Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Chương trình và nội dung hoạt động nhiệm kỳ IV (2009 – 2014)

Tiêu đề Chương trình và nội dung hoạt động nhiệm kỳ IV (2009 – 2014) Ngày đăng 2012-10-20
Tác giả Admin Lượt xem 497

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ IV và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV (2009-201 Đại hội nhất trí thông qua ngày 16/4/2009 tại Hà Nội, BCH Trung ương Hội đề ra Chương trình và nội dung hoạt động chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ IV như sau:

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NĂM THỰC HIỆN

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức Hội và tổ chức các Hội thành viên

 

 

 

 

 

 

1- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội thụng qua Tạp chí Kế toán, trang Web của Hội và cac phương tiện thông tin đại chúng khác

 

x

 

 

 

 

 

2- Hoàn chỉnh các văn kiện ĐH để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, LHH

x

 

 

 

 

 

3- Ra văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ (sửa đổi) sau khi Điều lệ đã được Bộ Nội vụ công nhận

x

 

 

 

  

 

4- Tuyên truyền và quán triệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội, in và phát hành trong hội viên và cho đội ngũ những người làm nghề kế toán và kiểm toán chưa phải hội viên.

x

 

 

 

 

 

5- Xây dựng Kỷ yếu Đại hội IV, in và phát hành đến các tổ chức thành viên và hội viên

x

 

 

 

 

 

6- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ IV và Nghị quyết Đại hội trong tổ chức và hội viên của Hội

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

7- Đổi mới và phát triển Tạp chí Kế toán về hình thức, nội dung và số lượng phát hành

Làm thủ tục đổi tên Tạp chí kế toán thành Tạp chí Kế toán Kiểm toán

x

x

 

x

x

x

x

x

8- Nâng cấp Trang Web của Hội cả về nội dung và hình thức

x

x

x

 

 

 

9- Củng cố và tổ chức lại bộ máy điều hành của Hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH Trung ương

 

x

 

 

 

 

 

10- Củng cố và kiện toàn tổ chức các Hội thành viên. Đưa hoạt động các Hội thành viên vào nền nếp và theo đúng Điều lệ 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

11- Hoàn thiện m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng

Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các Hội và Phân hội chuyên ngành theo Điều lệ (sửa đổi) và phù hợp với thông lệ quốc tế

x

x

 

 

 

 

– Thành lập các Ban chuyên môn, xây dựng nội dung hoạt động của từng Ban, cử các thành viên vào các Ban chuyên môn và đưa hoạt động vào nền nếp, có hiệu quả

x

x

x

 

 

 

12- Hoàn chỉnh lại các Quy chế đã có (như QC làm việc của BCH, các QC tài chính, QC hội phí…) và xây dựng các Quy chế mới (QC hội viên, QC hoạt động các Ban chuyên môn, QC làm việc Văn phòng TW Hội…) 

x

x

 

 

 

 

13- Rà soát lại danh sách hội viên, kiên quyết xoá tên những hội viên bỏ sinh hoạt, không tham gia hoạt động của Hội. Nắm chắc số lượng và danh sách hội viên ở từng đơn vị. Nếu cần có thể làm lại mẫu thẻ  và cấp đổi thẻ lại cho hội viên

x

x

x

x

x

x

– Tiếp tục rà soát danh sách CLB kế toán trưởng toàn quốc nhằm đưa ra khỏi DS những người không còn đủ điều kiện và không nhiệt tình tham gia; kết nạp thêm hội viên mới; củng cố bộ máy và tăng cường hiệu quả các kỳ sinh hoạt CLB   

x

x

x

x

x

x

14- Phát triển các tổ chức Hội ở các tỉnh và thành phố, của các ngành, của KTNN, các tổ chức hoạt động kiểm toán độc lập và hoạt động tư vấn dịch vụ về kế toán

x

x

x

x

x

x

– Thành lập CLB kế toán viên hành nghề và đưa tổ chức này vào hoạt động

 

x

 

 

 

 

15- Tăng cường các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng để các hội viên tham gia và đảm bảo những lợi ích chính đáng từ Hội

x

x

x

x

x

x

II. Tham gia chủ động và tích cực trong nhiệm vụ tư vấn và phản biện xã hội các chính sách, chế độ 

 

 

 

 

 

 

1- Tham gia tích cực với Nhà nước về chính sách kinh tế – tài chính, về ban hành các chế độ, phương pháp, nguyên tắc kế toán và kiểm toán

x

x

x

x

x

x

2- Tổ chức hội thảo, hội nghị để thực hiện, tạo điều kiện để các hội viên, các tổ chức thành viên tham gia phản biện xã hội các chính sách luật pháp của Nhà nước

x

x

x

x

x

x

III. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

 

 

 

 

 

 

1- Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học của Trung ương Hội

x

x

 

 

 

 

2- Chủ động thực hiện các đề tài khoa học, liên hệ với Bộ Tài chính, với KTNN, với Liên hiệp Hội và các cơ quan hữu quan để đăng kí nhận các đề tài nghiên cứu

x

x

x

x

x

x

3- Tích cực triển khai các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nâng cao trình độ về tài chính, kế toán, kiểm toán cho hội viên và các đối tượng khác

x

x

x

x

x

x

4- Xây dựng và triển khai Đề án đào tạo liên thông bậc đại học về kế toán kiểm toán 

 

 

 

 

 

 

IV. Triển khai nhiệm vụ quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

 

 

 

 

 

 

1- Đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, tổ chức đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán (đặc biệt là lĩnh vực hành nghề kế toán)

x

x

x

x

x

x

2- Tổ chức thường xuyên việc cập nhật kiến thức cho đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề; tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

x

x

x

x

x

x

3- Có kiến nghị với cơ quan hữu quan (Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước…) ra các văn bản nhằm kiểm soát chặt chẽ và có chất lượng hoạt động dịch vụ kế toán, đội ngũ kế toán trưởng của các công ty

x

x

 

 

 

 

4- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quản lý đạo đức nghề nghiệp trong hội viên và những người hành nghề kế toán và kiểm toán chưa phải là hội viên

x

x

x

x

x

x

5- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận và tổ chức tốt có chất lượng việc thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề khi Nhà nước chuyển giao cho Hội

 

x

x

x

x

x

V. Hoạt động hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

1- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm hàng năm đối với IFAC và AFA (nộp niên liễm, báo cáo…)

x

x

x

x

x

x

2- Quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với các tổ chức nghề nghiệp khu vực và quốc tế để trao đổi thông tin, khảo sát thực tế, hội thảo nghề nghiệp…

x

x

x

x

x

x

3- Tìm kiếm đối tác để có dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực cho Hội Kế toán và Kiểm toán VN

 

x

x

 

 

 

 4- Thường xuyên cung cấp thông tin cho trang Web của AFA nhằm quảng bá, giới thiệu về Hội

x

x

x

x

x

x

 

            Trên đây là những nội dung chủ yếuChương trình công tác Hội nhiệm kỳ IV, có chia ra từng năm. BCH Trung ương Hộiyêu cầu các Hội, Phân hội thành viên, các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội căncứ vào Chương trình này triển khai thực hiện và xây dựng Chương trình công táccụ thể của tổ chức, đơn vị mình, nhằm đảm bảo hoạt động thống nhất và có hiệuquả trong hệ thống Hội Kế toán và  Kiểmtoán Việt Nam ./. 

                                                                                                        

                                                                                          TM. BCH TRUNG ƯƠNG

                                                                         HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

                                                                                                   

                                                                                                CHỦ TỊCH                               

                                                                                                   (đã ký)

 

                                                                                        PGS.TS Đặng Văn Thanh

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *