Tin trong nước

Triển khai thực hiện một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

Tiêu đề Triển khai thực hiện một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT Ngày đăng 2013-12-24
Tác giả Admin Lượt xem 287

Bộ Tài chính vừa có công văn số17557/BTC-TCT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.  

Công văn nêu rõ, ngày 19/6/2013 Quốc hội đã thông qua Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luâ%3ḅt thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Ngày 11/7/2013 Văn phòng Quốc Hội đã có văn bản số 05/VBHN-VPQH về việc xác thực Luật hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và ban hành Thông tư hướng đẫn thực hiện. Để các quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung được áp dụng từ ngày 01/01/2014 như sau:

 

Tại Khoản 2 Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định:

 

“2. Phương pháp khấu trừ thuếáp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

 

a) Cơ sở kinh doanh có doanhthu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ,cá nhân kinh doanh;

 

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tựnguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

Tại Điều 11 Luật thuế giá trị gia tănghợp nhất quy định:

 

“Điều 11. Phương pháp tínhtrực tiếp trên giá trị gia tăng

 

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng,bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừgiá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

 

2. Số thuế giá trị gia tăngphải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ %nhân với doanh thu áp dụng như sau:

 

a) Đối tượng áp dụng:

 

  Doanh nghiệp, hợp tác xãcó doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợpđăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều10 của Luật này;

– Hộ, cá nhân kinh doanh;

 

– Tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinhtại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ tổchức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìmkiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấutrừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

 

– Tổ chức kinh tế khác, trừtrường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2Điều 10 của Luật này;

 

b) Tỷ lệ % để tính thuế giátrị gia tăng được quy định như sau:

 

– Phân phối, cung cấp hànghóa: 1%;

 

– Dịch vụ, xây dựng không baothầu nguyên vật liệu: 5%;

 

– Sản xuất, vận tải, dịch vụcó gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác:2%.”

 

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện như sau: mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên là doanh thubán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2013 làm căn cứ xácđịnh doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ năm 2014. 

Về việc xác định mức doanh thunăm 2013, Bộ Tài chính cho biết:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đã cóhoạt động kinh doanh từ trước năm 2013 thì mức doanh thu năm 2013 làm căn cứxác định phương pháp nộp thuế GTGT của năm 2014 được xác định căn cứ vào tổngcộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuếGTGT tháng của kỳ khai thuế từ tháng 12 năm 2012 đến hết tháng 11 năm 2013.

 

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mớithành lập trong năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu“Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của cáctháng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 chia số tháng hoạt động sảnxuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

Đối với phương pháp tính thuếGTGT năm 2014, trường hợp mức doanh thu năm 2013(được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên) trên 1 tỷ thì doanh nghiệp,hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm2014.

 

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán,sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi cơ quan thuế về việc đăng ký ápdụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT (Thông báo theo Mẫu số 06/GTGTban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài  chính) thì doanhnghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừtrong năm 2014.

 

Trường hợp mức doanh thu năm 2013(được xác định theo hướng dẫn tại điểm nêu trên) dưới 1 tỷ và doanh nghiệp, hợptác xãkhông đăng ký tựnguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị Cục thuế tỉnh, thànhphố hướng dẫn doanh nghiệp chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụnghóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 01/01/2014. 

Bộ Tài chính đề nghị các Cục thuế, Chi cụcthuế khẩn trương hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã xác định mức doanh thunăm 2013 theo quy định.

 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cục thuế cầntuyên truyền, giải thích rõ để doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu về phương pháp ápdụng thuế GTGT và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã có phương án đặt in hóađơn bán hàng để sử dụng từ ngày 01/01/2014 đối với trường hợp chuyển sang ápdụng phương pháp trực tiếp và không sử dụng hóa đơn GTGT.

 

Bên cạnh đó, các Cục thuế cần khẩntrương tổ chức triển khai và chỉ đạo các Chi cục thuế triển khai thực hiện kịpthời. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc báo cáo về Tổng cụcThuế, Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

 

***Ngay sau khi Bộ Tài chính có Côngvăn số 17557/BTC-TCT, Cục Thuế Hà Nội đã có Công văn số 50983/CT-HTr gửi cácphòng thuộc Văn phòng cục, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã về việc triểnkhai chỉ đạo tại Công điện hỏa tốc số 14/CĐ-TCT của Tổng cục thuế.

 

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội yêu cầu cácphòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán;phòng Kê khai kế toán; phòng Tin học và các phòng liên quan thực hiện một sốnội dung công việc như: tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung hướng dẫn tạicông văn số 17557/BTC-TCT trên các phương tiên thông tin đại chúng để Người nộpthuế biết và thực hiện đúng quy định; Thông báo trực tiếp bằng điện thoại tớicác đồng chí Chi cục trưởng các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã về các nộidung chỉ đạo triển khai của Cục thuế TP Hà Nội; Xây dựng mẫu báo cáo về nộidung sau để các phòng và các Chi cục thuế thực hiện; Thực hiện lọc dữ liệu vềcác đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh của Công văn số 17557/BTC-TCT và gửi tớicác phòng để tham khảo trong triển khai đôn đốc Người nộp thuế thực hiện…

 

Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh, đây là nộidung hết sức cấp bách có liên quan đến công tác quản lý thuế của cơ quan thuế,Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu các phòng thuộc Văn phòng cục, các Chi cục thuếquận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai ngay các nội dung đã chỉ đạo tạicông văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thực hiện báo cáo kịpthời về Phòng TTHTR bằng văn bản và theo đường thư điện tử: nvloc.han@gdt.gov.vn để tổng hợp báo cáo Cục thuế,Tổng cục thuế và Bộ Tài chính.

 

***Tiếp đó, Cục Thuế Hà Nội cũng đã cócông văn số 50984/CT-HTr hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tácxã, tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố triển khai xác định mức doanh thunăm 2013 để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT từ 01/01/2014 về nội dungđốitượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; Đối tượng nộp thuế theo phương pháptrực tiếp.

 

Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các doanhnghiệp phải có phương án đặt in hóa đơn bán hàng để sử dụng từ ngày 01/01/2014.

 

TN

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *