Tin trong nước

Quy định mới về chế độ kế toán đối với DNBH phi nhân thọ

Tiêu đề Quy định mới về chế độ kế toán đối với DNBH phi nhân thọ Ngày đăng 2013-03-02
Tác giả Admin Lượt xem 199

Theo đó, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hoạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập và hoạt động theo pháp luật tại Việt Nam.

Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này,các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán,Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Riêng quy định về kế toán các khoản đầu tư tài chính, Thôngtư nêu rõ, cần phải tuân thủ các quy định như sau: Các hoạt động đầu tư tàichính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải tuân thủ quy định phápluật và đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, thanh khoản. Doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân thọ phải hạch toán các khoản đầu tư ở các nhóm Tài khoản 12 – Đầu tưtài chính ngắn hạn, nhóm TK 22 – Đầu tư tài chính dài hạn chi tiết, tách bạchtheo từng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ và cácnguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật làm cơ sở lập báo cáo hoạt độngđầu tư theo quy định của chế độ tài chính…

Về kế toán hoạt động đồng bảo hiểm, khi phát sinh cáchoạt động đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ,trong đó các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm ủy quyền chomột doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ký hợp đồng bảo hiểm với kháchhàng, thu toàn bộ phí bảo hiểm (bao gồm cả thuế GTGT), chi bồi thường vàcác khoản chi phí khác. Sau đó phải trả phí bảo hiểm theo mức rủi ro đãphân chia cho các bảo hiểm khác tham gia đồng bảo hiểm và phải thukhoản chi bồi thường và chi phí khác thuộc phần trách nhiệm từ các doanhnghiệp tham gia đồng bảo hiểm theo hợp đồng đồng bảo hiểm đã giaokết…

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *