưởng cho năm 2012)

                                                                   Ngày      tháng    năm

                                                                               GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                             (Ký,đóng dấu)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *