Nghiên cứu trao đổi

Làm rõ một số nội dung mới cơ bản về Thuế Giá trị gia tăng theo quy định hiện hành

Tiêu đề Làm rõ một số nội dung mới cơ bản về Thuế Giá trị gia tăng theo quy định hiện hành Ngày đăng 2014-09-26
Tác giả Admin Lượt xem 274

Thời gian gần đây đã có sự sửa đổi, bổ sung nhiều vănbản pháp quy liên quan đến các loại thuế nhằm hướng đến điều chỉnh phù hợp hơnnữa với thực tiễn nền kinh tế, trong đó có quy định về Thuế Giá trị gia tăng(GTGT), cụ thể như Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Thông tư 156/2013/TT – BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013.

Luật số 31/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 về Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuếGTGT; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Nội dung bài viết sẽ tập trung vào những văn bản quyphạm quy định liên quan đến Thuế GTGT và làm rõ một số nội dung cơ bản theo quyđịnh hiện hành về thuế GTGT, cụ thể:

Thứ nhất, đối tượng không chịu thuế GTGT

+ “Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt độngkinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tíndụng”.

+ Chuyển nhượng vốn: đó là chuyển nhượng chứng khoán,chuyển nhượng các khoản đầu tư…

+ Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng gópcủa nhân dân gồm vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân, vốn viện trợ nhânđạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng,cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.” Trường hợp có sử dụngnguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồnvốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đốitượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình. Trường hợp có sử dụngnguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồnvốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì toàn bộ giátrị công trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”…

Thứ hai, các trường hợp không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT

+ Khoản được nhận về bồi thường bằng tiền, tiềnthưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng phát thải và các khoản thu tài chínhkhác. Nếu các khoản nhận được bằng hiện vật thì vẫn phải lập hóa đơn GTGT theoquy định như đối với cả hai bên. Khoản lãi nhận được từ “lãi của việc mua trái phiếu”và “tiền cổ tức từ việc mua cổ phiếu”. Đồng thời phải kê khai, tính nộp thuếGTGT đối với khoản tiền nhận được từ các nhà phân phối để thực hiện chươngtrình khuyến mại.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ bán các sản phẩm thủy sản, hải sản, trồng trọt, chăn nuôi chưachế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường cho Doanh nghiệp,hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại; còn nếu bán cho người tiêu dùng thìlại kê khai tính và nộp thuế

+ “Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp”,“điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hìnhdoanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụthuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sápnhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”

Thứ ba, giá tính thuế GTGT

+ Giá tính thuế GTGT trong trường hợp nhập khẩu sẽbao gồm giá mua tại cửa khẩu (giá CIF), cộng (+) thuế nhập khẩu (nếu có) cộng(+) thuế TTĐB (nếu có), cộng (+) thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

+ Các hình thức khuyến mại theo quy định của phápluật thương mại thì giá tính thuế là bằng không (0), như tặng kèm sản phẩm, bánthấp hơn giá bình thường…

+ Hoạt động chuyển nhượng Bất động sản, giá tính thuếGTGT là giá chuyển nhượng Bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuếGTGT. Cụ thể giá đất được trừ để tính thuế GTGT trong trường hợp được Nhà nướcgiao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tínhthuế GTGT bao gồm giá tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước và chi phí bồi thường,giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; Trường hợp đấu giá quyền sửdụng đất của Nhà nước, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giáđất trúng đấu giá; Trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xâydựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuêđất phải nộp ngân sách Nhà nước và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quyđịnh pháp luật…

+ Giá tính thuế GTGT đối với các nhà máy điện đóngtại các địa phương sẽ là 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước (chưabao gồm thuế GTGT)…

Thứ tư, đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là “vớicơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quyđịnh của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm”:

“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàngnăm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầyđủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán,hoá đơn, chứng từ” “Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấutrừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp”,“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt độngtìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương phápkhấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay”

Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trực tiếp là cácdoanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý và “Doanh nghiệp,hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu mộttỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quyđịnh; Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện;Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Namkhông theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện khôngđầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ cáctổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt độngtìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí. Tổ chức kinh tế khác khôngphải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ”

Thứ năm, thuế GTGT được khấu trừ

Để được khấu trừ thuế GTGT thì phải đảm bảo có cácchứng từ theo đúng quy định, đồng thời giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào (baogồm cả hàng hóa nhập khẩu) có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (đó là các chứng từ thanh toán qua ngânhàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác như Sec, ủy nhiệm chi hoặclệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điệnthoại…); “Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hànghoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vàohợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứngtừ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phầnghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợpchưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theohợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểmthanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31/12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai,khấu trừ thuế GTGT đầu vào”. Đến thời hạn mà vẫn chưa có chứng từ thanh toán quangân hàng thì phải điều chỉnh giảm hoặc có thể khai bổ sung trong trường hợp đãgiảm trừ.

 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – Học viện Tài chính

 

 

Tài liệu tham khảo

 

1. Bộ Tài chính, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013

2. Bộ Tài chính, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013

3. Chính phủ, Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013

4. Chính phủ, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013

5. Quốc hội, Luật số 31/2013/QH13ngày 19/06/2013.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *