Nghiên cứu trao đổi

ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN THẾ KỶ 21

Tiêu đề ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ TRONG CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN THẾ KỶ 21 Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 126

Cách tiếp cận dựa trên quy trình tư duy thiết kế được đánh giá là một phương pháp thúc đẩy tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề, giúp sinh viên phát triển năng lực thấu cảm để chủ động thiết kế và trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước khi thiết kế cuộc sống, sinh viên cần học cách tư duy như một nhà thiết kế. Hiểu và vận dụng được quy trình tư duy thiết kế trong cuộc sống sẽ giúp sinh viên thiết kế được một đời sống sáng tạo, phong phú, luôn biến đổi không ngừng và chứa đựng những điều bất ngờ thú vị. Bài viết này làm rõ các giai đoạn của quy trình tư duy thiết kế và các kỹ năng thiết yếu của sinh viên thế kỷ 21, đặc biệt là khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu thực tế của sinh viên ngành kế toán và kết quả triển khai thí điểm chương trình “Thiết kế cuộc đời đáng sống” cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết này đề xuất việc xây dựng học phần tự chọn 02 tín chỉ về ứng dụng tư duy thiết kế trong cuộc sống của sinh viên ngành kế toán, ở thế kỷ 21.
Từ khóa: Thấu cảm, sáng tạo, tư duy thiết kế, thiết kế cuộc đời.

The design thinking approach is evaluated as a method that fosters creative thinking to solve problems, helps students develop empathy to actively design and experience a better life. Before designing life, students need to learn how to think like a designer. Understanding and applying the design thinking process in life will help students to design a creative, rich, constantly changing life that contains interesting surprises. This paper summarizes the stages of the design thinking process and essential skills of the 21st century students, especially creativity, critical thinking, and problem solving skills. Based on the results of surveying the actual needs of accounting students and the results of pilot implementation of the course “Design your life” for students at the University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, this paper proposes to build a 2-credit elective module on the application of design thinking in the life of accounting students in the 21st century.
Key words: Empathy, creativity, design thinking, design your life.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Nguyễn Thị Hương Liên – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *