Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Kế hoạch cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề năm 2013

Tiêu đề Kế hoạch cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề năm 2013 Ngày đăng 2013-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 217
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁNVIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỐ: 69/CV – HKT  
V/v: Thông báo kế hoạch cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề năm 2013         Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 Kính gửi: – Các công ty/cơ sở dịch vụ kế toán                                                     – Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt NamĐể việc tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho các kế toán viên hành nghề năm 2013 của Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam (VAA) thật sự bổ ích, hiệu quả và phù hợp yêu cầu của các công ty, VAA thông báo đến Quý Công ty và các Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam kế hoạch và chủ đề cập nhật kiến thức kế toán viên hành nghề năm 2013 như sau:

Thời gian (tháng) Số TT lớp Nội dung/ tên chuyên đề Thời lượng (ngày) Giờ cập nhật Địa điểm
HN TP HCM
05 01 Thay đổi và giải đáp vướng mắc chính sách thuế 1/2 04 25/05
Thay đổi và giải đáp vướng mắc chính sách thuế 01 08   19/05
– Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư ban hành kèm theo TT 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và các vấn đề, vướng mắc kế toán 1/2 04 25/05 18/05
06 02 Ghi nhận và trình bày BCTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái quy định tại CMKT số 10, QĐ15,48 và TT179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 1/2 04 29/06 15/06
Thông tư 180/2012/TT-BTC về quỹ dự phòng trợ cập mất việc làm
Giải đáp vướng mắc chính sách thuế 1/2 04 29/06 15/06
07 03 Các sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC 01 08 27/07 20/07
09 04 Sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán 1/2 04 21/09 28/09
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 1/2 04 21/09 28/09
11 05 So sánh sự khác nhau giữa Chuẩn  mực kế toán hiện hành và Chuẩn mực BCTC (IFRS) 1/2 04 09/11 23/11
Cập nhật các quy định mới về chính sách tài chính 1/2 04 09/11 23/11

Ghi chú:          – Nội dung chuyên đề và thời gian có thể thay đổi theo yêu cầu của giảng viên;                         – Trước khi tổ chức lớp học 15 ngày, VAA sẽ gửi giấy mời học qua email đến từng công ty, hội viên và đăng trên website của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: http://vaa.net.vn/; website của Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam: http://www.vica.org.vn/VAA thông báo để Quý Công ty chủ động kế hoạch, bố trí, sắp xếp cho các kế toán viên hành nghề tham gia đầy đủ các lớp cập nhật. Nếu Công ty có ý kiến khác, đề nghị gửi công văn cho VAA muộn nhất là 11/05/2013 theo địa chỉ: Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, 192 đường giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

  Nơi nhận:  Như trên  Lưu: VT, QLHN   TL. CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VNTRƯỞNG BAN QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN(Đã ký) Phạm Công Tham

       

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *