Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 – 2014)

Tiêu đề Phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ IV (2009 – 2014) Ngày đăng 2012-10-20
Tác giả Admin Lượt xem 766

 (1)-Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức Hội và tổ chức các Hội thành viêntheo nguyên tắc: Tự nguyện, đủ tiêu chuẩn và thực sự hoạt động. Chọn lọc và đềcao vai trò, năng lực hoạt động của lãnh đạo Hội các cấp

-Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội, quán triệt phương hướng nhiệm vụ hoạtđộng trong nhiệm kỳ và – Tuyên truyền và quán Nghị quyết Đại hội trong tổ chứcvà hội viên của Hội.

Quántriệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội sau khi được công nhận, in và phát hành tronghội viên và cho đội ngũ những người làm nghề kế toán và kiểm toán chưa phải hộiviên.

-Đổi mới và phát triển Tạp chí Kế toán về hình thức và nội dung, tăng cường viếtbài không những cho Tạp chí Kế toán mà còn gửi cho Báo chí, Đài Phát thanh vàcho các Bản tin của khu vực (AFA), cho Bản tin và Tạp chí của Liên hiệp Hội.

-Nhanh chóng củng cố và tổ chức lại bộ máy điều hành của Hội, phân công nhiệm vụcụ thể cho các thành viên trong Ban chấp hành Trung ương để đảm bảo bộ máy hoạtđộng có hiệu quả cao. Củng cố và kiện toàn tổ chức các Hội thành viên, đặc biệtcần chú trọng đẩy nhanh sự phát triển và hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chếhoạt động của các Hội nghề nghiệp chuyên ngành, trước hết là kiểm toán viên vàkế toán viên hành nghề theo tiêu chuẩn và thông lệ tổ chức nghề nghiệp quốc tế,nhằm làm đầu tàu thúc đẩy sự phát triển và tính chuyên nghiệp hóa của cả Hộinghề nghiệp Kế toán Kiểm toán Việt Nam.    

-Rà soát lại danh sách hội viên, kiên quyết xoá tên những hội viên bỏ sinh hoạt,không tham gia hoạt động của Hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chứcthành viên và hội viên. Phát triển các tổ chức Hội ở các tỉnh và thành phố, củacác ngành, các tổ chức hoạt động và tư vấn dịch vụ về kế toán. Đảm bảo việcsinh hoạt thường kỳ đều đặn theo đúng tinh thần Điều lệ Hội.

-Liên hệ chặt chẽ với hội viên. Tăng cường các hoạt động với nhiều hình thức đadạng để các hội viên tham gia vừa thể hiện trách nhiệm với Hội, vừa thụ hưởngnhững lợi ích chính đáng từ Hội.

 (2)-Tham gia chủ động và tích cực trong nhiệm vụ tư vấn và phản biện xã hội cácchính sách, chế độ và hoạt động nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán

-Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học của Trung ương Hội, chủđộng thực hiện các đề tài khoa học, liên hệ với Bộ Tài chính, với Kiểm toán Nhànước, với Liên hiệp Hội và các cơ quan hữu quan để đăng kí nhận các đề tàinghiên cứu.

-Tham gia tích cực với Nhà nước về chính sách kinh tế – tài chính, về ban hànhcác chế độ, phương pháp, nguyên tắc kế toán và kiểm toán. Chủ động quản lý,tham gia công việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán và hoạtđộng tư vấn kế toán của các công ty Kiểm toán độc lập, của các tổ chức và cánhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Chủ động trong việc tổ chức hội thảo, tổ chứchội nghị Kế toán hoặc thông qua hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng để thựchiện, tạo điều kiện để các hội viên, các tổ chức thành viên tham gia phản biệnxã hội các chính sách luật pháp của Nhà nước.

-Sưu tầm, khai thác, biên dịch để giới thiệu các thông tin về lí luận và kinhnghiệm nghiệp vụ kế toán kiểm toán của các nước.

 

(3)-Triển khai tốt nhiệm vụ quản lý hành nghề kế toán và kiểm toán

Chủđộng tổ chức đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán. Các cấp tổ chứcHội cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phổ biến và bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệpcho hội viên và những người làm nghề kế toán và kiểm toán trong các công tydịch vụ. cụ thể là:

-Chuẩn bị tốt bộ máy, nhân sự và các điều kiện vật chất, phương tiện để tiếpnhận và tổ chức tốt có chất lượng việc thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên,kế toán viên hành nghề khi Nhà nước chuyển giao cho Hội. 

-Chủ động tổ chức các kỳ sinh hoạt nghiệp vụ để cung cấp tài liệu, thông tin vàphổ biến, giới thiệu các chế độ, chính sách mới về quản lý kinh tế, tài chính,những nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp đổi mới nghiệp vụ kế toán và kiểm toáncho hội viên và cả những người làm nghề kế toán, kiểm toán chưa phải là hộiviên.

-Cần tích cực chủ động hơn nữa trong việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắnngày cho các đối tượng khác nhau, có cấp chứng chỉ như là lớp thi tuyển kiểmtoán viên quốc gia, thi kế toán viên hành nghề, lớp bồi dưỡng kế toán trưởng,lớp bồi dưỡng kiểm toán viên nội bộ, lớp kế toán máy… Đặc biệt cần chủ độngmở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng làm nghề kế toán và kiểm toánở các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh như các hợp tác xã, công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty tư nhân, các trang trại (gọi chung là các doanh nghiệp vừa vànhỏ).

-Chủ động kiểm tra và quản lý đạo đức nghề nghiệp, thực hiện các chuẩn mực đạođức nghề nghiệp trong hội viên và cả những người hành nghề kế toán và kiểm toánchưa phải là hội viên.

-Thông qua việc tổ chức các kỳ hội thảo nghề nghiệp, các cuộc hội nghị kế toán,các kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán trưởng; thông qua Tạp chí Kế toán và trangWeb của Hội để phổ biến kịp thời mọi thành tựu mới về kế toán và kiểm toántrong và ngoài nước, hướng dẫn kịp thời các nguyên tắc, chuẩn mực và phươngpháp kiểm toán, các kinh nghiệm nghề nghiệp tốt và chưa tốt.

-Tổ chức Hội các cấp cần chú ý thực hiện chức năng hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệcác quyền lợi hoạt động nghề nghiệp hợp pháp của hội viên và quan tâm đến quyềnlợi chính đáng liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

-Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc thường xuyên đổi mới và nâng cao chấtlượng, tính hữu ích của mỗi kỳ sinh hoạt. Khuyến khích và giúp đỡ tổ chức hoạtđộng Câu lạc bộ Kế toán trưởng ở cấp tỉnh và thành phố.

 (4)-Duy trì và mở rộng quan hệ quốc tế. Tham gia tích cực có hiệu quả vào việc hàihòa chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán khu vực và hợp tác trong đào tạo,huấn luyện, thừa nhận chứng chỉ hành nghề….

-Tăng cường quan hệ trao đổi thông tin và kinh nghiệm với các tổ chức nghềnghiệp trong khu vực và quốc tế. Mở rộng và phát triển quan hệ với các tổ chứcnghề nghiệp trong khu vực và quốc tế.

-Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên với các tổ chức quốc tế và khu vực như: Báocáo các thông tin về hoạt động nghề nghiệp; thực hiện các Nghị quyết, cácchương trình hoạt động; tham gia các kỳ họp, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồngthời cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ về tài liệu, thông tin mới, về kinh nghiệmhoạt động nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. Chủ động đưa ra các sáng kiếnđể tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng nghề nghiệp kế toán.

Hội Kế toánvà Kiểm toán Việt Nam đã đạt được những thành tích và kinhnghiệm ban đầu quan trọng qua 15 năm hoạt động. Những gì đã đạt được thật đángtự hào, phấn khởi. Tuy nhiên, cũng phải nghiêm khắc đánh giá những mặt yếu kém,bất cập để có sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của toàn thể cán bộ các cấp Hội và hộiviên nhằm đưa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam thực sự là một tổ chức xã hội -nghề nghiệp xứng đáng với yêu cầu của xã hội đòi hỏi và sự mong đợi của hộiviên. Hội cần tranh thủ hơn nữa sự giúp đỡ nhiều mặt của Bộ Tài chính và hệthống tài chính trong cả nước, sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật Việt Nam để tạo những điều kiện cần thiết cho sự phát triển và hoàn thiệncủa Hội, nhằm hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ hành động của Hội trongnhiệm kỳ mới .

                                                                                    

                                                                             

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *