Hoạt động trung ương hội

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI Lần thứ 3 Khoá V

Tiêu đề NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG HỘI Lần thứ 3 Khoá V Ngày đăng 2015-03-20
Tác giả Admin Lượt xem 308

   HỘI KẾ TOÁN  VÀ KIỂM TOÁN                                                         CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VIỆT
NAM
                                                                                  Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

         

      Số:   637/NQ-HKT                                                               Hà Nội, ngày  12  tháng  03 năm 2015

 

Hội nghị BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam lần thứ 3, Khóa V đã được tổ chức ngày 12 – 03 – 2015, tại trụ sở
Công ty TNHH hợp danh kiểm toán Việt Nam –  Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có 21 Uỷ
viên BCH và Uỷ viên ban kiểm tra TW Hội, trong đó có mặt đầy đủ Chủ tịch, 4 Phó
Chủ tịch, Tổng thư ký Hội.   

Chủ trì Hội nghị: PGS.TS Đặng Văn
Thanh, Chủ tịch Hội.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định:

1- Đánh giá hoạt động năm 2014, phương
hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015;

2- Đề án xây dựng Tổng Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam;

3- Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giai
đoạn 2015 – 2019; và

4 Các
công việc Chuẩn bị cho họp Ban chấp hành AFA lần thứ 118 và  Đại hội Câu lạc bộ kế toán trưởng nhiệm kỳ VI,
kỷ nệm 25 năm ngày thành lập CLB Kế toán trưởng toàn quốc.

Trên cơ sở tài liệu đã gửi trước,
các báo cáo trình bày tại Hội nghị, các Uỷ viên ban chấp hành đã thảo luận và
nêu nhiều giải pháp, nhiều kiến nghị cụ thể. Chủ tịch Hội đã kết luận và nêu
yêu cầu nhiệm vụ cần triển khai, giao nhiệm vụ cho các Uỷ viên Thường vụ và Uỷ
viên Ban chấp hành TW Hội.

Hội nghị đã Nghị quyết như sau:   

I. Về Đánh giá  hoạt động năm 2014
và kế hoạch công tác năm 2015

Hội nghị thống nhất cao và thông qua nội dung Báo cáo tổng kết và phương
hướng hoạt động hội năm 2015.

-Năm 2014, Hội đã triển khai nhiều
hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam nhiệm kỳ V, tăng cường hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã
hội, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, hoạt động đối ngoại, thông tin tuyên
truyền … góp phần phát triển và nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức nghề nghiệp
kế toán và kiểm toán Việt Nam.

-Năm 2015, là năm thứ hai của nhiệm
kỳ V, là năm có nhiều sự kiện chính trị -kinh tế và xã hội, là năm nhiều dự án
Luật, nhiều chính sách kinh tế tài chính mới được ban hành. Hội cần tập trung
lực lượng và có giải pháp tích cực, hiệu quả triển khai các công việc ưu tiên,
trong đó cần hoàn thành Đề án Xây dựng Tổng Hội Kế toán và Kiểm toán
trình các cơ quan có thẩm quyền; tăng cường hơn nữa số lượng và chất
lượng công tác đào tạo, hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội các dự án
Luật, các chính sách kinh tế tài chính, đặc biệt là phản biện các dự án Luật
Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Kế toán (sửa đổi và bổ
sung)…., tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý hành nghề kế toán, phát
triển dịch vụ kế toán và kiểm toán.

Năm 2015, là năm Liên hiệp các hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Đại hội, là năm Việt Nam tham gia
cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội cần tập trung tăng cường hoạt động đối ngoại,
thông tin tuyên truyền.

Củng cố, phát triển và nâng cao chất
lượng hoạt động của Hội, Hội viên. Xúc tiến
thành lập Hội Kiểm
toán Nhà nước;
Hội Kiểm
toán viên nội bộ, Hội Kế toán quản trị.

Cần tập trung
lực lượng tổ chức thành công
hội nghị AFA
118
, Đại hội câu lạc bộ K
ế toán trưởng toàn quốc lần thứ VI.

II.Về 
Đề án xây dựng Tổng hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hội nghị đánh
giá cao nỗ lực và sự cố gắn
g trong việc chuẩn bị nội dung đề án của bộ phận
thường trực. Đề án đã thể hiện rõ được các nội dung cần thiết cơ bản của
 Tổng
hội, như
: Tên gọi, Tính chất và tôn chỉ, phạm vi hoat động; nhiệm vụ của Tổng
hội; Hội viên và cơ cấu tổ chức của Tổng Hội.

BCH TW đề nghị tiếp tục hoàn thiện
đề án trình các cơ quan có thẩm quyền trong Quý II năm 2015

III. Về Đề án đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2015 – 2019

1- Cần thống nhất
nhận thức về công tác đào tạo bồi
dưỡng là công việc trọng tâm của Tổ chức nghề
nghiệp kế toán và kiểm toán

Công tác đào
tạo, bồi dưỡng của Hội không chỉ góp phần nâng cao vị thế và chất lượng của
Hội, tăng cường gắn kết giữ Hội với các Hội viên, giữa Hội viên với nhau. Đồng
thời, tạo nguồn thu tài chính quan trọng cho Hội. Vì vậy, tổ chức các hoạt động
đào tạo, bồi dưỡng là nghĩa vụ của các cấp Hội, của các Uỷ viên Ban chấp hành
TW.

2-Cần xây dựng chương trình và nội
dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có chất lượng. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ
tài chính, kế toán, kiểm toán cho hội viên.

3-Triển khai cả hai hình thức bồi dưỡng
cấp chứng chỉ nghề nghiệp và cấp chứng nhận cập nhật về kiến thức.

4-Triển khai nhiều phương thức đào
tạo,
bồi dưỡng
(ngắn
ngày, dài ngày; lớp quy mô lớn; lớp quy mô
nhỏ
.) Xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, tâm
huyết. Quan tâm chất lượng bồi dưỡng, đào tạo.

5-Phân công và giao nhiệm vụ cho Uỷ
viên BCH tham gia công tác bồi dưỡng, đào tạo, trước hết là các Uỷ viên BCH là
cán bộ nghiên cứu, là giảng viên đại học, là kế toán trưởng các Tập đoàn kinh
tế…

Chuẩn bị đề án thành lập Viện Kế
toán trực thuộc Hội.

 Chỉ đạo
tổ chức thành công Câu lạc bộ Kế toán trưởng lần thứ 6

Giao nhiệm vụ
cho các đồng chỉ là Uỷ viên BCH hiện đang tham gia Ban chủ nhiệm CLB  khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị
Đại hội và tổ chức thành công Đại hội CLB Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 6
tại Hà nội ngày 8-5-2015

Phân công một
số Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội tham gia Ban chủ nhiệm CLB KTT nhiệm kỳ 6

IV.Về kỳ họp AFA 118  tại Việt nam

Thành lập
Ban  tổ chức hội nghị do Chủ tich Đặng
Văn Thanh là trưởng ban. Liên hệ thường xuyên với Chủ tịch và thư ký của AFA

Tổ chức một
cuộc hội thảo quốc tế về kế toán trước ngày diễn ra Hội nghị.

Ban chấp hành
TW Hội kêu gọi Hội viên, các hội thành viên tích cực triển khai các hoạt động
một cách thiết thực, có hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, nâng
cao vị thế của tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt nam.

Các Uỷ viên BCH
tăng cường vai trò cá nhân, tích cực chỉ đạo và kiểm tra tình hình hoạt động
của các Ban chuyên môn và các tổ chức thành viên.

Ban kiểm tra của Hội triển khai các
hoạt động kiểm tra theo kế hoạch góp phần tăng cường chất lượng hoạt động của
Hội và đưa các hoạt động của Hội vào nề nếp.

 

 

Nơi nhận:

Các
hội, phân hội, chi hội  trực thuộc;

– Bộ
TC (Báo cáo)

– Các
tổ chức trực thuộc;

– Các
ủy viên BCH TW Hội;


Lưu: VT, VP.

TM.BCH
TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ
TỊCH

 

 

 

 

 

       PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 

                                                 
    

 

                                           
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *