Nghiên cứu trao đổi

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG IFRS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN: NHÌN TỪ LÝ THUYẾT HÀNH VI CÓ KẾ HOẠCH

Tiêu đề KHẢ NĂNG ÁP DỤNG IFRS CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN: NHÌN TỪ LÝ THUYẾT HÀNH VI CÓ KẾ HOẠCH Ngày đăng 2021-01-14
Tác giả Admin Lượt xem 168

Nghiên cứu sử dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch nhằm xác định và đánh giá mức độ tác động của các các nhân tố đến khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, dựa trên dự liệu khảo sát quy mô mẫu 273 doanh nghiệp. Các phương pháp kiểm định gồm Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có 4 nhân tố tác động đến khả năng áp dụng IFRS của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gồm thái độ nhà quản trị, chi phí, hội nhập kinh tế, trình độ của kế toán viên, trong đó nhân tố chi phí tác động theo chiều tiêu cực và có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất.
Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế, khả năng áp dụng, lý thuyết hành vi
Abbtract
The paper uses theory of planned behavior to identify and evaluate impact of factors on the application of IFRS of listed non-financial companies on Vietnam’s stock market based on 273 enterprises sample survey data. Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis (EFA) and multivariate linear regression were used in this study. Research results have shown that there are four factors affecting the applicability of IFRS including managerial attitude, cost, economic integration, the qualification of accountants, in which the factor Cost has negative and strongest impact.
Keywords: IAS/IFRS, adoption.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 205,Tháng 10/2020 của Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Phạm Huỳnh Lan Vi – Đại học Tài chính, Marketing.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *