Nghiên cứu trao đổi

TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU VỚI NGUY CƠ BỊ HỦY NIÊM YẾT CỦA DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH

Tiêu đề TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU VỚI NGUY CƠ BỊ HỦY NIÊM YẾT CỦA DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH Ngày đăng 2020-11-06
Tác giả Admin Lượt xem 232

Bài viết xem xét mối quan hệ giữa tỷ số tăng trưởng vốn chủ sở hữu
với nguy cơ bị hủy niêm yết của các công ty cổ phần phi tài chính. Mẫu
nghiên cứu bao gồm 65 công ty cổ phần phi tài chính bị hủy niêm yết
và 65 công ty cổ phần phi tài chính không bị hủy niêm yết trên hai sàn
chứng khoán HOSE và HNX, trong giai đoạn 2012 – 2019. Dữ liệu mỗi
công ty được thu thập trong 3 năm, tạo thành dữ liệu mảng với 390
quan sát.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, giữa hai nhóm công ty có sự khác nhau
về tỷ số số tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Đồng thời, giữa tỷ số tăng
trưởng vốn chủ sở hữu và nguy cơ bị hủy niêm yết có mối tương quan
ngược chiều trong cả 3 năm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết
đưa ra một số khuyến nghị đối với nhà quản lý, cổ đông, nhà đầu tư,
chủ nợ, kiểm toán viên để họ có giải pháp, quyết định phù hợp.
Từ khóa: Tỷ số tăng trưởng vốn chủ sở hữu, nguy cơ bị hủy niêm yết
Abstract
This article examines the relationship between the growth rate of equity
and the risk of delisting of non-financial joint stock companies. The
sample includes 65 delisted non-financial joint stock companies and
65 healthy non-financial joint stock companies on HOSE and HNX in
the period 2012- 2019. Data per company was collected over 3 years
forming array data with 390 observations. Research results have
shown that there is a difference in the growth rate of equity between
the two groups of companies that are delisted and healthy. At the same
time, there is an inverse correlation between the equity growth rate and
the risk of delisting over the three years. Based on the research results,
the article gives a number of recommendations for managers, shareholders, investors, creditors, and auditors so that they have appropriate solutions and decisions.
Keywords: the growth rate of equity, risk of delisting.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của  Ths. Kiều Thị Thu Hiền* –  *Trường Đại học Công Đoàn.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *