Hoạt động trung ương hội

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN Ngày đăng 2015-10-02
Tác giả Admin Lượt xem 225

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)

 


Số: 853/QĐ – HKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày  01  tháng  10  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH QUY CHẾ
XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ
CÁ NHÂN

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 


CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN  VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

Căn
cứ quyết định số 12/TTg, ngày 10/01/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành
lập Hội Kế toán Việt Nam (nay là Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam);

– Căn cứ quyết định
51/2010/QĐ-TTG, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho
doanh nhân và doanh nghiệp

– Căn cứ Điều lệ Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam
(sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số
1318/QĐ-BNV, ngày 21/9/2009;

– Căn cứ Quyết định số 43/QĐ/HKT, ngày 22/03/2013 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam
Ban hành Quy chế
hoạ
t động của Chi hội Kế toán Hành
nghề Việt Nam
;

– Căn cứ công văn số
10879/BTC- CĐKT ngày 10/08/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 695/LHHVN-TCCB
ngày 24/09/2015 của Liên hiệp các Hội KH&KTVN cho ý kiến về dự thảo quy chế
xét vinh danh tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán;

Theo đề nghị của Ông Tổng thư ký Chi
hội Kế toán Hành nghề Việt Nam
và Chánh Văn phòng Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:
Ban hành kèm theo quyết định này “QUY CHẾ XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HÀNH
NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN”

Điều 2: Quyết
định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các Ông bà Chủ tịch, Phó chủ tịch,
Tổng thư ký, các hội viên tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 – Như điều 2;

 – Bộ Tài chính

 – Liên hiệp Hội KH&KTVN

 –  Chủ
tịch, Tổng thư ký VAA ;

 – Chủ tịch, Tổng thư ký VICA;
 – Lưu: VP, QLHN, VICA.

TM BCH TW HỘI KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
 PGS-TS
Đặng Văn Thanh

 


 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA)

 


Số: 852/QC-HKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

   Hà Nội, ngày  01  tháng 10  năm 2015

 

  QUY
CHẾ
XÉT VINH DANH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 


Điều 1: Nhằm động
viên khích lệ, và nêu gương các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ kế toán và cá nhân
hành nghề kế toán có chất lượng dịch vụ tốt, chấp hành đúng các quy định của pháp
luật, chuẩn mực và chế độ kế toán, đặc biệt là chấp hành tốt chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp Kế toán kiểm toán.

 Điều 2: Danh
hiệu vinh danh đối với doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán (sau đây gọi chung
là doanh nghiệp) là: “Doanh nghiệp dịch
vụ kế toán chất lượng vàng”
, đối với cá nhân hành nghề kế toán là:
“doanh nhân kế toán tiêu biểu”

 Điều 3: Tiêu chuẩn xét
vinh danh
Các “Doanh
nghiệp dịch vụ kế toán chất lượng vàng
:

          Các Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đạt được các tiêu chuẩn sau:

          1.
Thực hiện hợp đồng dịch vụ kế toán có tăng trưởng so với năm trước từ 10% trở
lên;

          2.
Doanh thu dịch vụ hàng năm đạt từ 5 tỷ đồng trở lên và có sự tăng trưởng so với
năm trước 15% trở lên, kết quả kinh doanh dịch vụ có lãi;

          3.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, năm sau cao hơn năm trước;

          4.
Quản lý chất lượng dịch vụ cho khách hàng:

          –
Đã xây dựng và áp dụng các quy định trong nội bộ Công ty để quản trị các hoạt
động của đơn vị;

          –
Đã xây dựng và áp dụng các quy trình chuyên môn cho các loại dịch vụ,  quy trình về kiểm soát chất lượng dịch vụ

          –
Thực hiện tốt công tác quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ quản trị của Công ty
và hồ sơ hợp đồng dịch vụ của khách hàng;

          –
Đã được VAA kiểm tra chất lượng dịch vụ và được đánh giá chất lượng  loại xuất sắc.

          5. Chấp hành tốt chế độ thông tin,
báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và VAA, nộp đầy đủ các loại phí kiểm tra
chất lượng dịch vụ, phí hội viên.

          6.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với người lao động, chấp hành đầy đủ quy
định của Việt Nam
về BHXH bắt buộc đối với người lao động.

          7.
Có Kế toán viên/Kiểm toán viên hành nghề 
làm việc đầy đủ thời gian tại Công ty theo quy định của pháp luật.

          8.
Tham gia tích cực các hoạt động cập nhật kiến thức, học tập, hội nghị, hội thảo
của VICA,VAA. Chấp hành đầy đủ thời lượng cập nhật kiến thức quy định cho kế
toán viên/kiểm toán viên hành nghề.

9. Chấp hành
tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và chưa bị hình thức kỷ luật nào từ khi hoạt
động đến nay, chưa bị khách hàng khiếu nại đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

10. Đã được
VAA và các cấp khen thưởng 3 năm liên tục trở lên.

11. Có tham
gia các hoạt động từ thiện, trợ giúp người nghèo, người tàn tật, người bị thiên
tai….

Điều 4: Điều kiện doanh nghiệp được
xét vinh danh

1. Là Doanh nghiệp hoặc tổ chức đã đăng ký hành nghề kế
toán tại Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

2. Là hội
viên của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA), được Ban chấp hành VICA đề
nghị vinh danh

Điều 5: Tiêu chuẩn xét vinh danh đối
với “Doanh nhân kế toán tiêu biểu”

1.     Là người lãnh đạo chủ chốt giữ chức
vụ Giám đốc/ giám đốc điều hành/ chủ tịch Doanh nghiệp/Cơ sở dịch vụ kế toán;

2.     Doanh nghiệp/Cơ sở dịch vụ kế toán do
doanh nhân lãnh đạo đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp/Cơ sở dịch vụ kế toán chất lượng
vàng” hoặc Doanh nghiệp/Cở sở dịch vụ đạt chất lượng dịch vụ kế toán xuất sắc 3
năm liên tục trở lên;

3.     Có chứng chỉ kế toán viên/ kiểm toán
viên hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp, có đăng ký hành nghề tại Doanh
nghiệp/Cơ sở dịch vụ kế toán đạt tiêu chuẩn Chất lượng vàng/Chất lượng xuất sắc
trở lên;

4.     Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà
nước đối với Kế toán viên/ kiểm toán viên hành nghề và chấp hành tốt chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

5.     Được tập thể lao động suy tôn;

6.     Đã được VAA và các cơ quan Nhà nước
khen thưởng 03 năm liên tục trở lên.

Điều 6: Điều kiện cá nhân được xét vinh danh “Doanh nhân kế toán tiêu
biểu”

        

hội viên cá nhân hoặc là thành viên trong hội viên tổ chức của VICA

        
Được
BCH VICA đề nghị vinh danh

Điều 7: Tổ chức xét vinh danh:  

1. Thành lập Hội
đồng xét vinh danh từ 5 – 7 thành viên, gồm: 01 đại diện VAA; 01 đại diện VICA;
trưởng Ban Quản lý hành nghề kế toán – VAA; Trưởng Ban kiểm tra soát xét chất
lượng hành nghề VICA; Trưởng ban Đạo đức và kỷ luật của VAA; 01 đại diện VUTA;
01 đại diện Bộ Tài chính.

2. Bộ phận
thường trực của hội đồng: Ban quản lý hành nghề, VAA

3. Thời gian
xét: 3 năm đến 5 năm/1 lần

4. Tập hợp hồ
sơ trong 2 tháng (tháng 4 – 5 hàng năm) và tổ chức xét vào tháng 6 hàng năm.

Điều 8: Hồ sơ đề nghị xét vinh danh

          A. Đối với Doanh nghiệp
và Cơ sở dịch vụ kế toán

1. Đơn đề
nghị của đơn vị đề nghị vinh danh;

2. Báo cáo
thành tích của đơn vị trong thời gian đề nghị vinh danh.

3. Báo cáo
tài chính đã được kiểm toán của đơn vị trong thời gian đề nghị xét vinh danh (đối
với các doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của
Pháp luật) hoặc báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế (đối với các doanh nghiệp
không thuộc đối tượng bắt buộc kiểm toán).

4. Các bằng
chứng (quyết định/bằng khen, giấy khen) đã được VAA và các cấp khen thưởng
trong thời gian xét vinh danh.

          B. Đối với cá nhân Kế
toán viên, Kiểm toán viên

          – Báo cáo thành tích của cá nhân
trong thời gian đề nghị xét vinh danh

          –
Các bằng chứng (quyết định, bằng khen, giấy khen) đã được VAA và các cấp khen
thưởng trong thời gian xét vinh danh

Điều 9: Điều khoản thi hành

Quy chế này
có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các Ông bà Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký,
các hội viên tổ chức và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán chịu trách nhiệm thi
hành quy chế này.

 


Nơi nhận:

 – Như điều 9;

 – Bộ Tài chính

 – Liên hiệp các Hội KH&KTVN

 –  Chủ
tịch, Tổng thư ký VAA ;

 – Chủ tịch, Tổng thư ký VICA;

 – Lưu: VP, QLHN, VICA.

TM BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
 
 (Đã ký)
  PGS-TS Đặng Văn
Thanh

 

 


 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *